Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Uplatnenie absolventov

Odborný pracovník – špecialista alebo manažér bezpečnostných verejno-správnych služieb na nižších stupňoch riadenia miestnej štátnej správy a územnej samosprávy na úseku všeobecnej vnútornej správy, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany, obrany a krízového manažmentu.

Špecialista požiarnej ochrany. Uplatnenie aj v iných subjektoch, ktoré využívajú vedomosti z oblasti bezpečnostných vied, ako aj z oblasti princípov fungovania technických prostriedkov so zameraním na systémy bezpečnostnoprávnych služieb vo verejnej správe. Absolvent môže pokračovať v magisterskom štúdiuVždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na externé bakalárske štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby 
vo verejnej správe môžu byť na základe prihlášky prijatí uchádzači, ktorí:

a) získali úplné stredné vzdelanie (úplné stredné odborné vzdelanie),

b) úspešne zložili prijímaciu skúšku, v rámci ktorej dosiahli potrebný počet bodov z písomného testu vedomostí v rozsahu obsahu úplného stredného vzdelania,

c) sú zdravotne spôsobilí na štúdium, čo preukážu potvrdením zdravotnej spôsobilosti v prihláške na štúdium – lekárske potvrdenie,

d) zaplatili poplatok vo výške 39 € na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania.Doplňujúce informácie

http://www.akademiapz.sk

e-mail: martina.pokorna@minv.skPodmienky pre zahraničných študentov

Na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave sa môže prihlásiť každý občan Slovenskej republiky. Pre zahraničných uchádzačov z členských štátov EU platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači si podávajú prihlášku na bakalárske štúdium na tlačivách určených na vysokoškolské štúdium v Slovenskej republike (zakúpené v ŠEVT-e; vzor tlačiva je k dispozícii vo formáte pdf. aj na webovom sídle Ministerstva školstva SR, resp. tlač elektronickej prihlášky z IS MAIS Akadémie PZ v Bratislave) a tiež elektronickú prihlášku. Prihlášku spolu s požadovanými podkladmi zasielajú uchádzači individuálne na študijné oddelenie Akadémie PZ v Bratislave  do 31.03.2024.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška na bakalárske štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe pozostáva z písomného vedomostného testu zahŕňajúceho poznatky z dejín, náuky o spoločnosti, základov: filozofie, sociológie, psychológie, etiky, ekonómie, informatiky a všeobecného politického prehľadu (v rozsahu obsahu úplného stredného vzdelania). Obsahové zameranie vedomostného testu bude zverejnené na webovom sídle Akadémie PZ v Bratislave.Testy

Prijímacie skúšky sa uskutočnia v období 6/2024 (konkrétny termín bude určený po registrácii prihlášok). Uchádzač vykoná prijímaciu skúšku pred príslušnou skúšobnou komisiou. Účelom prijímacej skúšky je všestranne overiť predpoklady uchádzača na štúdium.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
  • životopis (papierová forma)
  • potvrdenie od lekára (papierová forma)
  • doklad o úhrade poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 450 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 39 €
elektronická prihláška: 39 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772 
Variabilný symbol: 44444

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Miriam Richterová – miriam.richterova@akademiapz.sk
Posledná aktualizácia: 20.02.2024 08:54

Upozorniť na neaktuálne údaje