Aplikovaná informatika

Do doktorandského programu Aplikovaná informatika sú zahrnuté teoretické a metodologické poznatky, ako aj praktické zručnosti z podstatných oblastí jadra informatiky. Absolvent tiež získa vedomosti o informačných a komunikačných sieťach, bude rozumieť modelovaniu a simulácii systémov a procesov. Na dosiahnutie tohto cieľa sa kurzy z jadra informačných systémov a softvérového inžinierstva prekrývajú so štyrmi aplikačnými doménami: bezpečnosť informačných technológií, biometria, modelovanie a simulácia udalostných systémov a IT v riadení a rozhodovaní. Počas štúdia sú tiež zdôrazňované individuálna a tímová práca, formulácia, riešenie a prezentácia výsledkov výskumu.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Aplikovaná informatika ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti informačných technológií. Oblasť zberu, prenosu, uchovávania a spracovania údajov, informácií a znalostí vie absolvent vedecky analyzovať a skúmať. Dostane hlboké základy komunikácie v sieťach, protokolov, ich zabezpečenia, kryptografie, anonymnej komunikácie a mobilnej komunikácie. Pre spracovanie údajov, informácií a znalostí vie použiť pokročilé matematické metódy (zahŕňajúce algebraické štruktúry, teóriu pravdepodobnosti a matematickej štatistiky, informačno-teoretickú bezpečnosť), metódy strojového učenia, umelej inteligencie, Petriho siete, mobile computing a pod. Veľký dôraz sa kladie na bezpečnosť informačných systémov – anonymnú komunikáciu, kryptoanalýzu, kryptografické inžinierstvo, pokročilú kryptografiu (postkvantová kryptografia), biometriu, steganografiu a stegoanalýzu. Absolvent tak nájde uplatnenie na akademickej pôde, v špičkových výskumných centrách, v špičkových firmách, v priemysle, bankovom sektore a pod. vo všetkých kľúčových oblastiach aplikovanej informatiky – bezpečnosti (informačné systémy, siete), komunikačných sietí, webových technológií, mobilných technológií, softvéru a hardvéru.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Ďalšie informácie nájdete na web stránke Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na FEI STU v Bratislave http://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/podmienky-prijimania-na-phd.-studium.html?page_id=2282Podmienky pre zahraničných študentov

ECTS Information PackageKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Upozornenie: na prihlásenie na štúdium používajte jedine elektronickú prihlášku STU. Nepodávajte prihlášku cez portálForma prijímacej skúšky

Ústna  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.04.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
4


Aktuálny počet podaných prihlášok:
13


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka príjemcu: Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia
IBAN kód: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky: SUBASKBX
Variabilný symbol: Evidenčné číslo elektronickej prihlášky
Správa pre prijímateľa: PhD. štúdium
Adresa príjemcu: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 21.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje