Dopravné stroje a zariadenia (2014)

Obsah a formy vzdelávania majú za cieľ naučiť absolventa princípom vedeckej práce, formulovať problémy v oblasti dopravy a manipulácie a tiež spôsobom ich riešenia. Tento cieľ sa dosiahne vedením študentov k systematickej práci s odbornou literatúrou, účasťou na experimentálnych prácach, analýzou získaných experimentálnych výsledkov, vyvodzovaním záverov a hľadaním ciest na realizáciu získaných poznatkov v ďalšom rozvoji vedy a praxe. Cieľom tohto študijného programu je, spolu so zvyšovaním efektívnosti práce v doprave a v manipulácii s materiálom, rešpektovať aj špecifiká interakcie technických prostriedkov s biologickými materiálmi a celkovými environmentálnymi dopadmi.

Uplatnenie absolventov
Absolvent získa širšie a hlbšie teoretické poznatky, schopnosti a zručnosti pre zvládnutie vedeckých metód výskumu a vývoja aplikovateľných v oblasti dopravných strojov a zariadení a v príbuzných technických odboroch. Absolvent doktorandského štúdia je schopný pracovať s vedeckou literatúrou, vie zostaviť metodiku výskumných programov, je schopný analyzovať a syntetizovať získané výsledky a formulovať závery výskumnej práce. Absolvent je schopný tvoriť vedecké publikácie, pripravovať projekty grantových úloh domáceho a zahraničného charakteru, prezentovať dosiahnuté výsledky na domácich a zahraničných konferenciách, viesť výskumný tím.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- úplnosť vyplnenia prihlášky spolu s dodanými prílohami,

- osobná účasť uchádzača na prijímacej skúške v danom termíne,

- úspešné absolvovanie prijímacieho konania (prijímaní budú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov),

- v špecifických prípadoch (napr. absolvovanie študijného programu podľa predchádzajúcich predpisov, zahraniční študenti a pod.) sa vyžaduje aj vyjadrenie zo strany predsedu príslušnej odborovej komisie.

Povinné prílohy k prihláške na štúdium:  

- životopis,

- overená kópia diplomu inžinierskeho štúdia,

- overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške z inžinierskeho štúdia,

- prehľad absolvovaných predmetoch a dosiahnutých priemerov za celé obdobie štúdia (Bc. aj Ing.),

- prehľad publikačnej činnosti,

- doklad o úhrade poplatku.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.

Maros.Korenko@uniag.skForma prijímacej skúšky

Bodové hodnotenie /max. hodnoty/ prijímacej skúšky pre študijný program

    „Dopravné stroje a zariadenia“

 • Dopravné a manipulačné zariadenie                                                             20b.

 • Automobilové spaľovacie motory                                                                20b.

 • Technickáfyzika                                                    20b.

 • Svetový jazyk / formou písomnej formy/                                                     20b.

 • Svetový jazyk /ústna forma pohovoru v odbornej terminológii týkajúcej sa zvolenej témy doktorandskej práce/                                                     20b.

 • Študijný priemer počas prvého a druhého stupňa štúdia:                

  zarozsah1,00-1,50                                    20b.

  zarozsah1,51-2,00                                    10b.

 • Publikačná činnosť  - zohľadní príslušná prijímacia komisia                                                       10b.Testy

Svetový jazyk • Podanie prihlášky na štúdium

  23.04.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Aktuálny počet podaných prihlášok:
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady POPLATKU závisí od formy prihlášky

 • pri elektronickej prihláške 35 - poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,

 • pri klasickej prihláške 40 €   (papierový formulár)- odporúčame ako najvhodnejší spôsob úhrady POPLATKU cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

   

  Na zrealizovanie platby cez internetbanking, prip. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

 • číslo bankového účtu:            7000066247/8180
 • IBAN: SK4081800000007000066247
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 103900
 • špecifický symbol (ŠS) 103900721
 • správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Záhorská, PhD. – renata.zahorska@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.05.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje