animácia voľnočasových aktivít

Detail študijného programu

Kód: 184748
UIPŠ kód: 6171R11
Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta: Gréckokatolícka teologická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: teológia
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 102250
Prvá akreditácia: 01.01.2023
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Technický záznam – priznanie alebo zmena študijného programu mimo konania o akreditácii.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 01.01.2023
Číslo rozhodnutia: ex offo

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 01.01.2023
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Technický záznam – priznanie alebo zmena študijného programu mimo konania o akreditácii.
Dátum právoplatnosti: 01.01.2023
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta: Gréckokatolícka teologická fakulta
Študijný program: animácia voľnočasových aktivít
Študijný odbor: teológia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť