bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe

Detail študijného programu

Kód: 7172
UIPŠ kód: 9216R02
Vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Fakulta:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: bezpečnostné vedy
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 15.07.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18751/46487:3-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18751/46487:3-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie_bez ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 11.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Fakulta:
Študijný program: bezpečnostnoprávne služby vo verejnej správe
Študijný odbor: 803021
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť