Aplikovaná biológia

Absolvent študijného programu aplikovaná biológia disponuje poznatkami z genetickej, štrukturálnej a molekulárnej podstaty biosyntetických procesov produkčných a reprodukčných schopností organizmov. Ovláda biochemické, analytické a mikrobiologické metódy, techniky génového inžinierstva pri cielenej konštrukcii nových vysokoprodukčných odrôd, plemien, vrátane geneticky modifikovaných organizmov pre špeciálne aplikácie. Disponuje vedomosťami z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Dokáže samostatne a tvorivo realizovať molekulové a bunkové techniky pre mapovanie, charakterizovanie a cielenú úpravu genómu, vrátane metód a techník pre identifikáciu molekulárnych markérov hospodársky významných vlastností organizmov.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu aplikovaná biológia je pripravený pôsobiť predovšetkým vo výskumných a vzdelávacích inštitúciách zameraných na oblasť molekulárnej biológie a životného prostredia. Tvorivo dokáže aplikovať získané odborné vedomosti v štátnej správe pri ochrane a tvorbe životného prostredia. Uplatnenie nájde v šľachtiteľskej praxi pri riešení cielenej tvorby nového genetického materiálu na úrovni molekulovej genetiky. Svoju sebarealizáciu nájde aj v potravinárskom priemysle, kde aktívne pôsobí pri inovácii zdravých a funkčne neškodných potravín, prípadne potravín podporujúcich zdravie konzumenta. Dokáže komunikovať vo svetovom jazyku a aktívne ovláda informačné a komunikačné technológie.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky prijatia na II. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre

1. Prijímacie konanie  na II. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa §55, §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FBP SPU v Nitre.

2. Základnou podmienkou prijatia študenta na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného programu prvého stupňa v rovnakom, alebo príbuznom študijnom odbore a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.

3. Prijímacie konanie na II. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre sa bude realizovať bez prijímacích skúšok.

4. Poplatok za prihlášku je nevratný.

Ďalšie podmienky prijatia na II. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre

1. Jednou z priorít FBP SPU v Nitre je zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači, ktorí prejavia najvyššiu mieru vedomostí a predpokladov na štúdium a podpora takých študijných programov, kde je významný dopyt po absolventoch na trhu práce.

2. Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni štúdia, ktorí úspešne ukončili bakalárske štúdium, budú prijímaní na základe dosiahnutých študijných výsledkov na prvom    stupni vysokoškolského štúdia a výsledkov dosiahnutých na štátnej skúške.

3. Uchádzači o štúdium študijných programov na druhom stupni štúdia budú zaradení do poradovníka na základe bodov získaných podľa kritérií prijímacieho konania ( https://fbp.uniag.sk/sk/ing-stupen/ ), pričom podmienkou prijatia na II. stupeň štúdia bude získanie minimálne  5 bodov.

4. Uchádzačom, ktorí ukončili bakalárske štúdium na inej fakulte (resp. vysokej škole) ako na FBP SPU v Nitre, bude upresnený študijný plán príslušného študijného programu, na ktorom majú záujem študovať.

5. Záujemcovia o štúdium posielajú elektronickú  prihlášku.Doplňujúce informácie

Hlavným poslaním fakulty je príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov biologických vied zameraných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému počnúc poľnohospodárskym produktom a končiac potravinou. V priebehu štúdia si študent osvojí vedomosti pre výrobu a hodnotenie kvalitných a zdravotne neškodných potravín.

Študenti môžu byť ubytovaní v štud. domovoch A.Bernoláka,Mladosť,Poľnohospodár aAkademická. Študenti sa stravujú v jedálni ŠD Mladosť a A. Bernoláka.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občania s trvalým pobytom  v členskom štáte, budú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FBP SPU v Nitre po úspešnom absolvovaní štúdia slovenského jazyka (u samoplatcov + uzatvorená zmluva).

Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovaný v slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch: 28.5.2024 a 23.7.2024.

Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- EUR, potvrdenie: 10,- EUR).

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- EUR). Kurz bude prebiehať v dňoch 26.8.2024 – 6.9.2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní.  

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium.

Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/

 Zahraniční uchádzači sú povinní priložiť k prihláške Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/ ) so všetkými prílohami.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou vydáva vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje študijný program v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore, ako je uvedený na doklade o riadne ukončenom vysokoškolskom vzdelaní.

Rozhodnutie, v prípade neexistencie vysokej školy s rovnakým alebo podobným študijným odborom v SR, vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 913 30 Bratislava.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Ivanišová, PhD., tel.: 037/641 4421,

e-mail: eva.ivanisova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Absolventi bakalárskeho štúdijného programu posielajú prihlášky na inžinierske študijné programy (II. stupeň).
 • Uchádzači o inžiniersky študijný program priložia  overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu, overenú kopiu vysvedčenia a overený dodatok k diplomu z I. stupňa štúdia.


Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa  bude konať bez osobnej účasti uchádzača. Do termínu zasadnutia  prijímacej komisie dňa 17.7.2024  príp. do termínu zápisu je nutné všetky požadované doklady zaslať na adresu:

SPU v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie
Tr.A.Hlinku 2
949 76 Nitra • Podanie prihlášky na štúdium

  16.02.2024 - 07.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
10


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • doklad o úhrade prijímacieho konania (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje:

Poplatok  treba  uhradiť  bezhotovostne  prevodom  z účtu,  alebo  internet  bankingom.  Fakturačné  údaje pre spôsob úhrady sú uvedené na poslednej strane e – prihlášky .

 

1)Spôsob úhrady poplatku za prihlášku:

názov a adresa príjemcu platby:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

číslo bankového účtu: 7000066247/8180

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

konštantný symbol (KS) 0558

variabilný symbol (VS) číslo prihlášky

špecifický symbol (ŠS) 105900721

 

2) Doplňujúce údaje pre úhradu platby zo zahraničia:

pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:

BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Gurčíková – katarina.gurcikova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 20.07.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje