žurnalistika - história

Detail študijného programu

Kód: 183960
UIPŠ kód: 7205R03
Vysoká škola: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá , historické vedy
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 15.11.2019
Akreditácia do: 31.08.2021
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: ŠP_priznanie_s ČO_vek garanta_po NOVÝ _1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 15.11.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/17108:16-A1110
Požadovaný dátum doručenia správy o opatreniach: 03.03.2021

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 15.11.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/17108:16-A1110
Text rozhodnutia: ŠP_priznanie_s ČO_vek garanta_po NOVÝ _1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 15.11.2019
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2021
Správa: 03.03.2021
Sprievodný text:

Späť