Aplikovaná informatika

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na študijné programy magisterského štúdia je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore 18. Informatika.

Ďalšou podmienkou prijatia na študijné programy magisterského štúdia je doručenie podpísanej prihlášky na kontaktnú adresu fakulty so všetkými požadovanými prílohami - štruktúrovaný životopis, notárom overená fotokópia diplomu a vysvedčenia z bakalárskej štátnej skúšky (len v prípade absolventov iných vysokých škôl) a fotokópia dodatku k diplomu - najneskôr do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podanie prihlášky.

Podmienkou prijatia na študijné programy magisterského štúdia je tiež dokladovanie schopnosti komunikácie v maďarskom alebo slovenskom jazyku.

Poradie prijatých uchádzačov o štúdium bude vytvorené na základe váženého aritmetického priemeru známok z ich vysvedčenia z bakalárskej štátnej skúšky. V prípade rovnosti poradia uchádzačov rozhoduje vážený aritmetický priemer ich známok z celého bakalárskeho štúdia.

O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan EF UJS. Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo forme poštovej zásielky (listu) do vlastných rúk. V prípade nízkeho počtu uchádzačov o študijný program si fakulta (v rozhodnutí dekana) vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty im ponúknuť štúdium v inom študijnom programe.Doplňujúce informácie

- Primárnym vyučovacím jazykom na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho je jazyk maďarský.

- Školné na študijný program určuje vnútorný predpis univerzity.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa je potrebné uznať.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov na II. stupeň štúdia sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je podanie vyplnenej prihlášky na vysokoškolské štúdium v stanovenom termíne.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Bc. Ulbrik Zoltán

e-mail: sih@ujs.sk

00421-(0)35-3260-671Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijímanie uchádzačov na druhý stupeň štúdia sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je podanie vyplnenej prihlášky na vysokoškolské štúdium v stanovenom termíne.  • Podanie prihlášky na štúdium

    22.04.2021 - 30.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Univerzita J. Selyeho prijíma poplatok za prijímacie konanie uhradený formou bankového prevodu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. – korcsmarose@ujs.sk
Posledná aktualizácia: 23.04.2021 12:55

Upozorniť na neaktuálne údaje