Aplikovaná informatika

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Základnou podmienkou prijatia na študijné programy magisterského štúdia je získanie vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v študijnom odbore 18. Informatika.

Ďalšou podmienkou prijatia na študijné programy magisterského štúdia je doručenie podpísanej prihlášky na kontaktnú adresu fakulty so všetkými požadovanými prílohami - štruktúrovaný životopis, notárom overená fotokópia diplomu a vysvedčenia z bakalárskej štátnej skúšky (len v prípade absolventov iných vysokých škôl) a fotokópia dodatku k diplomu - najneskôr do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podanie prihlášky.

Podmienkou prijatia na študijné programy magisterského štúdia je tiež dokladovanie schopnosti komunikácie v maďarskom alebo slovenskom jazyku.

Poradie prijatých uchádzačov o štúdium bude vytvorené na základe váženého aritmetického priemeru známok z ich vysvedčenia z bakalárskej štátnej skúšky. V prípade rovnosti poradia uchádzačov rozhoduje vážený aritmetický priemer ich známok z celého bakalárskeho štúdia.

O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan EF UJS. Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo forme poštovej zásielky (listu) do vlastných rúk. V prípade nízkeho počtu uchádzačov o študijný program si fakulta (v rozhodnutí dekana) vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty im ponúknuť štúdium v inom študijnom programe.Additional information

- Primárnym vyučovacím jazykom na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho je jazyk maďarský.

- Školné na študijný program určuje vnútorný predpis univerzity.Conditions for international students

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa je potrebné uznať.Conditions of admission without the entrance exam

Prijímanie uchádzačov na II. stupeň štúdia sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je podanie vyplnenej prihlášky na vysokoškolské štúdium v stanovenom termíne.Coordinator for students with specific needs

Mgr. Bc. Ulbrik Zoltán

e-mail: sih@ujs.sk

00421-(0)35-3260-671General information on the admission exam

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa je absolvovanie študijného programu prvého stupňa podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijímanie uchádzačov na druhý stupeň štúdia sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je podanie vyplnenej prihlášky na vysokoškolské štúdium v stanovenom termíne.  • Apply the application for study

    05.03.2020 - 30.06.2020

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
30


Additions
  • CV (paper form, electronic form)
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form, electronic form)
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form, electronic form)
  • overená fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov iných VŠ (paper form, electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 25 €

Billing information

Univerzita J. Selyeho prijíma poplatok za prijímacie konanie uhradený formou bankového prevodu.

Always up-to-date news about university J. Selye University on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. – csiba.peter@selyeuni.sk
Last update: 13.04.2021 11:11

Draw attention to not topical data