alpínska a vysokohorská ekológia

Detail študijného programu

Kód: 182903
UIPŠ kód: 1622T06
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta:
Miesto štúdia: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 2.
Titul: magister, Mgr.
Dĺžka štúdia: 2
Študijný odbor: ekologické a environmentálne vedy
Jazyky poskytovania: anglický jazyk, slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 09.08.2017
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 13.07.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-11108/32660:2-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 7)
Dátum právoplatnosti: 09.08.2017
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta:
Študijný program: alpínska a vysokohorská ekológia
Študijný odbor: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Študijný odbor:
Miesto štúdia: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 30.11.2018
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Vyznačenie zrušenia časového obmedzenia.
Dátum právoplatnosti: 30.11.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta:
Študijný program: alpínska a vysokohorská ekológia
Študijný odbor: všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Študijný odbor:
Miesto štúdia: Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina
Povolené miesta štúdia:

Späť