žurnalistika

Detail študijného programu

Kód: 17572
UIPŠ kód: 7222R00
Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta: Filozofická fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 1.
Titul: bakalár, Bc.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: mediálne a komunikačné štúdiá
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 17.09.2009
Akreditácia do: 31.08.2020
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 4
Požadovaný dátum doručenia správy o opatreniach: 29.02.2020

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18766-15A0, príloha č. 4
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum prevzatia: 05.11.2015
Výrok AK: spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2020
Správa: 29.02.2020
Sprievodný text:

Späť