Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie (konverzný)

Oblasť bakalárskeho štúdia zameraná na farmaceutickú chémiu je v slovenskom vysokoškolskom vzdelávaní jedinečná. Absolvent tohto študijného programu má dostatočné vedomosti a zručnosti, aby bol kvalifikovaný na prácu vo farmaceutickom alebo chemickom priemysle, tiež v oblasti zdravotníctva a biomedicíny. V rámci študijného programu sa poslucháč oboznámi s princípmi syntézy liečiv z teoretického aj praktického hľadiska, s najnovšími trendami vývoja liečiv a farmaceutických preparátov, tiež transportom, vstrebávaním a metabolizmom liečiv. V rámci štúdia bude venovaná pozornosť farmakokinetike a farmakodynamike liečiv a účinkom liečiv na organizmus. Keďže mnohí absolventi štúdia budú pracovať v laboratóriách, adekvátna časť štúdia bude zameraná na laboratórnu prax. Vo vyšších ročníkoch bakalárskeho štúdia sa absolventi oboznámia s analytickými a spektroskopickými technikami s cieľom určiť štruktúru biomolekúl a navrhnúť možný mechanizmus ich účinku na živý organizmus. Bakalársky študijný program má silne interdisciplinárny charakter. Kombinuje teoretické základy prírodovedných predmetov s chemickými a biotechnologickými procesmi, ktoré sa používajú pri výrobe liečiv. Okrem teoretických poznatkov, študenti zvládnu technológiu ich prípravy a oboznámia sa s najnovšími trendami vo vývoji farmaceutických preparátov.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu „Biochémia a biofyzikálna chémia pre farmaceutické aplikácie“ (konverzný) má širokospektrálne prírodovedné znalosti a technický pohľad na využitie získaných poznatkov v priemyselnej, farmaceutickej, medicínskej a laboratórnej praxi. Kľúčovým výsledkom vzdelávania je integrovaný pohľad na prípravu, resp. izoláciu látok z prírodných zdrojov, biologický mechanizmus účinku na bunkovej a tkanivovej úrovni, toxikologický profil, farmakokinetiku a postupy testovania liečiv za účelom ich zavedenia do klinickej praxe. Ovláda základné princípy a techniky práce v rôznych typoch biochemických, biofyzikálnych, farmaceutických laboratórií. Vie posúdiť z chemického hľadiska základné vlastnosti a biologický účinok rôznych syntetických a prírodných látok, dokáže uskutočniť ich separáciu na chemické indivíduá a realizovať syntézu cielenej zlúčeniny. Pomocou fyzikálno-analytických metód dokáže určiť štruktúru organických, bioorganických, anorganických a bioanorganických molekúl, ako aj fyzikálno-chemické vlastnosti nízkomolekulových a makromolekulových biomateriálov. Absolvent dokáže realizovať biochemickú a toxikologickú analýzu prírodných a syntetických látok. Absolvent ovláda technickú terminológiu, vie pochopiť význam technických textov, komunikuje minimálne v jednom svetovom jazyku na odbornej úrovni. Má znalosti v oblasti súčasných informačných technológií využívaných pri kontrole a riadení technologických procesov. Vie pracovať v tíme a prezentovať získané výsledky. Absolvent študijného programu môže primárne pokračovať v inžinierskom alebo magisterskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch alebo v programoch príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto bakalárskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie v chemickom, farmaceutickom alebo potravinárskom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Môže sa zamestnať v oblasti výroby, skladovania a predaja rôznorodých chemických, biochemických a farmaceutických prípravkov, materiálov a chemikálií, ako aj na pozícií operátora klinických prístrojov v zdravotníctve, vo farmaceutickom priemysle, taktiež vo výrobe a spracovaní biopalív, v produkcii prírodných a syntetických biopolymérov, v oblasti recyklácie odpadov a využívania obnoviteľných zdrojov, či výrobe nových produktov pre kozmetický a farmaceutický priemysel. Pochopenie fyzikálnych princípov rôznych analytických a diagnostických techník ponúka absolventovi uplatnenie aj na pozícii operátora klinických prístrojov v zdravotníctve. Absolvent môže pri správnom výbere povinne voliteľných a výberových predmetov orientovať svoje zameranie na chemický a energetický priemysel, čo ponúka jeho uplatnenie vo výrobe a spracovaní biopalív, v produkcii prírodných a syntetických polymérov, v polygrafii, v oblasti zaoberajúcej sa výrobou obalových, textilných a ochranných materiálov, v oblasti recyklácie odpadov a využívania obnoviteľných zdrojov, či výrobou nových produktov pre kozmetiku a farmáciu. Vďaka znalostiam technickej terminológie a odbornej jazykovej príprave môže nájsť svoje uplatnenie aj v sektoroch zaoberajúcich sa certifikáciou výrobkov, monitorovaním životného prostredia, hygienou, metrológiou, prípadne pri prekladaní technických textov.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ďalšie podmienky prijímania na bakalárske študijné programy sú zverejnené na webovej stránke fakulty.Podmienky pre zahraničných študentov

Ročné školné pre štúdium v cudzom jazyku je 3500 EUR.

Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania pre štúdium v cudzom jazyku je 40 EUR.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky.

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STUNepodávajte prihlášku cez portál VŠ.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2023 - 30.04.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Aktuálny počet podaných prihlášok:
32


Prílohy
  • Uchádzači o štúdium sú prijímaní bez prijímacej skúšky. Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portál VŠ.
  • kópiu vysvedčenia záverečného ročníka aj s koncoročnými známkami a maturitného vysvedčenia, v 1. kole prijímacieho konania bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky alebo najneskôr do 15. júna príslušného kalendárneho roka
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v zmysle §92 ods. 10 zákona, poplatok ani časť poplatku sa po termíne podania prihlášok uchádzačom nevracia
  • kópiu potvrdenia od lekára o zdravotnej spôsobilosti študovať na FCHPT z dôvodu nevyhnutnosti narábať počas štúdia s chemickými alebo biologickými látkami


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 25.04.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje