Aplikovaná informatika

Študijný program Aplikovaná informatika vo svojom treťom stupni umožňuje študentom rozvíjať a prehlbovať svoje znalosti a schopnosti metód a prostriedkov informatiky a ich aplikácie v širokom spektre oblastí. Nadväzuje na študijné programy poskytujúce základné metódy a prostriedky informatiky od špecifikácie problémov, cez návrh a implementáciu ich algoritmického i nealgoritmického riešenia, analýzy vlastností riešenia, až po vlastnosti programových a technických prostriedkov informatiky. Súčasťou štúdia sú metódy vedeckej práce, oboznámenie sa súčasným stavom výskumu v predmetnej oblasti výskumu, vyhľadávaním otvorených problémov i samostatná vedecká práca. Absolvent má schopnosť samostatne riešiť náročné vedecké problémy v celej škále oblastí aplikovanej informatiky, v ktorých vie tvorivo uplatňovať pokročilé metódy a techniky návrhu a vývoja aplikácií informačných technológií alebo na bezprostredný vstup na trh práce.

Uplatnenie absolventov
Viac ako 94 % našich absolventov sa uplatní v oblasti, ktorú vyštudovali. Teoretické štúdium prepájame s praxou, preto sú absolventi výborne pripravení pracovať v najžiadanejších odboroch doma i v zahraničí. Naši absolventi majú najvyšší nástupný plat na Slovensku. https://uplatnenie.sk/

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=1742Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Ján Lang, PhD

jan.lang@stuba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

http://www.fiit.stuba.sk/generate_page.php?page_id=2489Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška je písomná a ústna. • Podanie prihlášky na štúdium

  04.04.2024 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Aktuálny počet podaných prihlášok:
37


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady poplatku:

  • poštovým poukazom na účet č.: SK83 8180 0000 0070 0008 5552
   adresát:
   FIIT STU v Bratislave
   Ilkovičova 2
   842 16 Bratislava 4
   v časti „Správa pre prijímateľa“ musí uchádzač uviesť svoje meno a priezvisko
  • bankovým prevodom:
   číslo účtu: SK83 8180 0000 0070 0008 5552
   variabilný symbol: číslo pridelené systémom elektronickej prihlášky
   alebo 3101, ak uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku
   konštantný symbol: 0558
   v časti „Správa pre prijímateľa“ musí uchádzač uviesť svoje meno a priezvisko

pri platbe zo zahraničia:
IBAN SK83 8180 0000 0070 0008 5552

Doklad o zaplatení poplatku za prijímaciu skúšku je nutné poslať spolu s prihláškou na štúdium na adresu fakulty, alebo odovzdať spolu s prihláškou na štúdium na študijnom oddelení fakulty.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Marián Šimko, PhD. – marian.simko@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 24.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje