Didaktika cudzích jazykov a literatúr

Uplatnenie absolventov

Na trhu práce sa absolvent uplatní primárne ako vysokoškolský učiteľ (odborný asistent), výskumný pracovník, jazykovedec, literárny vedec.

Vzhľadom na široké spektrum získaných vedomostí, zručností, kompetentností a spôsobilostí sa môže uplatniť na trhu práce aj v rôznych iných sférach, pre ktoré je odbornosť garantovaná získaním 3. stupňa vysokoškolského vzdelania relevantná. Ide o nasledovné oblasti: zabezpečovanie a správa infraštruktúry výskumu a vývoja, získavanie, spracúvanie a šírenie informácií z oblasti vedy a techniky, spolupráca v oblasti vedy a techniky s vysokými školami, ostatnými právnickými osobami a s podnikateľmi uskutočňujúcimi výskum a vývoj, práce v štátnej správe, v oblasti školského manažmentu, v médiách, v kultúrnej a osvetovej práci, vo vedúcich a expertných pozíciách vo vydavateľskej a publicistickej oblasti, v medzinárodných vzdelávacích inštitúciách, organizáciách a firmách v interkultúrnom a interdisciplinárnom kontexte.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzači o študijný program musia mať ukončený 2. stupeň vysokoškolského vzdelania Musia úspešne vykonať prijímaciu skúšku, v ktorej preukážu hĺbku a potrebný rozsah vedomostí potrebných na doktorandské štúdium so zameraním na zvolenú tému dizertačnej práce. Predložia písomný projekt k zvolenej téme dizertácie v rozsahu 8-10 strán. V rozprave k tomuto projektu   preukážu predpoklady na vedeckú prácu vrátane dobrej orientácie v zahraničnej  a domácej vedeckej produkcii.

Uchádzač sa prihlasuje na jednu z tém vypísaných fakultou a zverejnených na webovej stránke fakulty najmenej dva mesiace pred dňom prijímacieho konania. Tento postup umožňuje začlenenie budúcich doktorandov do výskumných aktivít fakulty.

 

Súčasti prijímacieho konania sú:

1)      ústna skúška z lingvistických, didaktických a literárnych disciplín blízkych téme zvolenej dizertačnej práce,

2)      obhájenie projektu výskumu, ktorý má byť predmetom dizertačnej práce,

3)      dôkaz o počítačovej gramotnosti uchádzača (Word, Excel, Power Point, internet).

 

Prijímacia skúška sa uskutoční pred komisiou, zloženie ktorej je navrhnuté odborovou komisiou a schválené dekankou fakulty. Dekan rozhodne na základe výsledkov prijímacej skúšky o prijatí alebo neprijatí uchádzača do 30 dní odo dňa konania prijímacej skúšky.

Prijatý uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia dňom zápisu, ktorého termín určuje dekan.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Študenti so sluchovým postihnutím:

prof. PaedDr. Darina Tarcsiová, PhD., tel.: 02/49 287 202, 02/49 287 101

e-mail: darina.tarcsiova@fedu.uniba.sk

 

Študenti s telesným postihnutím:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. tel.: 02/49 287 111,

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.sk

 

Študenti so zrakovým postihnutím:

doc. PaedDr. Jana Lopúchová, PhD., tel.: 02/49 287 109,

e-mail: Jana.Lopuchova@fedu.uniba.sk

Študenti so špecifickými poruchami učenia:

doc. PaedDr. Terézia Harčaríková, PhD. tel.: 02/49 287 111,

e-mail: harcarikova@fedu.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho elektronicky vyplnenej prihlášky na Pedagogickú fakultu.

Prihlášku na vysokoškolské štúdium si uchádzač  podáva elektronicky cez akademický informačný systém AIS2 a zároveň vytlačenú spolu s ďalšími prílohami aj v printovej podobe. Prihlášku a podrobný popis jej vypĺňania v elektronickej podobe nájde na webovej stránke www.fedu.uniba.sk. Po nahratí elektronickej prihlášky do systému ju uchádzač vytlačí, podpíše a s požadovanými prílohami ( http://www.fedu.uniba.sk/index.php?id=3472 ) , pošle poštou na adresu Oddelenia vedy a doktorandského štúdia UK PdF. Len správne vyplnená, uchádzačom podpísaná   a najneskôr v stanovenom termíne  doručená  prihláška bude oficiálne zaregistrovaná.

Podrobnejšie informácie o témach dizertačných prác, školiteľoch, obsahu prijímacích pohovorov, termíne prijímacích pohovorov, budú k dispozícií na stránke: http://www.fedu.uniba.sk/studium/doktorandske-studium/informacie-pre-uchadzacov/Forma prijímacej skúšky

- ústna

- písomná (odovzdanie projektu dizertačnej práce, preklad z cudzieho jazyka)  • Podanie prihlášky na štúdium

    13.03.2024 - 17.05.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    24.06.2024 - 28.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
6


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

60  EUR za jednu  prihlášku

Banka: Štátna pokladňa

Číslo účtu: SK 92 8180 0000 0070 0008 3741

BIC:SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol: 109 930

(úhrada je možná len bankovým prevodom)

Poplatok za prijímacie konanie, uchádzač uhradí formou bankového prevodu na základe platobného príkazu, ktorý je súčasťou  elektronickej prihlášky a uchádzač si ho vygeneruje v AiS. Uchádzač je povinný uviesť všetky požadované údaje (aj špecifický symbol) a do správy pre prijímateľa zadá svoje meno a priezvisko, kópia dokladu o úhrade (ústrižok poukážky alebo potvrdenie banky o realizácii prevodu) je povinnou prílohou prihlášky. Bez požadovaného potvrdenia o úhrade poplatku nebude prihláška zaevidovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľubica Jenčopaľová – jencopalova@fedu.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 22.02.2024 10:23

Upozorniť na neaktuálne údaje