Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe sa uplatnia ako:

- špecialista, manažér alebo riadiaci pracovník pre orgány verejnej správy s dôrazom na úseky činnosti v riadiacej pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, napr. na úseku všeobecnej vnútornej správy, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany a krízového manažmentu.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na magisterské štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe môžu byť na základe prihlášky prijatí uchádzači, ktorí:

 • sú absolventmi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe,
 • dosiahli najlepší vážený študijný priemer za celé bakalárske štúdium,
 • uhradili poplatok 19 € na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania, 29 € v prípade, že uchádzači nepodali prihlášku aj v elektronickej forme.

 Doplňujúce informácie

http://www.akademiapz.sk

e-mail: helena.vanharova@minv.sk

 Podmienky pre zahraničných študentov

Na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave sa môže prihlásiť každý občan Slovenskej republiky. Pre zahraničných uchádzačov z členských štátov EU platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímanie uchádzačov na magisterské štúdium sa uskutoční na základe výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch (vážený študijný priemer podľa vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia) potvrdených vysokou školou v prihláške (potvrdenie vysokej školy sa nevyžaduje, ak je uchádzač absolventom Akadémie PZ v Bratislave) alebo doloženého výpisu výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy. • Podanie prihlášky na štúdium

  06.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 29 €
elektronická prihláška: 19 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie Štátna pokladnica
IBAN SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol 44444

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 • Do podania prihlášky ostávajú 4 dni.
 • Pridať medzi obľúbené
 • Akademický rok: 2020/2021
 • Vysoká škola Akadémia Policajného zboru
 • Forma štúdia: denná
 • Predpokladaný počet prijatých: 60
 • Kód programu: 7176
 • Študijný odbor: bezpečnostné vedy
 • Stupeň štúdia: 2.
 • Dĺžka štúdia: 2
 • Metóda štúdia: Prezenčná
 • Titul absolventov: Mgr.
 • Informácie o vyučovacích jazykoch: Slovenský

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Marek Mikulec – marek.mikulec@akademiapz.sk
Posledná aktualizácia: 25.10.2019 11:14

Upozorniť na neaktuálne údaje