automobilová doprava

Detail študijného programu

Kód: 183675
UIPŠ kód: 2302R19
Vysoká škola: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta: Technická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: strojárstvo
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 09.04.2019
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 13.03.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/8655:4-A1110

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 13.03.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/8655:4-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_nový_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 09.04.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť