Drevené stavby

Absolventi študijného programu Drevené stavby získajú znalosti potrebné pre navrhovanie, výrobu a realizáciu drevených stavieb vrátane konštrukcií zastrešenia, stavebnostolárskych výrobkov a ostatných drevárskych výrobkov, s využitím počítačovej podpory pri projektovaní (CAD, BIM) a realizácii (CNC obrábacie stroje). K tomu spoznajú výnimočné vlastnosti dreva a drevných materiálov i technológií na jeho spracovanie, ktoré sú potrebné pre aplikáciu na drevených konštrukciách. Získajú i prehľad o  samotných výrobkoch z dreva a drevných materiáloch. Taktiež znalosti z ekonomiky a riadenia podniku/prevádzky. Dôraz v tomto študijnom programe je kladený aj na znalosť svetového jazyka.

Absolvent študijného programu Drevené stavby disponuje nasledovnými praktickými schopnosťami a zručnosťami:

 • rieši základné technologické a technické problémy pri projektovaní, výrobe a realizácii drevostavieb,
 • ovláda štandardné metódy zisťovania vlastností a kvality drevnej suroviny a produktov,
 • ovláda základy využívania počítačom číslicovo riadených drevoobrábacích strojov (CNC) na výrobu drevených konštrukcií,
 • podieľa sa na predvýrobnej príprave drevených stavieb, stavebno-stolárskych výrobkov a ostatných drevárskych výrobkov,
 • dokáže samostatne a tvorivo riešiť úlohy technickej prípravy a realizácie drevených stavieb, ako aj vypracovať dokumentáciu komplexného stavebného riešenia jednoduchších drevených stavieb a drevárskych výrobkov, vrátane samostatných čiastkových riešení: statiky, tepelnej techniky a jednotlivých technologických postupov vo výrobe, vrátane výkresovej dokumentácie – to všetko s  využitím výpočtovej techniky,
 • získa aj remeselné zručnosti pri výrobe drevených konštrukcií,
 • dokáže udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore u nás i v zahraničí,
 • dokáže pokračovať vo vlastnom profesionálnom vývoji a v kvalitnom  štúdiu na II. stupni vysokoškolského štúdia.


Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu „Drevené stavby“ nájdu uplatnenie najmä ako konštruktéri a projektanti stavieb a výrobkov z dreva, v predvýrobnej príprave výroby, v oblasti projektového vedenia ako stavebný dozor (príprava, zabezpečenie a realizácia zákaziek menšieho rozsahu, napr. jednoduché stavby, zariadenia interiérov, stavebno-stolárske výrobky). Uplatnenie absolventov je od malých a prvotných spracovateľov dreva až po prevádzky a  závody pre komplexné spracovanie drevnej suroviny. Uplatniť sa môžu v oblasti prípravy a zabezpečovania výroby, ale aj ako špecialisti v oblasti obchodu s drevárskymi výrobkami, v riadení technologických procesov a výrobných operácií zameraných na  zhodnotenie dreva ako obnoviteľnej prírodnej domácej suroviny v stavebníctve. Širokú škálu uplatnenia rozširuje aj možnosť pôsobnosti v zložkách kontroly kvality a skúšobníctva, v expertíznej činnosti. Z ohľadom na zameranie odborných predmetov je možnosť aj samostatnej podnikateľskej činnosti v stavebnom a nábytkárskom priemysle, teda v oblasti komerčných a podnikateľských aktivít.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Bez prijímacích skúšok, len na základe výberového prijímacieho konania (vyhodnotenie výsledkov štúdia zo strednej školy)Doplňujúce informácie

Deň otvorených dverí: 30. januára 2024 - detailné informácie na www.tuzvo.sk a df.tuzvo.sk

Externá forma štúdia od akademického roku 2023/24 prebieha na trojročnom štúdiu s poplatkom 500€.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie na štúdium v študijnom programe  Drevené stavby v študijnom odbore Drevárstvo sa uskutočňuje výberovým konaním  bez prijímacích skúšok, len na základe vyhodnotenia štúdijných výsledkov zo strednej školy bez účasti uchádzačov.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • povinné prílohy:
  • všetky informácie pre podanie prihlášky nájdete po založení e-prihlášky v systéme univerzity (UIS)
  • prílohy sa nahrávajú elektronicky, nič nie je potrebné zasielať poštou
  • uchádzačom, ktorí maturujú v školskom roku v ktorom sa hlásia na štúdium, potvrdzuje študijný priemer a výpis známok z koncoročných  vysvedčení 1. – 3. ročníka stredná škola v tlačive e-prihlášky riaditeľstvo absolvovanej strednej školy,
  • sken maturitného vysvedčenia a vysvedčenia zo 4. ročníka sú povinní všetci uchádzači nahrať do systému univerzity ihneď po ich prevzatí – najneskôr však do 15.júna 2024 resp. doniesť v deň zápisu úradne overené kópie,
  • uchádzači, ktorí maturovali minulý rok a skôr, prikladajú do UIS k e-prihláške sken maturitného vysvedčenia a všetkých vysvedčení zo strednej školy (učilišťa, nadstavbového štúdia) a  vypíšu v prihláške študijný priemer známok jednotlivých ročníkov koncoročných vysvedčení 1. – 4. ročníka  (resp. aj 5.ročníka),
  • na každý študijný program a formu štúdia je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,
  • zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,
  • uchádzači sú prijímaní na štúdium na základe vyhodnotenia výsledkov štúdia zo strednej školy (okrem uchádzačov Dizajnu nábytku a interiéru),
  • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
  • fakulta zašle pozvánku uchádzačom o štúdium v študijnom odbore Umenie
  • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne
  • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2023 - 31.03.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  15.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
35


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

1. Platba online

priamo v UIS cez tlačidlo Zaplatiť online, takže pôjde o úhradu typu "platba platobnou kartou"

2. Platba prevodom

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene         

Banka: Štátna pokladnica

Kód banky: 8180

Účet: 7000271101

IBAN: SK 19 8180 0000 0070 0027 1101

 Variabilný symbol:   

   elektronické prihlášky – číslo vygenerované informačným systémom univerzity  

   (totožné s evidenčným číslom prihlášky)             

 Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 09.04.2024 09:58

Upozorniť na neaktuálne údaje