nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii)

Detail študijného programu

Kód: 23205
UIPŠ kód: 7332T08
Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: filológia
Jazyky poskytovania: nemecký jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 21.08.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie_PaT_bez ČO_ rekareditácia
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18820/48262:11-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18820/48262:11-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie_PaT_bez ČO_ rekareditácia
Dátum právoplatnosti: 12.11.2015
Výrok AK: do najbližšej komplexnej akreditácie
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť