Drevárske inžinierstvo

Profil absolventa

Študijný program inžinierskeho štúdia: „Drevárske inžinierstvo“ je zameraný na prehĺbenie si teoretických, metodologických a praktických poznatkov, ktoré nadväzujú na bakalársky študijný program: „Spracovanie dreva“.  Sústavou profilových predmetov z oblasti štruktúry a vlastností dreva, interakcií dreva s inými látkami, rôznymi formami energie, technológií spracovania dreva s celým radom povinne voliteľných a výberových predmetov z oblasti ekonomiky, organizácie práce a riadenia podniku sú vytvorené predpoklady pre výchovu vysokokvalifikovaných odborníkov pre prvostupňové spracovanie dreva. Na základe nadobudnutých praktických schopností a zručností absolvent dokáže analyzovať, navrhovať a realizovať náročné technické riešenia zahŕňajúce technologické procesy  tvorby nových výrobkov, viesť a riadiť pracovné kolektívy. Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu „Drevárske inžinierstvo“ po úspešnom ukončení dvojročného inžinierskeho štúdia v dennej forme (a trojročného inžinierskeho štúdia v externej forme) sú pripravení zastávať funkciu technológov v podnikoch prvostupňového spracovania dreva. Môžu nájsť uplatnenie aj pri riadení a kontrole technologických procesov, ich kreatívnom rozvíjaní so zreteľom na efektívnejšie využívanie drevnej suroviny a inovačného procesu, pri tvorbe nových produktov v oblasti výroby kompozitných drevných materiálov, chemickom a biotechnologickom spracovaní dreva, či energetickom využití technologicky nevyužívanej drevnej suroviny v závodoch prvostupňového spracovania dreva, resp. kombinátoch komplexného spracovania drevnej suroviny. Svoje profesijné zameranie môžu vykonávať i na poste experta v oblasti poradenstva a služieb zhodnocovania drevnej suroviny.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

V prípade, že absolvent bakalárskeho štúdia bude chcieť pokračovať v štúdiu II. stupňa, musí plniť požiadavky v súlade so Zákonom č. 131/2002 Z. z. (paragraf 55-58).

Základnou podmienkou pre prijatie v študijnom odbore Drevárstvo je absolvovanie štúdijného programu I. stupňa v odbore 5.2.42 Drevárstvo, alebo v príbuzných odboroch.

 Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prihlasujú aj prijímajú na štúdium za rovnakých podmienok ako uchádzači zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov sa na všetky inžinierske študijné programy odboru Drevárstvo uskutoční formou výberového prijímacieho konania bez účasti uchádzačov. Úroveň a charakter absolvovaného bakalárskeho štúdia sa posúdi na základe vyhodnotenia váženého študijného priemeru celého bakalárskeho štúdia a celkového výsledku štátnej skúšky. Absolventom študijného programu príbuzného odboru sa stanoví povinnosť absolvovať vybrané predmety z jadra odboru Drevárstvo z prvého stupňa štúdia bez započítania kreditov.

Výberové prijímacie konanie bez účasti uchádzačov sa uskutoční dňa 17.7.2020.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Štímeľová

dana.stimelova@tuzvo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • elektronickú prihlášku na štúdium je potrebné vyplniť, vytlačiť priamo zo systému, podpísať a poslať na Dekanát Drevárskej fakulty v termíne podávania prihlášok na štúdium.
 • úradne overenú kópiu vysokoškolského diplomu I. stupňa,  vysvedčenia o štátnej skúške a  dodatku k diplomu (výpis výsledkov absolvovaných skúšok bakalárskeho štúdia s uvedeným váženým študijným priemerom za bakalársky stupeň štúdia) – poslať, resp.  doručiť  na Dekanát Drevárskej fakulty bezodkladne po ich získaní  -  povinná príloha,
 • na každý študijný program je potrebné podať prihlášku na vysokoškolské štúdium zvlášť,

 • podmienkou prijatia na štúdium v študijnom programe Drevárske inžinierstvo  študijného odboru Drevárstvo je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v odbore Drevárstvo, alebo v príbuzných odboroch.

 • informácie o zaevidovaných prihláškach uchádzačov budú uverejnené na internetovej stránke Technickej univerzity, v univerzitnom systéme UIS v časti výsledky prijímacích skúšok po zadaní rodného čísla uchádzača: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl,
 • počet prijatých študentov je plánovaný pre každý študijný program osobitne,

 • poradie študentov prijatých na študijné programy sa stanoví na základe dosiahnutých výsledkov a charakteru ukončeného vysokoškolského štúdia prvého I. stupňa, u študijného programu Dizajn nábytku aj vyhodnotenia portfólia,

 • výsledky prijímacej skúšky a prijímacích výberových konaní budú zverejnené na internetovej stránke po ich vyhodnotení na  adrese: http://is.tuzvo.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl alebo na internetovej stránke fakulty https://df.tuzvo.sk/sk/vysledky-prijimacieho-konania.

    • Deň otvorených dverí

  28.01.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 30.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • Potvrdenie o úhrade manipulačného poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene Banka: Štátna pokladnica Účet: 7000271101/8180

Variabilný symbol: papierové prihlášky- 81200003 elektronické prihlášky- číslo vygenerované informačným systémom univerzity (totožné s evidenčným číslom prihlášky) Konštantný symbol: 0308

SEPA platba a platba zo zahraničia

IBAN číslo účtu : SK 1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód : SPSRSKBA

Banka : Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

 

Variabilný symbol : 81200003

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Adrián Banski, PhD. – banski@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 06.12.2019 12:20

Upozorniť na neaktuálne údaje