animácia voľnočasových aktivít

Detail študijného programu

Kód: 102250
UIPŠ kód: 6171R11
Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta: Gréckokatolícka teologická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: externá
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: teológia
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 18.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18761/46608:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 18.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2020
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta: Gréckokatolícka teologická fakulta
Študijný program: animácia voľnočasových aktivít
Študijný odbor: teológia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta: Gréckokatolícka teologická fakulta
Študijný program: animácia voľnočasových aktivít
Študijný odbor: teológia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť