analytická chémia

Detail študijného programu

Kód: 4092
UIPŠ kód: 1403V00
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 4
Študijný odbor: chémia
Jazyky poskytovania: slovenský jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Prvá akreditácia: 14.09.2009
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_po vyhodnotení správy_predpisy po 1.11.2018
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 08.07.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/11076:6-A1110

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18811/46632:6-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie s ČO - vek garanta
Dátum právoplatnosti: 09.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa: 28.02.2019
Sprievodný text:
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Študijný program: analytická chémia
Študijný odbor: analytická chémia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 08.07.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/11076:6-A1110
Text rozhodnutia: Priznanie bez ČO_po vyhodnotení správy_predpisy po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 30.07.2019
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta: Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Študijný program: analytická chémia
Študijný odbor: analytická chémia
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť