Dopravné služby

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu dopravné služby si osvojil zásady vedeckej práce, väzby veda – výskum – vývoj – použitie vrátane spätných väzieb napríklad dopadov jednotlivých druhov dopravy na životné prostredie, formulovanie vedeckých problémov, vedeckých a praktických cieľov riešení, hypotéz a overovať ich platnosť modelovaním, experimentovaním a v praxi, právne a ekonomické aspekty nových dopravných služieb, schopnosť prezentovať dosiahnuté výsledky doma i v zahraničí prostredníctvom vedeckých konferencií, seminárov a vedeckých a odborných časopisov s cieľom o prínos k rozvoju študijného odboru ako aj o riešenie praktických úloh pre prax. Uplatnenie absolventov sa predpokladá vo výskumných a vývojových organizáciách s dopravným a ekonomickým zameraním, v orgánoch štátnej správy, ako aj pedagógov na vysokých školách.
Absolvent ovláda vedecké metódy analýzy požiadaviek na dopravné služby a súvisiace činnosti a návrhu efektívnych systémov vychádzajúc zo súčasných a budúcich potrieb zákazníkov. Má znalosti jednotlivých činiteľov poskytovaných dopravných služieb, prepravných charakteristík jednotlivých druhov dopravy, ich výhod a nevýhod a možnosti využitia intermodality a z oblasti aplikácií informačných technológií a telematiky, v kontexte pôsobenia humanitného činiteľa – psychológie a sociológie.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Všetci uchádzači o štúdium absolvujú výberové konanie.

 1. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z.) v rovnakom alebo v príbuznom študijnom odbore (zoznam príbuzných odborov je uvedený na stránke https://www.portalvs.sk/sk/studijne-odbory)
 2. Nutnou podmienkou je podanie prihlášky v termíne stanovenom akademickým kalendárom.
 3. Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti.Doplňujúce informácie

Študijný program je možné študovať aj v anglickom jazyku.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium sa prijímajú na základe príslušných medzištátnych dohôd alebo ak študujú v inom ako štátnom jazyku uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA  a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, vyžaduje sa úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania aj na UNIZA). Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Peter Seemann, PhD., tel.: 041/513 3226, e-mail: peter.seemann@fpedas.uniza.skForma prijímacej skúšky

- písomná skúška formou testu z jedného svetového jazyka (iného ako materinského)

- ústna skúška, ktorej obsahom je preverenie znalostí a odbornej a vedeckej orientácie uchádzača v oblasti, na ktorú sa hlási • Deň otvorených dverí

  08.11.2019

 • Deň otvorených dverí

  14.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  19.06.2020

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  14.08.2020

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  28.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
6


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • overená kópia diplomu o ukončení VŠ vzdelania 2. stupňa (papierová forma, elektronická forma)
 • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške (papierová forma, elektronická forma)
 • overená kópia dodatku k diplomu (papierová forma, elektronická forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (v prípade, ak uchádzač publikoval) (papierová forma, elektronická forma)
 • doklady o iných odborných aktivitách (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o uznaní vzdelania príslušnou VŠ v SR (týka sa zahraničných i slovenských uchádzačov, ktorí ukončili VŠ štúdium 2. stupňa v zahraničí, netýka sa ČR) (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 750 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000269888/8180

číslo účtu v tvare IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888 

Variabilný symbol: 10133
Konštantný symbol: 0308

Doklad o uhradení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou!

Ak sa chce uchádzač zúčastniť na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch, prihlášky treba podať a uhradiť príslušný poplatok osobitne za každý študijný program.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. – milos.poliak@fpedas.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 19.09.2019 16:15

Upozorniť na neaktuálne údaje