analytická chémia

Detail študijného programu

Kód: 104649
UIPŠ kód: 1403V00
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: Analytická chémia
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 4092
Prvá akreditácia: 09.11.2015
Akreditácia do: 31.08.2019
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18811/46632:6-15A0
Požadovaný dátum doručenia správy o opatreniach: 28.02.2019

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Číslo zasadnutia AK: 88.
Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18811/46632:6-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum prevzatia: 09.11.2015
Výrok AK: spôsobilá s časovým obmedzením do konca akademického roka, v ktorom garant dovŕši vek 70 rokov (§ 83 ods. 8 zákona; kritérium KSP-A6)
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa: 28.02.2019
Sprievodný text: