Biochémia

Študijný program poskytuje teoretické znalosti a praktické zručnosti v biochémii a molekulovej biológii, ako aj v priľahlých odboroch, ako sú mikrobiológia, fyziológia, bunková biológia, klinická biochémia a bioinformatika, ktoré im umožnia uplatnenie v biologicky orientovanom výskume, vývoji, ale aj v praxi. Absolventi spoznajú metodológiu vedeckej práce v týchto odboroch, spojenú s formulovaním problémov, navrhovaním riešení, analýzou experimentálnych údajov, písomným zhrnutím výsledkov. K tomu prislúchajúce zručnosti predstavujú izolačné a analytické postupy s bunkami, organelami, biomakromolekulami, metabolitmi, meranie transportu, enzýmovej aktivity, analýza reakcií a procesov transportu a metabolizmu a ich matematické spracovanie.

Uplatnenie absolventov
Študijný program biochémia pripravuje absolventov, ktorí majú možnosť začať akademickú kariéru na vysokých školách a výskumných ústavoch doma a v zahraničí, alebo sa zamestnať na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Pre účely akademickej kariéry je nutné podčiarknuť schopnosť aplikovať sa s vedeckými projektami doma i v zahraničí, je schopnosť vytvárať relevantné výskumné hypotézy a navrhovať spôsoby ich overenia. Absolvent tiež dokáže výsledky svojho výskumu formulovať do originálnych vedeckých textov publikovateľných v medzinárodných časopisoch. Študijný program biochémia je zameraný na prípravu vysoko-kvalifikovaných odborníkov so znalosťami o priebehu chemických a fyzikálnych procesoch v živých jednobunkových a viacbunkových organizmov. Absolvent programu disponuje interdisciplinárnymi vedomosťami v oblasti prírodných vied orientovaných na biológiu. V rámci štúdia je študentovi interdisciplinárny pohlaď na problematiku, kde spolu s základnými všeobecnými vedomosťami biochémie získava aj predstavu o prieniku poznatkov iných vied pre vytváranie jasnej predstavy o priebehu biologických procesov, a základných biologických rovnováhach. Vďaka širokospektrálnym prírodovedným znalostiam a technickým pohľadom sa popri možnosti pracovať ako výskumník vie uplatniť v rôznych oblastiach v chemickom, biotechnologickom, farmaceutickom, potravinárskom priemysle alebo v diagnostických laboratóriách pre analýzu biologických vzoriek na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokokvalifikovaného odborníka. V týchto smeroch je schopný pracovať samostatne alebo v kolektíve pri riešení úloh vyplývajúcich z povahy jeho zamestnania. Je schopný efektívneho samo vzdelávania, ktoré mu umožňuje efektívne si zvyšovať kvalifikáciu, vďaka čomu sa môže uplatniť aj v pozíciách vedúcich tímov, a v pozíciách stredného a vysokého manažmentu. V tomto ohľade významným partnerom FCHPT, ktorý pravidelne, zvyčajne dvakrát ročne poskytuje spätnú väzbu zo strany zamestnávateľov, je Priemyselná rada FCHPT (https://www.fchpt.stuba.sk/sk/fakulta/priemyselna-rada.html?page_id=3070) a jej jednotliví členovia zastupujúci najvýznamnejších priemyselných partnerov z oblasti chemického a potravinárskeho priemyslu. Za oblasť uvedeného študijného programu sú to JUDr. Silvia Karásiková, personálna riaditeľka, Duslo a.s., Šaľa, Ing. Martin Dzivák, výrobný riaditeľ, Zeocem a.s., Bystré, doc. Ing. Dr. Peter Vrábel, výrobno-technický riaditeľ, Rona, a.s., Lednické Rovne, Ing. Dávid Šariský, Manager of Dept. technology and innovations, Chemosvit Folie a.s., Svit, Ing. Ľudevít Paulíny, generálny riaditeľ, Aluprint s.r.o., Vrútky, Ing. Jozef Šesták, CSc., konateľ, Výskumný ústav textilnej chémie - Chemitex s.r.o., Žilina. Za oblasť chemického inžinierstva a technológií sú to Ing. Vladimir Krajči , výrobný riaditeľ, Mondi SCP a.s., Ružomberok, Alžbeta Grácová, riaditeľka útvaru ľudské zdroje, Slovnaft a.s., Ing. Peter, Plekanec, výkonný viceprezident, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Trenčín. Za oblasť potravinárskych technológií a biotechnológií sú to Ing. Ján Durec, PhD., riaditeľ výskumu a vývoja, Mc Carter a.s., Bratislava, Ing. Dušan Janíček, riaditeľ pre vonkajšie vzťahy, Slovenské cukrovary s.r.o., Sereď, Ing. Peter Novoroľník, výrobný riaditeľ, RAJO a.s., Bratislava, Klaudia Sokolová, HR Manager, Mecom Group s.r.o., Ing. Miroslav Havlík, riaditeľ, Evonik Fermas s.r.o., Slovenská Ľupča, Ing. Martin Minárik, riaditeľ, Axxence Slovakia s.r.o., Ing. Marian Lesanský, riaditeľ, PreVaK, s.r.o., Stará Turá. Za oblasť biochemického a farmaceutického priemyslu sú to RNDr. Richard Hercek, Head of API Plant, Saneca Pharmaceuticals a.s., Hlohovec a Ing. Branislav Brežný, generálny riaditeľ, Výskumný ústav chemických technológií a.s., Bratislava. Zo strany zamestnávateľov je vyzdvihovaná kvalitná príprava v oblasti laboratórnych zručností, schopnosť absolventov vedieť postaviť sa rôznorodým technickým problémom a nájsť vhodné riešenia, schopnosť pracovať samostatne, ale aj tímovo. Takéto ako aj ďalšie pozície sú obsadené absolventmi napríklad v spoločnostiach Saneca Pharmaceuticals a.s.; IMUNA PHARM, Inc; Biotika a.s., alebo v laboratóriách komplexnej medicískej diagnostiky Medirex, a.s; Synlab Slovakia s. r. o. Absolventi programu nachádzajú uplatnenie aj v pozíciách vedeckých pracovníkov na vedeckovýskumných organizáciách Slovenskej akadémie vied, rezortov alebo neštátnych organizácií.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Informácie o prijímacej skúške nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.Podmienky pre zahraničných študentov

ECTS Information PackageKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Informácie o prijímacej skúške nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STUNepodávajte prihlášku cez portál VŠ.Forma prijímacej skúšky

písomná a ústna

Ďalšie informácie nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT

  • Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave [PDF]


  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Aktuálny počet podaných prihlášok:
3


Prílohy
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti
  • životopis
  • viď Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na FCHPT STU v Bratislave na http://www.fchpt.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov-o-studium-na-fchpt/doktorandske-studium.html?page_id=2883


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 14.06.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje