zubné lekárstvo

Detail študijného programu

Kód: 106841
UIPŠ kód: 5166S00
Vysoká škola: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Fakulta: Lekárska fakulta
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: spojený 1. a 2.
Titul: doktor zubného lekárstva, MDDr.
Dĺžka štúdia: 6
Študijný odbor: zubné lekárstvo
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 17384
Prvá akreditácia: 03.11.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:22-15A0

Ponuka štúdia študijného programu

Informácie o uplatnení absolventov

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18815-15A0, príloha č. 5
Text rozhodnutia: Pozastavenie práva
Dátum právoplatnosti: 13.11.2015
Dátum časového obmedzenia do:
Správa: 13.11.2016
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 06.06.2016
Číslo rozhodnutia: 2016-16742/24340:2-15A0
Text rozhodnutia: Obnovenie-s ČO (§ 83 ods. 8)
Dátum právoplatnosti: 27.06.2016
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa: 28.02.2018
Sprievodný text:
Dátum rozhodnutia: 14.08.2018
Číslo rozhodnutia: 2018/10524:22-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO-po vyhodnotení zaslanej správy VŠ
Dátum právoplatnosti: 10.09.2018
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Späť