Aplikovaná biológia

Študijný bakalársky program aplikovaná biológia pripravuje odborníkov, ktorí ovládajú zákonitosti podstaty biologických procesov všetkých živých organizmov, na bunkovej a molekulovej úrovni. Absolvent disponuje vedomosťami o mechanizmoch regulácie životných pochodov, metabolických a fyziologických procesov v mikrobiálnej, rastlinnej a živočíšnej bunke. Dokáže aplikovať a prakticky využívať nadobudnuté poznatky a zručnosti v laboratórnej diagnostike a hodnotení priebehu biologických procesov v prostredí, a to aj v oblasti základného a aplikovaného výskumu. Nadobudnuté poznatky je schopný využívať na národnej i medzinárodnej úrovni, vo všetkých oblastiach a odboroch v ktorých centrom záujmu je živá bunka.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu aplikovaná biológia má možnosť uplatnenia sa vo výskumných a šľachtiteľských pracoviskách, semenárskych podnikoch, v kontrolných a skúšobných pracoviskách poľnohospodárskeho a potravinárskeho zamerania, vo výrobných biotechnologických prevádzkach, pracoviskách zameraných na oblasť životného prostredia, v biologických a biochemických laboratóriách, pracoviskách molekulárnej biológie, v organizáciách biologických služieb, v úradoch ochrany prírody, v súkromnom sektore pri výrobe, distribúcii a predaji osív a v plemenárskej práci pri usmerňovaní reprodukcie zvierat, v štátnej správe a v školstve.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky prijatia na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre

1. Prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre sa uskutočňuje podľa §55, §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, v zmysle Študijného poriadku SPU v Nitre a Štatútu FBP SPU v Nitre.

2. Základnou podmienkou prijatia na I. stupeň vysokoškolského štúdia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

3. Podmienkou prijatia na štúdium je dovŕšenie 18 roku veku do dňa zápisu na štúdium a znalosť slovenského jazyka.

4. Prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FBP SPU v Nitre sa bude realizovať bez prijímacích skúšok.

5. Záujemcovia o štúdium sa prihlasujú pomocou e-prihlášky alebo papierovej prihlášky.

6. Po zaevidovaní elektronickej prihlášky sa zašle v elektronickej forme na mailovú adresu uchádzača rozhodnutie o jeho podmienečnom prijatí.

7. Overenú kópiu maturitného vysvedčenia uchádzač o štúdium doručí na adresu Oddelenia pre štúdium a vzdelávanie FBP SPU v Nitre do 16. 6. 2023 (1. kolo prijímacieho konania) resp. do 28.7.2023 (2. kolo prijímacieho konania), prípadne z odôvodniteľných príčin aj v deň určený na zápis na štúdium.

8. Poplatok za prihlášku je nevratný.

Ďalšie podmienky prijatia na bakalársky stupeň štúdia v prípade prekročenia plánovaného počtu uchádzačov

 1. Podmienky pre prijatie na konkrétny ŠP budú stanovené prijímacou komisiou na základe aktuálneho počtu prijímaných študentov.
 2. Ak splní podmienky prijatia na štúdium ŠP väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok určených fakultou, pričom zvýhodnení budú študenti, ktorí v priebehu stredoškolského štúdia absolvovali predmety chémia a biológia. Bodový limit pre prijatie bude stanovený prijímacou komisiou na základe kritérií prijímacieho konania    (https://fbp.uniag.sk/sk/bc-stupen/)  na základe počtu prijímaných študentov na jednotlivé študijné programy a aktuálneho bodového hodnotenia uchádzačov o štúdium. Uchádzači budú zoradení podľa bodového hodnotenia získaného na základe výsledkov štúdia na strednej škole a výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške.
 3. Zahraniční uchádzači z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, budú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FBP SPU v Nitre po úspešnom absolvovaní štúdia slovenského jazyka a doloženia certifikátu o jeho úspešnom ukončení (u samoplatcov + uzatvorená zmluva).
 4. Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/), aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.
 5. Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva príslušný Regionálny úrad školskej správy podľa miesta trvalého pobytu uchádzača. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/. V prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR rozhodnutie vydáva Regionálny úrad školskej správy v Nitre, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní .

Doplňujúce informácie

Hlavným poslaním fakulty je príprava kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných odborníkov orientovaných na poznanie a zvládnutie najnovších poznatkov biologických vied zameraných na moderné postupy výroby, hodnotenia a spracovania potravín a špecifických produktov biotechnológií. Cieľom je dosiahnuť biologickú a technologickú integritu systému počnúc poľnohospodárskym produktom a končiac potravinou. V priebehu štúdia si študent osvojí vedomosti pre výrobu a hodnotenie kvalitných a zdravotne neškodných potravín.

Študenti môžu byť ubytovaní v štud. domovoch A.Bernoláka, Mladosť a Akademická. Študenti sa stravujú v jedálni ŠD Mladosť a A. Bernoláka.Podmienky pre zahraničných študentov

Doklady uchádzača o štúdium na I. stupni štúdia

 • Vyplnený Application Form so všetkými prílohami
 • Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní, ktorý vydáva Regionálny úrad školskej správy v Nitre , 949 01 Nitra (postup pri vybavovaní uvedených dokladov) (zaslať poštou)
 • Jazykový certifikát zo slovenského jazyka (zaslať poštou)
 • Úradne overené a preložené maturitné vysvedčenie do slovenského jazyka (zaslať poštou)
 • Životopis
 • Potvrdenie o spôsobilosti štúdia od lekára
 • Doklad o úhrade manipulačného poplatku


Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači budú prijímaní podľa umiestnenia v poradovníku zostavenom počítačom na základe výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške.  V hodnotení budú zvýhodnení uchádzači, ktorí v priebehu stredoškolského štúdia absolvovali predmety chémia a biológia. Pri naplnení plánovaného počtu študentov na príslušný študijný program môže dekan prijať ďalších uchádzačov v poradí spĺňajúcich podmienky na iný študijný program fakulty. Po prijímacpm konaní dostane uchádzač iba jedno vyjadrenie o prijatí resp. neprijatí za všetky študijné programy, na ktoré sa hlásil.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Ivanišová, PhD., tel.: 037/641 4421,

e-mail: eva.ivanisova@uniag.sk

Ústav potravinárstva - KTKRPVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Absolventi stredných škôl podávajú prihlášky na (I. stupeň) bakalárske študijné programy.
 • Na jednu prihlášku je možné uviesť aj dva študijné programy fakulty - v poradí záujmu o tieto programy (poplatok sa platí len jeden, ktorý je nevratný).
 • Overenú kópiu maturitného vysvedčenia je nutné zaslať poštou na adresu Oddelenia pre štúdium a vzdelávanie FBP, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
 • K prihláške je povinné elektronicky priložiť v pdf - zdravotnú spôsobilosť k vysokoškolskému štúdiu od lekára,  doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie a životopis.
 • Po úspešnom ukončení bakalárskeho stupňa štúdia môžu študenti pokračovať v inžinierskom štúdiu na niektorom z uvedených študijných programov.
 • Po zaevidovaní elektronickej prihlášky sa zašle v elektronickej forme na mailovú adresu uchádzača rozhodnutie o jeho podmienečnom prijatí.
 • Prijatý uchádzač obdrží dekrét o prijatí po doručení úradne overeného maturitného vysvedčenia.


Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa  bude konať bez osobnej účasti uchádzača.

Overenú kópiu maturitného vysvedčenia uchádzač o štúdium doručí poštou na adresu Oddelenia pre štúdium a vzdelávanie FBP SPU v Nitre do 16. 6. 2023 (1.  kolo prijímacieho konania) resp. do  28. 7. 2023 ( 2. kolo prijímacieho konania), prípadne z odôvodniteľných príčin aj v deň určený na zápis na štúdium. 

Zahraniční uchádzači pošlú poštou všetky požadované overené doklady. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 14.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Aktuálny počet podaných prihlášok:
60


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (elektronická forma)
 • doklad o úhrade (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

1) Spôsob úhrady poplatku za papierovú prihlášku:

názov a adresa príjemcu platby:

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra

číslo bankového účtu: 7000066247/8180

IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247

názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

 

2) Spôsob úhrady poplatku za e-prihlášku:

Fakturačné údaje pre spôsob úhrady sú uvedené na poslednej strane e – prihlášky

3) Doplňujúce údaje pre úhradu platby zo zahraničia:

pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:

BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA

 

Adresa pre zasielanie prihlášok:

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Oddelenie pre štúdium a vzdelávanie FBP

Tr. A. Hlinku 2

949 76 Nitra 

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Katarína Gurčíková – katarina.gurcikova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 08.06.2023 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje