Výchova v teórii a praxi

Basic informations

Thematic area: komisia č. 2 pre nové technológie, metódy a formy vo vzdelávaní

Project name (Slovak): Výchova v teórii a praxi

Project name (English): Education in theory and practice

Start of project: 2021

End of project: 2022

Condition of project: Financed / Solved

Project number: 020UCM-4/2021

Project leader: prof. PaedDr. Ján Danek, CSc.

University: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Department: Filozofická fakulta

Project annotation in Slovak language

V texte učebnice " Výchova v teórii a praxi" budú spracované podstatné fakty o dobre fungujúcej spoločnosti, jej možnostiach, podmienkach života a miesta človeka v nej. V systéme života spoločnosti v krajine bude pozornosť venovaná organizácii výchovy a vzdelávania ako súčasti jej celkovej kultúry so znakmi občianskej spoločnosti. V nadväznosti na obsah výchovy budú v texte analyzované fakty prispievajúce k celkovému rozvoju osobností detí, ale aj fakty, ktoré občiansku pozíciu a poriadok v krajine ovplyvňujú. Pozornosť bude, v nadväznosti procesu spracovávania textu, venovaná aj podmienkam  a súvislostiam výchovy v Slovenskej republike v záujme jej spoločenského, ekonomického a občianskeho rozvoja.

Project annotation in English language

In text-book Upbringing in theory and practice will realised the essential facts about good working society, its possibilities, conditions of life and the position of a man in its life. In the system of life of society will the attention devoted to organisation of upbringing and education as parts its general cilture with marks of civic society. In connection to content of upbringing will in text analysed the facts which give impulses to general development of personality  of children, but too fact, which have the influence on situation and order in the country. The attention will, in connection with process of elaborating of the text, dedicated to conditions and connections of upbringing in Slovak republic too, in interest to its social, economical and civic development.

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Drawn in year 2022 2 702,00 0,00

Filter

Filter