Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku

Uplatnenie absolventov

Bezpečnostný pracovník – špecialista najmä v štátnych bezpečnostných službách a organizáciách, ktoré realizujú špecializované bezpečnostné činnosti na úseku bezpečnostnoprávnej ochrany osôb a majetku.

Samostatný pracovník – špecialista na komplexnú realizáciu a posudzovanie systémov ochrany osôb a majetku v systéme polície a bezpečnostných služieb.

Riadiaci pracovník na strednom a vyššom stupni riadenia v štátnych a neštátnych bezpečnostných službách a organizáciách, ktoré realizujú špecializované bezpečnostné činnosti na úseku ochrany osôb a majetku.

Uplatnenie aj v iných subjektoch, ktoré využívajú vedomosti z oblasti bezpečnostných vied, ako aj z oblasti princípov fungovania technických prostriedkov so zameraním na systémy bezpečnostnoprávnej ochrany osôb a majetku. Absolvent môže pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu tretieho stupňaVždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Na magisterské štúdium v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku môžu byť na základe prihlášky prijatí uchádzači, ktorí:

  • sú absolventmi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku v študijnom odbore Bezpečnostné služby, sú absolventmi bakalárskeho štúdia v študijnom programe Bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe,
  • dosiahli najlepší vážený študijný priemer za celé bakalárske štúdium,
  • zaplatili poplatok 29 € na úhradu nákladov spojených so zabezpečením prijímacieho konania.

 Doplňujúce informácie

http://www.akademiapz.sk

e-mail: helena.vanharova@minv.skPodmienky pre zahraničných študentov

Na štúdium na Akadémii PZ v Bratislave sa môže prihlásiť každý občan Slovenskej republiky. Pre zahraničných uchádzačov z členských štátov EU platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímanie uchádzačov na magisterské štúdium sa uskutoční na základe výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch (vážený študijný priemer podľa vyhlášky MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia) potvrdených vysokou školou v prihláške alebo doloženého výpisu výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch, ktorý vydáva študijné oddelenie vysokej školy.  • Podanie prihlášky na štúdium

    07.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
90


Prílohy
  • životopis (papierová forma)
  • bakalársky diplom (papierová forma)
  • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 29 €
elektronická prihláška: 29 €

Fakturačné údaje

Peňažný ústav: Štátna pokladnica
IBAN: SK05 8180 0000 0070 0040 9772
Variabilný symbol: 44444


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia Policajného zboru na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Miriam Richterová – miriam.richterova@akademiapz.sk
Posledná aktualizácia: 24.01.2024 12:35

Upozorniť na neaktuálne údaje