Žurnalistika - história

Študijný program medziodborového štúdia žurnalistika – história je zostavený tak, aby poskytol študentovi odborné vedomosti z oboch odborov a to v prípade odboru história zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historiografie, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. Z odboru žurnalistika získajú študenti prostredníctvom predmetov študijného programu poznatky o súčasných požiadavkách slovenského jazyka na prácu žurnalistu, o jednotlivých fázach procesu redigovania, apretácie novinárskeho textu, organizácie redakčnej práce, klasifikácie novinárskych žánrov a tiež normatívne požiadavky na tvorbu spravodajstva. V ponuke sú kurzy uvádzajúce do štúdia oboch odborov i príbuzných vedných disciplín a prednášky a semináre prehľadového charakteru. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie oboch študovaných odborov.

Uplatnenie absolventov
Medziodborový bakalársky študijný program žurnalistika – história je prienikom dvoch študijných odborov. Absolventi získajú základné všeobecné faktografické a teoreticko-metodologické znalosti, ktoré sú východiskom pre prax a výskum. Študijný program je zostavený tak, aby v rámci histórie poskytol študentovi odborné vedomosti zo všeobecných dejín, dejín Slovenska, historickej geografie, dejín umenia, klasických pomocných vied historických a doplňujúcich disciplín. Dôraz sa kladie aj na osvojenie si terminológie odboru. Absolventi si vedia vyhľadať základnú literatúru určenú pre študijný odbor a pracovať s ňou tak, aby dokázal syntetizovať poznatky v nej obsiahnuté. Poznajú druhy pramenného materiálu k jednotlivým historickým epochám a dokáže s ním pracovať, čo sa prejavuje v spracovaní záverečnej práce. Absolventi tiež získajú poznatky z oblasti rozhlasovej a televíznej tvorby, nových médií a metodiky žurnalistickej práce, základov mediálnej semiotiky, interpretácie mediálnych obsahov a mediálnej gramotnosti ako základ pre prácu v médiách. Absolventi študijného programu dokážu nadobudnuté vedomosti využiť v praxi, čo sa prejavuje najmä v schopnosti vedeckej argumentácie pri spracovávaní zadaného problému témy bakalárskej práce. Svoje vedecké zistenia vie komunikovať s vedeckou i laickou obcou a dosiahnuté závery si vie obhájiť. Pri výskume a koncipovaní textov uplatňuje princípy etického správania a pozná dôsledky neetického konania pre jeho ďalšie profesijné pôsobenie. Absolventi prvého stupňa štúdia sú schopní ďalej samostatne získavať nové informácie z odboru.

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia študijnom programe žurnalistika – história nachádzajú uplatnenie vo všetkých profesiách, ktoré vyžadujú samostatný prístup k riešeniu problému a majú prehľad v historických udalostiach a javoch, bazálny rozhľad v odboroch spadajúcich pod historické vedy. Sú schopní zastávať zodpovedajúce činnosti tímového, prípadne samostatného tvorivého (koncepčného) pracovníka. Sú spôsobilí vykonávať profesie v pamäťovo-fondových inštitúciách (múzeum, knižnica, archív), redakciách webových, printových, auditívnych alebo audiovizuálnych médií (redaktor).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Pri študijnom programe žurnalistika sa budú zohľadňovať výsledky predmetov slovenský jazyk a literatúra, dejepis a občianska náuka na výročných vysvedčeniach v 2. a 3. ročníku a na polročnom vysvedčení v 4. ročníku. Pre štúdium žurnalistiky sa vyžaduje úroveň znalosti slovenského jazyka B2

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
prof. PhDr. Peter Seidler, CSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Pedagogická fakulta

Katedra pedagogiky

Dražovská cesta 4

949 74 Nitra

Slovensko

E-mail: pseidler@ukf.sk

Tel: +421 37 6408 255

Forma prijímacej skúšky
Bez prijímacej skúšky

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2024 - 14.06.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • doklad o zapltení poplatku za prihlášku (elektronická forma)
 • koncoročné vysvedčenie z 2. a 3. ročníka SŠ (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje
30,00 € (papierová prihláška)

25,00 € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK5481800000007000073076
Variabilný symbol:

pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)

2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Monika Václavová – mvaclavova@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 24.10.2023 09:54

Upozorniť na neaktuálne údaje