Drevárske inžinierstvo

Absolvent inžinierskeho študijného programu Drevárske inžinierstvo má poznatky o štruktúre a vlastnostiach dreva, o jeho interakciách s inými látkami, jednotlivými formami energie v technológiách  spracovania dreva  a procesoch jeho pretvárania  na výrobky  z dreva. Je pripravený na riadenie a kontrolu zložitých technologických procesov, ich kreatívne a inovačne rozvíjanie  so  zreteľom  na  efektívne a komplexné  využívanie  drevnej  suroviny v  oblasti  prvostupňového spracovania dreva, vo výrobe kompozitných  drevných  materiálov, v chemickom spracovaní  dreva,  ako  aj  biotechnologickom  spracovaní a energetickom využití dreva.

      Absolvent daného študijného programu má hlboké odborné vedomosti z technologických procesov spracovania dreva, ktoré vie aplikovať pri návrhoch a inovatívnych riešeniach nových technológií a procesov komplexného zhodnocovania dreva do primárnych a sekundárnych produktov a výrobkov z dreva. Dokáže sledovať, kriticky triediť a implementovať najnovšie poznatky v odbore, uplatňovať ekonomické a sociálne princípy, ako aj princípy etického správania sa v pracovnom prostredí. Je schopný pracovať efektívne, ako jednotlivec, člen tímu, resp. riadiť pracovné tímy na  zodpovedajúcom  stupni riadenia. Na odbornej úrovni vie komunikovať v cudzom jazyku. Absolvent študijného programu môže pokračovať v doktorandskom štúdiu v príbuznom študijnom programe. Študijný program zodpovedá porovnateľným študijným programov v zahraničí.

 Uplatnenie absolventov

Študijný program druhého stupňa vysokoškolského štúdia Drevárske inžinierstvo pripravuje absolventov, ktorí sa uplatnia ako riadiaci pracovníci v priemysle spracovania dreva (kód 1321 ISCO 08) v riadení a kontrole zložitých technologických procesov  v oblasti priemyslu a výroby (kód 2141 ISCO 08). Svoje uplatnenie môžu nájsť aj ako  špecialisti vo výskume, riadení kvality a údržby vo výrobe prvostupňového spracovania dreva, stavebno-stolárskej výrobe,  výrobe nábytku,  výrobe drevených konštrukcií a  v celulózo-papierenskom priemysle.

Výstupy vzdelávania a kvalifikácia získaná absolvovaním daného študijného programu napĺňa sektorovo-špecifické odborné očakávania aj pre pracovné pozície a výkon týchto zamestnaní:

-   Riadiaci pracovník (manažér) pri spracovaní dreva a vo výrobe výrobkov z  dreva

-   Špecialista výskumu a vývoja vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií

-   Špecialista riadenia kvality vo výrobe nábytku, spracovaní dreva a výrobe drevených konštrukcií

-   Špecialista vo výskume a vývoji v celulózo-papierenskej výrobe

-   Špecialista technológ v celulózo-papierenskej výrobe

-   Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a  inovácií.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

V prípade, že absolvent bakalárskeho štúdia bude chcieť pokračovať v štúdiu II. stupňa, musí plniť požiadavky v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. (paragraf 55-58).

Základnou podmienkou pre prijatie v študijnom odbore Drevárstvo je absolvovanie štúdijného programu I. stupňa v odbore 5.2.42 Drevárstvo, alebo v príbuzných odboroch.

 Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

1. Prijímacie konanie pre  študentov študijných odborov Drevárstvo, Ekonómia a manažment a Bezpečnostné vedy

 Prijímanie uchádzačov na štúdium  sa uskutočňuje formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzača. Vyhodnotenie výberového prijímacieho konania sa vykoná na základe súčtu bodov z troch kritérií.

 Kritérium 1: Výsledky bakalárskeho štúdia sa vyhodnotia ako študijný priemer za 3, resp. 4 ročníky Bc. štúdia + študijný priemer zo štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce. Študijný priemer sa počíta z hodnôt : A=1; B=1,5; C=2; D=2,5;  E=3. Uchádzač môže získať maximálne 100 bodov. 

 Kritérium 2: Absolvent rovnakého odboru získava bonusových 10 bodov.

 Kritérium 3: Absolvent Drevárskej fakulty získava bonusových 10 bodov.

Spolu max. za tri kritéria 120 bodov

Absolventom študijného programu príbuzného odboru sa stanoví povinnosť absolvovať vybrané predmety z jadra odboru Drevárstvo z prvého stupňa štúdia bez započítania kreditov.

Výberové prijímacie konanie bez účasti uchádzačov sa uskutoční dňa 01.7.2024.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinova

sarinova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Základnou podmienkou prijatia na inžinierske alebo magisterské štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia.

  Všetky dokumenty sa nahrávajú do e-prihlášky v univerzitnom systéme (UIS) v elektronickej verzii, nie je ich potrebné zasielať poštou.

  Všetky informácie o povinných dokumentoch nájdete po založení e-prihlášky. Pripravte si:

  -       sken vysokoškolského diplomu I. stupňa,

  -       sken  vysvedčenia o štátnej skúške,

  -       sken dodatku k diplomu (výpis výsledkov absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom za bakalársky stupeň štúdia),

  • elektronickú prihlášku na štúdium je podať v termíne podávania prihlášok na štúdium,
  • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,
  • zahraniční študenti sa prihlasujú a prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR,
  • podmienkou prijatia v študijnom odbore Drevárstvo, Ekonómia a manažment, Bezpečnostné vedy, Umenie je absolvovanie výberového prijímacieho konania
  • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača:  

  http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,

  • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne,
  • poradie študentov prijatých na študijné programy sa stanoví na základe dosiahnutých výsledkov na základe výberového prijímacieho konania,
  • výsledky prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača a po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania,
  • uchádzači, ktorí vykonajú výberové prijímacie konanie, budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovaného počtu prijímaných študentov pre daný študijný program.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 30.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • doklad o úhrade manipulačného poplatku


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Banka: Štátna pokladnica

IBAN: SK 1981800000007000271101

Variabilný symbol: elektronické prihlášky - číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky)

Konštantný symbol: 0308

SEPA platba a platba zo zahraničia:

IBAN číslo účtu : SK 1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód : SPSRSKBA

Banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Variabilný symbol : elektronické prihlášky - číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 05.04.2024 10:54

Upozorniť na neaktuálne údaje