Dopravné stroje a zariadenia (2014)

Obsah a formy vzdelávania majú za cieľ naučiť absolventa princípom vedeckej práce, formulovať problémy v oblasti dopravy a manipulácie a tiež spôsobom ich riešenia. Tento cieľ sa dosiahne vedením študentov k systematickej práci s odbornou literatúrou, účasťou na experimentálnych prácach, analýzou získaných experimentálnych výsledkov, vyvodzovaním záverov a hľadaním ciest na realizáciu získaných poznatkov v ďalšom rozvoji vedy a praxe. Cieľom tohto študijného programu je, spolu so zvyšovaním efektívnosti práce v doprave a v manipulácii s materiálom, rešpektovať aj špecifiká interakcie technických prostriedkov s biologickými materiálmi a celkovými environmentálnymi dopadmi.

Prospects of graduates
Absolvent získa širšie a hlbšie teoretické poznatky, schopnosti a zručnosti pre zvládnutie vedeckých metód výskumu a vývoja aplikovateľných v oblasti dopravných strojov a zariadení a v príbuzných technických odboroch. Absolvent doktorandského štúdia je schopný pracovať s vedeckou literatúrou, vie zostaviť metodiku výskumných programov, je schopný analyzovať a syntetizovať získané výsledky a formulovať závery výskumnej práce. Absolvent je schopný tvoriť vedecké publikácie, pripravovať projekty grantových úloh domáceho a zahraničného charakteru, prezentovať dosiahnuté výsledky na domácich a zahraničných konferenciách, viesť výskumný tím.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

- úplnosť vyplnenia prihlášky spolu s dodanými prílohami,

- osobná účasť uchádzača na prijímacej skúške v danom termíne,

- úspešné absolvovanie prijímacieho konania (prijímaní budú uchádzači s najvyšším počtom získaných bodov),

- v špecifických prípadoch (napr. absolvovanie študijného programu podľa predchádzajúcich predpisov, zahraniční študenti a pod.) sa vyžaduje aj vyjadrenie zo strany predsedu príslušnej odborovej komisie.

Povinné prílohy k prihláške na štúdium:  

- životopis,

- overená kópia diplomu inžinierskeho štúdia,

- overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške z inžinierskeho štúdia,

- prehľad absolvovaných predmetoch a dosiahnutých priemerov za celé obdobie štúdia (Bc. aj Ing.),

- prehľad publikačnej činnosti,

- doklad o úhrade poplatku.Coordinator for students with specific needs

doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.

Maros.Korenko@uniag.skForm of entrance exam

Bodové hodnotenie /max. hodnoty/ prijímacej skúšky pre študijný program

    „Dopravné stroje a zariadenia“

 • Dopravné a manipulačné zariadenie                                                             20b.

 • Automobilové spaľovacie motory                                                                20b.

 • Technickáfyzika                                                    20b.

 • Svetový jazyk / formou písomnej formy/                                                     20b.

 • Svetový jazyk /ústna forma pohovoru v odbornej terminológii týkajúcej sa zvolenej témy doktorandskej práce/                                                     20b.

 • Študijný priemer počas prvého a druhého stupňa štúdia:                

  zarozsah1,00-1,50                                    20b.

  zarozsah1,51-2,00                                    10b.

 • Publikačná činnosť  - zohľadní príslušná prijímacia komisia                                                       10b.Tests

Svetový jazyk • Apply the application for study

  09.06.2021 - 22.06.2021

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Current number of filed applications:
0


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 35 €

Billing information

Spôsob úhrady POPLATKU závisí od formy prihlášky

 • pri elektronickej prihláške 35 - poplatok zaplatíte bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške,

 • pri klasickej prihláške 40 €   (papierový formulár)- odporúčame ako najvhodnejší spôsob úhrady POPLATKU cez internetbanking, príp. bankovým prevodom, NIE poštovou poukážkou, a to ani typu U.

   

  Na zrealizovanie platby cez internetbanking, prip. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

 • číslo bankového účtu:            7000066247/8180
 • IBAN: SK4081800000007000066247
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) 103900
 • špecifický symbol (ŠS) 103900721
 • správa pre prijímateľa: priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky)

Always up-to-date news about university Slovak University of Agriculture in Nitra on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Renáta Záhorská, PhD. – renata.zahorska@uniag.sk
Last update: 30.09.2021 02:52

Draw attention to not topical data