Logo univerzity

Študijné programy

anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
anglistika (denné)
anglistika (externé)
aplikovaná etika - etika profesijných činností (denné)
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce (denné)
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce (externé)
archeológia (denné)
editorstvo a vydavateľská prax (denné)
editorstvo a vydavateľská prax (externé)
estetika (denné)
etnológia (denné)
etnológia (externé)
etnológia - muzeológia (denné)
euroázijské štúdiá (denné)
euroázijské štúdiá (externé)
filozofia (denné)
filozofia (denné)
francúzsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
história (externé)
história (denné)
história - archeológia (denné)
hudobná a tanečná folkloristika (externé)
kulturológia (externé)
kulturológia (denné)
marketingová komunikácia a reklama (externé)
marketingová komunikácia a reklama (denné)
masmediálne štúdiá s integrovaným vyučovaním francúzskeho jazyka (denné)
muzeológia (denné)
nemčina v hospodárskej praxi (denné)
nemčina v hospodárskej praxi (externé)
nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo (denné)
pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo (externé)
politológia (denné)
politológia (externé)
politológia - filozofia (denné)
politológia - filozofia (externé)
riadenie kultúry a turizmu (denné)
riadenie kultúry a turizmu (externé)
románske jazyky v medzikultúrnej komunikácii (denné)
ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii (denné)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii (externé)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - euroázijské štúdiá (denné)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii - filozofia (denné)
slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
sociológia (externé)
sociológia (denné)
sociológia - anglistika (denné)
španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii) (denné)
taliansky jazyk a kultúra (denné)
taliansky jazyk a kultúra (externé)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (externé)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo talianskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (denné)
východoslovanské jazyky a kultúry (denné)
žurnalistika (denné)
žurnalistika (externé)
žurnalistika - história (denné)
žurnalistika - história (externé)
žurnalistika - nemčina v hospodárskej praxi (denné)

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Informácie o ponúkaných študijných programoch môžete nájť tu:

https://www.ff.ukf.sk/index.php/sk/prijimacie-konanie/moznosti-studia

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dynamicky profilovala v celom spektre jej pôsobenia od svojho vzniku v roku 1993 ako moderná výchovno-vzdelávacia, vedeckovýskumná a umelecká ustanovizeň. Dnes predstavuje zrelú a rešpektovanú vzdelávaciu inštitúciu v európskom akademickom priestore.

Poslaním fakulty je rozvíjať vzdelávanie, vedu, mravnosť, umenie a kultúru v duchu národných, všeľudských, humanitných a demokratických tradícií. Filozofická fakulta UKF v Nitre zabezpečuje prípravu odborníkov v špecifických odboroch vedy, kultúry, médií, umenia, vzdeláva pracovníkov štátnej a verejnej správy, sociálnej sféry, pripravuje pedagógov pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy.

Profilácia štúdia úzko súvisí s vedeckovýskumnými a umeleckými aktivitami katedier  a ostatných špecializovaných pracovísk. Fakulta poskytuje vzdelanie v študijných programoch všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. Fakulta vytvára predpoklady pre flexibilitu vo výbere študijných programov, študijných disciplín, špecializovaných (výberových, voliteľných) prednášok, seminárov. Študenti majú možnosť uchádzať sa o štipendijné pobyty na zahraničných univerzitách a o výmenné stáže.

O príťažlivosti štúdia na fakulte svedčí vysoký počet študentov dennej či externej formy štúdia a neustály záujem nových uchádzačov o štúdium. Okrem slovenských študentov na fakulte študujú v súlade s vlastnými záujmami a predstavami o spoločenskom uplatnení i desiatky zahraničných občanov.

S kľúčovými výchovno-vzdelávacími cieľmi fakulty úzko súvisia vedecko-výskumné aktivity jej pracovníkov i študentov. Výskumná orientácia fakulty pokrýva široké spektrum predovšetkým humanitných a spoločenských vied v oblasti základného a aplikovaného výskumu, ako aj v oblasti inovácie didaktických metód. Najnovšie poznatky z oblasti bádania sa v rámci výskumných a kultúrno-edukačných projektov pretavujú do organizovania vedeckých podujatí a vydávania hodnotných publikácií. Pri realizácii svojho poslania fakulta kooperuje s mnohými vzdelávacími a kultúrno-osvetovými inštitúciami či vedeckými ústavmi v rámci Slovenskej republiky (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Ústav svetovej literatúry SAV, Historický ústav SAV, Archeologický ústav SAV, Politologický kabinet SAV, Ústav etnológie SAV, Muzikologický ústav SAV, Štátny pedagogický ústav a iné). Rovnako intenzívne však podporuje a organizuje spoluprácu a výmenu informácií, pracovníkov a študentov s medzinárodnými organizáciami. Fakulta spolupracuje s mnohými európskymi vzdelávacími a výskumnými inštitúciami v rámci programov Erasmus+, CEEPUS, Medzinárodný vyšehradský fond a iných európskych grantových schém, vďaka ktorým máme možnosť participovať na mobilitách študentov, doktorandov, učiteľov a výskumných pracovníkov, projektovej a výskumnej spolupráci, diseminácii poznatkov a skúseností. Okrem týchto programov fakulta rozvíja spoluprácu aj s nečlenskými alebo mimoeurópskymi krajinami na základe bilaterálnych dohôd o spolupráci zo Severnej a Južnej Ameriky a Strednej Ázie.

Pracoviská

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Detašované pracovisko Martin

Neuvedené


Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Detašované pracovisko Lučenec

Neuvedené

Prijímacie konanie

Anglistika Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Politológia - filozofia Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Archeológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Politológia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Žurnalistika - história Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2020
Termín skúšky:

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti s trvalým bydliskom mimo Nitry majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v študentských domovoch (ŠD) UKF s celkovou kapacitou cca 1600 miest a v ŠD stredných škôl v Nitre, ktoré zabezpečujú pre UKF zmluvné ubytovanie (400 miest). O pridelení ubytovania rozhoduje komisia na základe interných kritérií (vzdialenosť trvalého bydliska, sociálne pomery študenta, študijné výsledky, aktivity, reprezentácia školy a i.). Je aj možnosť si vopred rezervovať nocľah v Študentskom domove Zobor (tel.číslo: 037 651 25 61).

Stravovanie

Na rôznych miestach UKF je možnosť stravovania, ktoré poskytuje študentská jedáleň UKF ako aj ďalšie stravovacie zariadenia poskytujúce rýchle občerstvenie.

Ostatné služby

Zároveň UKF ponúka vo svojich priestoroch možnosť štúdia v študovniach, počítačových učebniach, v internetovej kaviarni v ŠD Nitra, využívanie služieb knižnice a pod. V športovom klube UKF je možnosť športového vyžitia (extraliga basketbal ženy, 1. liga volejbal ženy) a ďalšie možnosti využitia voľného času sú vo folklórnom súbore PONITRAN, v divadielku VYDI, v speváckych zboroch a ďalších súboroch a kluboch.

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Monika Václavová (mvaclavova@ukf.sk)
Posledná aktualizácia: 08.11.2019 08:56

Upozorniť na neaktuálne údaje