Žurnalistika

Absolventi študijného programu žurnalistika (1. stupeň) ovládajú teoretické základy žurnalistickej práce v tlači, rozhlase, televízii, internetových periodických tituloch a v tlačových či marketingových agentúrach. Majú poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických udalostí. Ovládajú praktické znalosti, skúsenosti a technické zručnosti z autorskej činnosti a redaktorskej práce v periodickej tlači, rozhlase, televízii, z práce v nových médiách a na internete a v tlačovej a marketingovej agentúre. Rovnako z novinárskej fotografie, videoprodukcie a z vystupovania pred mikrofónom a kamerou. Vďaka osvojeniu si súčasného slovenského jazyka a základov štýlov verejného styku sú schopní kultivovane sa vyjadrovať v materinskom jazyku, majú poznatky o podstate a úlohách spravodajstva a publicistiky, ovládajú spôsoby stvárňovania textových, obrazových, zvukových, audiovizuálnych a on-linových obsahov, získajú poznatky z teórie a praxe redigovania v jednotlivých masových médiách. Ovládajú základy platnej mediálnej legislatívy, etikety a protokolu, etických noriem spravujúcich činnosť novinára, práce so zdrojmi, psychológie, filozofie a logiky pre žurnalistov, poznajú historický kontext vzniku médií doma i vo svete, problematiku domácej i zahraničnej politiky či kultúry.Uplatnenie absolventov

Po úspešnom absolvovaní 1. stupňa štúdia a získaní titulu Bc. môže študent pokračovať na 2. stupni štúdia – magisterskom. Tí, absolventi bakalárskeho štúdia, ktorí nemajú záujem pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni, majú vďaka získaným vedomostiam predpoklady na uplatnenie vo všetkých typoch médií (periodická tlač, rozhlas, televízia, on-line médiá), v tlačových a marketingových agentúrach i na pozícii hovorcov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/Doplňujúce informácie

S ohľadom na budúce profesionálne pôsobenie sú nevyhnutné isté osobnostné predpoklady uchádzača, jeho komunikačné schopnosti, logické myslenie a schopnosť empatie, zo stredoškolského štúdia ovládanie slovenského jazyka, náuky o spoločnosti a znalosť cudzieho jazyka.Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/info-sp/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/9013 1111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia a žurnalistika sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Forma prijímacej skúšky

1) Test všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

2) Skúška špecifických študijných predpokladov, ktorá sa realizuje na Filozofickej fakulte UK a pozostáva z dvoch častí:

a) Vlastná tvorba – uchádzač najneskôr do 31. marca 2024 pošle bibliografický súpis všetkých vlastných publikovaných žurnalistických prác zoradený chronologicky (názov dokumentu, kde bol publikovaný, kedy) a tri najhodnotnejšie ukážky z tohto súpisu (zo svojej tvorby) naskenované alebo zaznamenané v bežných digitálnych formátoch. 

Prosím, posielajte na poštovú adresu:

Katedra žurnalistiky
(VLASTNÁ TVORBA)
Filozofická fakulta UK
Gondova 2
811 02 Bratislava

b) Kamerová skúška (na mieste konania prijímacej skúšky) – max. 3-minútové vystúpenie pred kamerou na tému z rozličných oblastí spoločenského života s ťažiskom na oblasť masmédií.

Termín skúšky špecifických predpokladov (kamerovej skúšky): Riadny termín je 6. apríl 2024 (uchádzači dostanú pozvánku). Náhradný termín je 13. apríl 2024. Žiadosť o náhradný termín, odôvodnenú kolíziou s termínom prijímacej skúšky na inej škole (s priloženým potvrdením), resp. nevyhovujúcim zdravotným stavom (s lekárskym potvrdením), je potrebné poslať najneskôr do 9. apríla 2024.  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.12.2023 - 29.02.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    08.12.2023 - 23.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
  • potvrdenie o úhrade poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 16.01.2024 23:54

Upozorniť na neaktuálne údaje