Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe sa uplatnia ako:

- špecialista, manažér alebo riadiaci pracovník pre orgány verejnej správy s dôrazom na úseky činnosti v riadiacej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, napr. na úseku všeobecnej vnútornej správy, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a krízového manažmentu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na magisterské štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe môžu byť na základe prihlášky prijatí uchádzači, ktorí:

 • sú absolventmi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe,
 • dosiahli najlepší vážený študijný priemer za celé bakalárske štúdium,
 • uhradili poplatok 19 € na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania, 29 € v prípade, že uchádzači nepodali prihlášku aj v elektronickej forme,
 • predložili potvrdenie zamestnávateľa o pracovnoprávnom vzťahu - uchádzači o štúdium v externej forme - zamestnanci verejnej správy.

 Doplňujúce informácie

http://www.akademiapz.sk

e-mail: helena.vanharova@minv.sk

 Podmienky pre zahraničných študentov

Na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave sa môže prihlásiť každý občan Slovenskej republiky. Pre zahraničných uchádzačov z členských štátov EU platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímanie uchádzačov na magisterské štúdium sa uskutoční na základe výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch (vážený študijný priemer podľa vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia) potvrdených vysokou školou v prihláške (potvrdenie vysokej školy sa nevyžaduje, ak je uchádzač absolventom Akadémie PZ v Bratislave) alebo doloženého výpisu výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy.

Na externú formu štúdia (4 roky) sa môžu prihlásiť len zamestnanci verejnej správy. Ročné školné pre formu externého magisterského štúdia na akademický rok 2017/2018 je 500 EUR.

Uchádzači o externé magisterské štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe vyplnia prihlášku na vysokoškolské štúdium 2. stupňa. Spolu s prihláškou predložia overené kópie dokladov o nadobudnutí 1. stupňa vysokoškolského vzdelania v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe, stručný životopis a doklad o zaplatení poplatku za náklady spojené s prijímacím konaním.

Študenti, ktorí bez vážneho dôvodu študujú dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia, sú povinní akadémii uhradiť za každý ďalší rok štúdia ročné školné vo výške podľa čl. 30 Štatútu Akadémie Policajného zboru v Bratislave.

Do doby štúdia sa započítava celková doba, počas ktorej bol študent zapísaný na štúdium zodpovedajúceho stupňa študijného programu aj na niektorej z verejných alebo štátnych vysokých škôl v Slovenskej republike. Študenti akadémie, ktorí bez vážneho dôvodu študujú v dennom štúdiu dlhšie ako je štandardná dĺžka štúdia, sú povinní akadémii uhradiť za každý ďalší rok štúdia ročné školné - akademický rok 2017/2018 - 500 €.Forma prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov na magisterské štúdium sa uskutoční na základe výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch (vážený študijný priemer podľa vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia) potvrdených vysokou školou v prihláške (potvrdenie vysokej školy sa nevyžaduje, ak je uchádzač absolventom Akadémie PZ v Bratislave) alebo doloženého výpisu výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy. • Podanie prihlášky na štúdium

  08.07.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.07.2019 - 01.07.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.07.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za náklady spojené s prijímacím konaním, uchádzači o štúdium v externej forme - zamestnanci verejnej správy - potvrdenie zamestnávateľa o pracovnoprávnom vzťahu (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 29 €
elektronická prihláška: 19 €

Fakturačné údaje

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
Účet: 7000409772/8180
Variabilný symbol: 44444
Konštantný symbol: neuvádza sa

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. igor Pavlovič – igor.pavlovic@akademiapz.sk
Posledná aktualizácia: 22.01.2019 10:34

Upozorniť na neaktuálne údaje