Drevené stavby

Absolventi študijného programu Drevené stavby získajú znalosti potrebné pre navrhovanie, výrobu a realizáciu drevených stavieb vrátane konštrukcií zastrešenia, stavebnostolárskych výrobkov a ostatných drevárskych výrobkov, s využitím počítačovej podpory pri projektovaní (CAD, BIM) a realizácii (CNC obrábacie stroje). K tomu spoznajú výnimočné vlastnosti dreva a drevných materiálov i technológií na jeho spracovanie, ktoré sú potrebné pre aplikáciu na drevených konštrukciách. Získajú i prehľad o  samotných výrobkoch z dreva a drevných materiáloch. Taktiež znalosti z ekonomiky a riadenia podniku/prevádzky. Dôraz v tomto študijnom programe je kladený aj na znalosť svetového jazyka.

Absolvent študijného programu Drevené stavby disponuje nasledovnými praktickými schopnosťami a zručnosťami:

 • rieši základné technologické a technické problémy pri projektovaní, výrobe a realizácii drevostavieb,
 • ovláda štandardné metódy zisťovania vlastností a kvality drevnej suroviny a produktov,
 • ovláda základy využívania počítačom číslicovo riadených drevoobrábacích strojov (CNC) na výrobu drevených konštrukcií,
 • podieľa sa na predvýrobnej príprave drevených stavieb, stavebno-stolárskych výrobkov a ostatných drevárskych výrobkov,
 • dokáže samostatne a tvorivo riešiť úlohy technickej prípravy a realizácie drevených stavieb, ako aj vypracovať dokumentáciu komplexného stavebného riešenia jednoduchších drevených stavieb a drevárskych výrobkov, vrátane samostatných čiastkových riešení: statiky, tepelnej techniky a jednotlivých technologických postupov vo výrobe, vrátane výkresovej dokumentácie – to všetko s  využitím výpočtovej techniky,
 • získa aj remeselné zručnosti pri výrobe drevených konštrukcií,
 • dokáže udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore u nás i v zahraničí,
 • dokáže pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji a v kvalitnom  štúdiu na II. stupni vysokoškolského štúdia.


Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu „Drevené stavby“ nájdu uplatnenie najmä ako konštruktéri a projektanti stavieb a výrobkov z dreva, v predvýrobnej príprave výroby, v oblasti projektového vedenia ako stavebný dozor (príprava, zabezpečenie a realizácia zákaziek menšieho rozsahu, napr. jednoduché stavby, zariadenia interiérov, stavebno-stolárske výrobky). Uplatnenie absolventov je od malých a prvotných spracovateľov dreva až po prevádzky a  závody pre komplexné spracovanie drevnej suroviny. Uplatniť sa môžu v oblasti prípravy a zabezpečovania výroby, ale aj ako špecialisti v oblasti obchodu s drevárskymi výrobkami, v riadení technologických procesov a výrobných operácií zameraných na  zhodnotenie dreva ako obnoviteľnej prírodnej domácej suroviny v stavebníctve. Širokú škálu uplatnenia rozširuje aj možnosť pôsobnosti v zložkách kontroly kvality a skúšobníctva, v expertíznej činnosti. Z ohľadom na zameranie odborných predmetov je možnosť aj samostatnej podnikateľskej činnosti v stavebnom a nábytkárskom priemysle, teda v oblasti komerčných a podnikateľských aktivít.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Bez prijímacích skúšok, len na základe výberového prijímacieho konania (vyhodnotenie výsledkov štúdia zo strednej školy)Doplňujúce informácie

Deň otvorených dverí sa uskutoční dňa 26. 1. 2022 o 10,00 h v posluchárni B3.

Zmena  termínu je možná.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie na štúdium v študijnom programe  Drevené stavby v študijnom odbore Drevárstvo sa uskutočňuje výberovým konaním  bez prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia štúdijných výsledkov zo strednej školy bez účasti uchádzačov.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • životopis uchádzača – povinná príloha,

 • potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku za prijímacie konanie – povinná príloha,

 • na každý študijný program a formu štúdia je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,

 • zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,

 • uchádzači sú prijímaní na štúdium na základe vyhodnotenia výsledkov štúdia zo strednej školy (okrem uchádzačov Dizajnu nábytku a interiéru)

 • uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku 2021/2022, potvrdzuje študijný priemer a výpis známok z koncoročných  vysvedčení 1. – 3. ročníka strednej školy v tlačive prihlášky riaditeľstvo absolvovanej strednej školy.

 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka sú povinní všetci uchádzači doručiť na Dekanát Drevárskej fakulty ihneď po ich prevzatí - najneskôr do 15. júna 2022,

 • uchádzači, ktorí maturovali minulý rok a skôr, prikladajú k prihláške úradne overenú  fotokópiu maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy (učilišťa, nadstavbového štúdia) a  vypíšu v prihláške študijný priemer známok jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení 1. – 4. ročníka,

 • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné vyplniť, vytlačiť priamo zo systémupodpísať, potvrdiť študijný priemer a výpis známok za jednotlivé ročníky absolvovanej strednej školy resp. priložiť úradne overené kópie vysvedčení a poslať na Dekanát Drevárskej fakulty spolu s potvrdením o úhrade manipulačného poplatku v termíne podávania prihlášok na štúdium.

 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • fakulta zašlepozvánkuuchádzačom o študijné programy, v ktorých je predpísaná prijímacia skúška,

 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne (viď. zoznam akreditovaných ŠP).

 • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2021 - 31.03.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.08.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.04.2022 - 15.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
35


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 400 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene         

Banka: Štátna pokladnica

Kód banky: 8180

Účet: 7000271101

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

 

Variabilný symbol:   

   elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom univerzity  

   (totožné s evidenčným číslom prihlášky)             

 

Konštantný symbol: 0308

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 26.09.2022 13:33

Upozorniť na neaktuálne údaje