Bezpečnosť a kontrola potravín

Absolvent ovláda princípy mikrobiologickej a chemickej bezpečnosti potravín horizontálne aj vertikálne, uplatňovanie integrovaného prístupu z farmy po stôl a od stola po farmu. Zabezpečuje a riadi vysledovateľnosť potravín, vyhodnocovanie informácií a ich analýzu z rýchleho výstražného systému a stiahnutie výrobkov z trhu. Aplikuje, rozvíja a vyhodnocuje systém analýzy rizika s využívaním matematických a prediktívnych modelov v zmysle preventívneho princípu v záujme ochrany zdravia ľudí a komunikácie o bezpečnosti produkovaných potravín.

Uplatnenie absolventov
Absolventi sa uplatnia v potravinárskych podnikoch v tímoch pre bezpečnosť potravín, v podnikových laboratóriách a na úseku riadenia, kontroly a auditov. Uplatnenie nájdu v štátnych aj privátnych laboratóriách zameraných na kontrolu a bezpečnosť potravín, uplatnia sa v rámci poradensko-konzultačných služieb, v oblasti systémov akreditácie v potravinárstve, tvorby legislatívy, odhadovania rizík v potravinárstve. Široké uplatnenie nájdu aj v oblasti riadenia bezpečnosti v distribučnej a obchodnej sfére ako aj vo verejnom stravovaní. Uplatnenie nájdu aj v potravinárskom školstve, v štátnych orgánoch, v zahraničných kontrolných inštitúciách, v rámci spolupráce s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín, vo vedeckých paneloch a pracovných skupinách.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky prijatia na II. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre

1. Prijímacie konanie na II. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre sa uskutočňuje
podľa §55, §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle Študijného
poriadku SPU v Nitre a Štatútu FBP SPU v Nitre.
2. Základnou podmienkou prijatia študenta na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného
programu prvého stupňa v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore a jeho úspešné
ukončenie štátnou skúškou.
3. Poplatok za prihlášku je nevratný.
Ďalšie podmienky prijatia na II. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre
1. Jednou z priorít FBP SPU v Nitre je zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači, ktorí
prejavia najvyššiu mieru vedomostí a predpokladov na štúdium a podpora takých študijných
programov, kde je významný dopyt po absolventoch na trhu práce
2. Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni štúdia, ktorí úspešne ukončili
bakalárske štúdium, budú prijímaní na základe dosiahnutých študijných výsledkov na prvom
stupni vysokoškolského štúdia a výsledkov dosiahnutých na štátnej skúške.

3. Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni štúdia budú zaradení do
poradovníka na základe bodov získaných podľa kritérií prijímacieho konania
( https://fbp.uniag.sk/sk/ing-stupen/), pričom podmienkou prijatia na II. stupeň štúdia bude
získanie minimálne 2 bodov.
4. Uchádzačom, ktorí ukončili bakalárske štúdium na inej fakulte (resp. vysokej škole) ako na
FBP SPU v Nitre, bude upresnený študijný plán príslušného študijného programu, na ktorom
majú záujem študovať.
5. Záujemcovia o štúdium posielajú elektronickú príp. papierovú prihlášku.Doplňujúce informácie

Hlavným poslaním fakulty je príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov biologických vied zameraných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému počnúc poľnohospodárskym produktom a končiac potravinou. V priebehu štúdia si študenti osvoja vedomosti pre výrobu a hodnotenie kvality rastlinných a živočíšnych produktov, ich spracovanie a využívanie v produkcii kvalitných a zdravotne neškodných potravín.Z hľadiska cielenej, efektívnej a kompatibilnej vedeckovýskumnej činnosti sa fakulta orientuje  na oblasť aktuálnych programov genomiky, moderných biotechnológií, kvality a bezpečnosti potravín.

Študenti môžu byť ubytovaní v štud. domovoch A.Bernoláka, Mladosť a Akademická. Študenti sa stravujú v jedálni ŠD Mladosť a A. Bernoláka.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni štúdia budú zaradení do
poradovníka na základe bodov získaných podľa kritérií prijímacieho konania
( https://fbp.uniag.sk/sk/ing-stupen/), pričom podmienkou prijatia na II. stupeň štúdia bude
získanie minimálne 2 bodov.
Uchádzačom, ktorí ukončili bakalárske štúdium na inej fakulte (resp. vysokej škole) ako na
FBP SPU v Nitre, bude upresnený študijný plán príslušného študijného programu, na ktorom
majú záujem študovať.
Záujemcovia o štúdium posielajú elektronickú príp. papierovú prihlášku.
Zahraniční uchádzači z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými
stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občania s trvalým pobytom
v členskom štáte, budú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky.
Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FBP SPU v Nitre po
úspešnom absolvovaní štúdia slovenského jazyka a doloženia certifikátu o jeho úspešnom
ukončení (u samoplatcov + uzatvorená zmluva).
Zahraniční uchádzači sú povinní priložiť k prihláške Application Form
(http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/) so všetkými prílohami.
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou vydáva
vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo
príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom
vysokoškolskom vzdelaní.
Rozhodnutie, v prípade neexistencie vysokej školy s rovnakým alebo podobným študijným
odborom v SR, vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na
uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 913 30 Bratislava.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva.Ivanišová, PhD.

tel. : 037 641 4421

mail : eva.ivanisova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • Absolventi bakalárskeho štúdijného programu posielajú prihlášky na inžinierske študijné programy (II. stupeň).
  • Uchádzači o inžiniersky študijný program priložia , overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu, overenú kopiu vysvedčenia a overený dodatok k diplomu z I. stupňa štúdia.


Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa  bude konať bez osobnej účasti uchádzača. Do termínu zasadnutia  prijímacej komisie dňa 15.7.2022  príp. do termínu zápisu je nutné všetky požadované doklady zaslať na adresu Oddelenia pre štúdium a vzdelávanie FBP SPU v Nitre. Doklady musia byť úradne overené.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2022 - 08.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Aktuálny počet podaných prihlášok:
41


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
  • doklad o úhrade prij. konania (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje:

Prihláška - 20 €
1) Spôsob úhrady poplatku za papierovú prihlášku:
názov a adresa príjemcu platby:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2,949 76 Nitra

číslo bankového účtu: 7000066247/8180
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 

2) Spôsob úhrady poplatku za e-prihlášku:
fakturačné údaje pre spôsob úhrady sú uvedené na poslednej strane e - prihlášky


3) Doplňujúce údaje pre úhradu platby zo zahraničia:
pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:
BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Gurčíková – katarina.gurcikova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 18.08.2022 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje