Bezpečnosť a kontrola potravín

Absolvent ovláda princípy mikrobiologickej a chemickej bezpečnosti potravín horizontálne aj vertikálne, uplatňovanie integrovaného prístupu z farmy po stôl a od stola po farmu. Zabezpečuje a riadi vysledovateľnosť potravín, vyhodnocovanie informácií a ich analýzu z rýchleho výstražného systému a stiahnutie výrobkov z trhu. Aplikuje, rozvíja a vyhodnocuje systém analýzy rizika s využívaním matematických a prediktívnych modelov v zmysle preventívneho princípu v záujme ochrany zdravia ľudí a komunikácie o bezpečnosti produkovaných potravín.

Uplatnenie absolventov
Absolventi sa uplatnia v potravinárskych podnikoch v tímoch pre bezpečnosť potravín, v podnikových laboratóriách a na úseku riadenia, kontroly a auditov. Uplatnenie nájdu v štátnych aj privátnych laboratóriách zameraných na kontrolu a bezpečnosť potravín, uplatnia sa v rámci poradensko-konzultačných služieb, v oblasti systémov akreditácie v potravinárstve, tvorby legislatívy, odhadovania rizík v potravinárstve. Široké uplatnenie nájdu aj v oblasti riadenia bezpečnosti v distribučnej a obchodnej sfére ako aj vo verejnom stravovaní. Uplatnenie nájdu aj v potravinárskom školstve, v štátnych orgánoch, v zahraničných kontrolných inštitúciách, v rámci spolupráce s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, vo vedeckých paneloch a pracovných skupinách.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

 1. Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijných programov druhého stupňa na FBP SPU v Nitre je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.
 2.  Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni, ktorí skončili bakalárske štúdium na FBP budú prijímaní na základe dosiahnutých študijných výsledkov na I. stupni vysokoškolského štúdia a výsledkov dosiahnutých na štátnej skúške. Počty prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy, sú limitované; pri prijímaní rozhoduje počet bodov získaný za dosiahnutý študijný priemer na bakalárskom štúdiu a na štátnej skúške.
 3. Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni vysokoškolského štúdia, ktorí absolvovali prvý stupeň vysokoškolského štúdia na inej fakulte (resp. vysokej škole) ako na FBP SPU v Nitre sa zúčastnia prijímacieho pohovoru, v rámci ktorého bude upresnený študijný plán príslušného študijného programu, na ktorom majú záujem študovať v zmysle bodu 1.

 Doplňujúce informácie

Hlavným poslaním fakulty je príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov biologických vied zameraných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému počnúc poľnohospodárskym produktom a končiac potravinou. V priebehu štúdia si študenti osvoja vedomosti pre výrobu a hodnotenie kvality rastlinných a živočíšnych produktov, ich spracovanie a využívanie v produkcii kvalitných a zdravotne neškodných potravín.Z hľadiska cielenej, efektívnej a kompatibilnej vedeckovýskumnej činnosti sa fakulta orientuje  na oblasť aktuálnych programov genomiky, moderných biotechnológií, kvality a bezpečnosti potravín.

Študenti môžu byť ubytovaní v štud. domovoch A.Bernoláka, Mladosť a Akademická. Študenti sa stravujú v jedálni ŠD Mladosť a A. Bernoláka.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.

O štúdium sa môžu uchádzať  na FBP SPU po úspešnom absolvovaní jazykovej prípravy Ústavu jazykovej a odbornej prípravy UK  v Bratislave.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva.Ivanišová, PhD.

tel. : 037 641 4421

mail : eva.ivanisova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Absolventi bakalárskeho štúdijného programu posielajú prihlášky na inžinierske študijné programy (II. stupeň).
 • Uchádzači o inžiniersky študijný program priložia , overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu, overenú kopiu vysvedčenia a overený dodatok k diplomu z I. stupňa štúdia.


Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa  bude konať bez osobnej účasti uchádzača. Do termínu zasadnutia  prijímacej komisie dňa 16.7.2021  príp. do termínu zápisu je nutné všetky požadované doklady zaslať na adresu Oddelenia pre štúdium a vzdelávanie FBP SPU v Nitre. Doklady musia byť úradne overené. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.05.2021 - 09.07.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Aktuálny počet podaných prihlášok:
60


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o úhrade prij. konania (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (ďalej len POPLATOK)

na študijné programy FBP pre akademický rok 2021/2022 sú:

 2. inžiniersky stupeň:

 30 € (elektron. prihl.)

Úhrada POPLATKU závisí od toho, akú formu prihlášky si vyberiete, a to buď:

 -         pri elektronickej prihláške – POPLATOK zaplatíte bezhotovostne podľa návodu  uvedeného v elektronickej prihláške,

 -  pri prihláške z portálu VS 

Predpis platby nájdete na konci vyplnenej prihlášky.

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, potrebujete nasledovné údaje:

o       číslo bankového účtu: 7000066247/8180

IBAN: SK4081800000007000066247

o       konštantný symbol (KS) 0558

o       variabilný symbol (VS) 105900

o       špecifický symbol (ŠS) 105900721

o       správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 Pre zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín EÚ sú potrebné nasledovné údaje:

o       číslo bankového účtu: 7000066247/8180

o       IBAN: SK4081800000007000066247

o       BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

o       názov a adresa banky: Štátna pokladnica

Radlinského 32

810 05 Bratislava

o       konštantný symbol (KS) 0558

o       variabilný symbol (VS) 105900

o       špecifický symbol (ŠS) 105900721

o       správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Gurčíková – katarina.gurcikova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2021 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje