priestorové plánovanie

Detail študijného programu

Kód: 104572
UIPŠ kód: 3514V00
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Forma štúdia: denná
Stupeň štúdia: 3.
Titul: doktor (philosophiae doctor), PhD.
Dĺžka štúdia: 3
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Jazyky poskytovania: anglický jazyk
Profesijne orientovaný: nie
Spoločný študijný program: nie
Študijný program bol odvodený zo študijného programu: 11019
Prvá akreditácia: 09.11.2015
Akreditácia do:
Pozastavenie od:
Text rozhodnutia: Uskutočňovanie študijného programu bez obmedzení.
Dátum posledného vydaného rozhodnutia: 03.02.2022
Číslo rozhodnutia: VR-41/3/2022

Ponuka štúdia študijného programu

Rozhodnutia MŠVVaŠ SR

Dátum rozhodnutia: 30.10.2015
Číslo rozhodnutia: 2015-18811/46634:7-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie_s ČO_reakreditácia
Dátum právoplatnosti: 09.11.2015
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2018
Správa: 28.02.2018
Sprievodný text:
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Študijný program: priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 13.07.2017
Číslo rozhodnutia: 2017-11108/23829:9-15A0
Text rozhodnutia: Priznanie - s ČO (§ 83 ods. 8)
Dátum právoplatnosti: 14.08.2017
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2019
Správa: 01.03.2019
Sprievodný text:
Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Študijný program: priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 11.11.2019
Číslo rozhodnutia: 2019/11076:39-A1110
Text rozhodnutia: ŠP_priznanie_s ČO na 2 r._po overení výsledkov opatrení_po 1.11.2018
Dátum právoplatnosti: 18.11.2019
Dátum časového obmedzenia do: 31.08.2021
Správa:
Sprievodný text:

Akreditačná komisia sa na svojom 111. zasadnutí konanom 24. – 25. 4. 2019 v Bratislave vyjadrila k výsledkom prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave uvedených v správe vysokej školy, ktorá bola Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR doručená 23. 1. 2019. V uznesení 111.4.1 a v príslušnej prílohe tohto uznesenia, ktoré tvoria súčasť zápisu zo 111. zasadnutia Akreditačnej komisie, sa Akreditačná komisia vyjadrila, že vysoká škola je spôsobilá uskutočňovať daný študijný program s časovým obmedzením na 2 roky, a to vzhľadom na plnenie kritérií KSP-A4 a KSP-A6, ktoré sú súčasťou kritérií akreditácie študijných programov vysokoškolského vzdelávania. Zápis Akreditačnej komisie bol Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR doručený 9. 5. 2019 a 14. 5. 2019 bol zápis zverejnený na webovom sídle komisie (http://www.akredkom.sk/). Ako odôvodnenie svojho vyjadrenia Akreditačná komisia uviedla odkaz na hodnotiacu správu pracovnej skupiny, ktorá žiadosť z pohľadu vecnej príslušnosti posudzovala a v ktorej sa uvádza: „Prijaté opatrenia nezaručujú udržanie zodpovedajúcej spôsobilosti až do najbližšej komplexnej akreditácie. Odôvodnenie: Nesplnené KSPA4, A6. V hodnotiacej správe sa pri vyhodnotení spomenutých kritérií uvádza, že pri jednom zo školiteľov neboli dodržané pravidlá na schvaľovanie školiteľov a aj keď jeho publikačná činnosť dosahuje excelentné scientologické ukazovatele, nie je z oblasti priestorového plánovania. Pri ďalšom uvádzanom spolugarantovi naďalej pretrváva skutočnosť, že nepublikuje práce z oblasti priestorového plánovania vo vedeckých časopisoch evidovaných vo WOS a Scopus s náležitým IF. Na jeho publikované práce je nízky citačný ohlas. Toto pracovná skupina AK vyhodnotila ako nedostatočnú medzinárodne akceptovanú činnosť a takáto činnosť nenapomáha rozvoju predmetného študijného programu. Ako odporúčania vysokej škole sa v hodnotiacej správe uvádza: „KSP A4 dodržiavať vlastné pravidlá školy na schvaľovanie školiteľov v doktorandskom študijnom programe. KSP A6 u spolugarantov, chýbajú práce z oblasti priestorového plánovania vo vedeckých časopisoch evidovaných vo WOS a Scopus s náležitým IF; u druhého spolugaranta zvýšiť citačný ohlas:“ Vysoká škola do zákonom stanovenej lehoty nezaslala pripomienky k vyjadreniu Akreditačnej komisie, ani neboli predložené iné, relevantné podklady, dokumentácia či zistenia, ktoré by vyvrátili alebo spochybnili tvrdenie Akreditačnej komisie a na základe ktorých by bolo možné dôjsť k inému rozhodnutiu, než je návrh Akreditačnej komisie. Akreditačná komisia sa v rámci 111. zasadnutia vyjadrovala aj k žiadosti vysokej školy o akreditáciu nových doktorandských študijných programov v študijnom odbore priestorové plánovanie. S ohľadom na to, že vyjadrenia Akreditačnej komisie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov v externej forme a k výsledkom prijatých opatrení na základe rovnakých skutočností boli odlišné, požiadalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR listom z 9. júla 2019 o objasnenie záverov Akreditačnej komisie. Akreditačná komisia sa vecou opätovne zaoberala na svojom 112. zasadnutí v auguste 2019 a svoje upravené vyjadrenia doručila v septembri 2019. Akreditačná komisia zmenila svoje vyjadrenie k žiadostiam o akreditáciu študijných programov v externej forme štúdia. Z pohľadu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sú v súčasnosti vyjadrenia Akreditačnej komisii konzistentné, a preto nevidíme ďalšiu prekážku rozhodnutia vo veci. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pri rozhodovaní dospelo k záveru, že vyjadrenie Akreditačnej komisie je dostatočné a je možné na jeho základe pristúpiť k rozhodnutiu vo veci. Vo veci práva vysokej školy bolo rozhodnuté v súlade s návrhom a odporúčaním Akreditačnej komisie, a teda právo sa priznáva s časovým obmedzením na 2 (akademické) roky.

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Študijný program: priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 31.08.2021
Číslo rozhodnutia: ex offo
Text rozhodnutia: Uskutočňovanie študijného programu po podaní návrhu úpravy agentúre podľa § 35 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z.z.
Dátum právoplatnosti: 31.08.2021
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Vysoká škola podala návrh úpravy podľa § 35 ods. 7 zákona č. 269/2018 Z.z., ktorý agentúra posudzuje podľa § 27 ods. 5 až 7 tohto zákona.

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Študijný program: priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:
Dátum rozhodnutia: 03.02.2022
Číslo rozhodnutia: VR-41/3/2022
Text rozhodnutia: Uskutočňovanie študijného programu bez obmedzení.
Dátum právoplatnosti: 12.02.2022
Dátum časového obmedzenia do:
Správa:
Sprievodný text:

Vysoká škola je oprávnená uskutočňovať študijný program bez obmedzení na základe uznesenia výkonnej rady agentúry č. VR-41/3/2022 zo dňa 3. februára 2022. Vysoká škola vykonala úpravu študijného programu v súlade s predloženým návrhom úpravy, ktorý schválila agentúra.

Vysoká škola: Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta:
Študijný program: priestorové plánovanie
Študijný odbor: priestorové plánovanie
Študijný odbor:
Miesto štúdia:
Povolené miesta štúdia:

Späť