Výchova v teórii a praxi

Základné informácie

Tematická oblasť: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Názov projektu (slovenský): Výchova v teórii a praxi

Názov projektu (anglický): Education in theory and practice

Začiatok riešenia projektu: 2021

Koniec riešenia projektu: 2022

Stav projektu: Ukončený

Číslo projektu: 020UCM-4/2021

Vedúci projektu: prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.

Vysoká škola: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Pracovisko: Filozofická fakulta

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA

Finančná dotácia z MŠVVaŠ SR v rámci KEGA Kapitálové výdavky v €
Čerpané za celé obdobie riešenia projektu 4 947,00 0,00

Zoznam výstupov projektu za celé obdobie riešenia

Publikačná činnosť

Kód kategórie Konkrétny výstup, názov (ISBN, počet strán a i.)
P1 Danek, J. Výchova v teórii a praxi. Trnava: UCM, 2022, 152 s. ISBN 978-80-572-0248-6.
V2 Danek, J. Spoločné hodnoty civilizácií a výchovné pôsobenie v súčasnosti = Common civilization values and current education, 2022. In: Pedagogica Actualis XIII : vybrané aspekty vzdelávania v kontexte otvorenej vedy : vybrané aspekty vzdelávania v kontexte otvorenej vedy / editori Tímea Šebeň Zaťková, Veronika Michvocíková ; recenzenti Krzysztof Mariusz Rubacha, Milan Slávik. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2022. - ISBN 978-80-572-0243-1, s. 68-83.
V2 Michvocíková, V. Šeben Zaťková, T. Study counselling and social support in higher education - a case study from Slovakia, 2022. In: EDULEARN22 : 14th annual International Conference on Education and New Learning Technologies, Palma de Mallorca, 4th - 6th of July, 2022. Roč. 14 / ed. Luis Goméz Chova, Augustín López Martínez, Joanna Lees. - 1. vyd. - Barcelona : IATED, 2022. - ISBN 978-84-09-42484-9. - ISSN 2340-1117. DOI DOI doi.org/10.21125/edulearn.2022, s. 8132-8141.
V2 Michvocíková, V. Sirotová, M. Non-Verbal Pedagogical Communication in University Education from University Students’ Point of View, 2022. In: Proceedings of The IRES International Conference / Dr. P. Suresh. - 1. vyd. - Bhubaneswar : Institute for Technology and Research, 2022. - ISBN 978-93-90150-32-8, s. 55-59.

Záverečné hodnotenie príslušnej komisie KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter