Logo univerzity

Študijné programy

anglistika (denné)
anglistika (externé)
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce (denné)
aplikovaná etika - etika riadenia ľudí a práce (externé)
archeológia (denné)
editorstvo a vydavateľská prax (denné)
editorstvo a vydavateľská prax (externé)
estetika (denné)
etnológia (denné)
etnológia (externé)
filozofia (denné)
história (denné)
história (externé)
história - filozofia (denné)
kulturológia (denné)
kulturológia (externé)
marketingová komunikácia a reklama (denné)
marketingová komunikácia a reklama (externé)
pamiatková starostlivosť a kultúrne dedičstvo (denné)
politológia (denné)
politológia (externé)
politológia - filozofia (denné)
prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (prekladateľstvo a tlmočníctvo nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (prekladateľstvo a tlmočníctvo ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
prekladateľstvo a tlmočníctvo anglický jazyk a kultúra (v kombinácii) (prekladateľstvo a tlmočníctvo španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
prekladateľstvo a tlmočníctvo nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (prekladateľstvo a tlmočníctvo ruský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
prekladateľstvo a tlmočníctvo nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
prekladateľstvo a tlmočníctvo nemecký jazyk a kultúra (v kombinácii) (prekladateľstvo a tlmočníctvo španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
prekladateľstvo a tlmočníctvo ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
prekladateľstvo a tlmočníctvo ruský jazyk a kultúra (v kombinácii) (prekladateľstvo a tlmočníctvo španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
prekladateľstvo a tlmočníctvo slovenský jazyk a kultúra (v kombinácii) (prekladateľstvo a tlmočníctvo španielsky jazyk a kultúra (v kombinácii), denné)
riadenie kultúry a turizmu (denné)
riadenie kultúry a turizmu (externé)
ruský jazyk v interkultúrnej a obchodnej komunikácii (denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), externé)
učiteľstvo histórie (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) (denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii), denné)
učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo estetickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), externé)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo histórie (v kombinácii), externé)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo románskych jazykov a literatúr (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), denné)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), externé)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) (učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii), externé)
učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii) (učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), denné)
žurnalistika (denné)
žurnalistika (externé)
žurnalistika - história (denné)

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

Informácie o ponúkaných študijných programoch môžete nájť tu:

https://www.ff.ukf.sk/index.php/sk/prijimacie-konanie/moznosti-studia

Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre sa dynamicky profilovala v celom spektre jej pôsobenia od svojho vzniku v roku 1993 ako moderná výchovno-vzdelávacia, vedeckovýskumná a umelecká ustanovizeň. Dnes predstavuje zrelú a rešpektovanú vzdelávaciu inštitúciu v európskom akademickom priestore.

Poslaním fakulty je rozvíjať vzdelávanie, vedu, mravnosť, umenie a kultúru v duchu národných, všeľudských, humanitných a demokratických tradícií. Filozofická fakulta UKF v Nitre zabezpečuje prípravu odborníkov v špecifických odboroch vedy, kultúry, médií, umenia, vzdeláva pracovníkov štátnej a verejnej správy, sociálnej sféry, pripravuje pedagógov pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy.

Profilácia štúdia úzko súvisí s vedeckovýskumnými a umeleckými aktivitami katedier  a ostatných špecializovaných pracovísk. Fakulta poskytuje vzdelanie v študijných programoch všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom. Fakulta vytvára predpoklady pre flexibilitu vo výbere študijných programov, študijných disciplín, špecializovaných (výberových, voliteľných) prednášok, seminárov. Študenti majú možnosť uchádzať sa o štipendijné pobyty na zahraničných univerzitách a o výmenné stáže.

O príťažlivosti štúdia na fakulte svedčí vysoký počet študentov dennej či externej formy štúdia a neustály záujem nových uchádzačov o štúdium. Okrem slovenských študentov na fakulte študujú v súlade s vlastnými záujmami a predstavami o spoločenskom uplatnení i desiatky zahraničných občanov.

S kľúčovými výchovno-vzdelávacími cieľmi fakulty úzko súvisia vedecko-výskumné aktivity jej pracovníkov i študentov. Výskumná orientácia fakulty pokrýva široké spektrum predovšetkým humanitných a spoločenských vied v oblasti základného a aplikovaného výskumu, ako aj v oblasti inovácie didaktických metód. Najnovšie poznatky z oblasti bádania sa v rámci výskumných a kultúrno-edukačných projektov pretavujú do organizovania vedeckých podujatí a vydávania hodnotných publikácií. Pri realizácii svojho poslania fakulta kooperuje s mnohými vzdelávacími a kultúrno-osvetovými inštitúciami či vedeckými ústavmi v rámci Slovenskej republiky (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Ústav slovenskej literatúry SAV, Ústav svetovej literatúry SAV, Historický ústav SAV, Archeologický ústav SAV, Politologický kabinet SAV, Ústav etnológie SAV, Muzikologický ústav SAV, Štátny pedagogický ústav a iné). Rovnako intenzívne však podporuje a organizuje spoluprácu a výmenu informácií, pracovníkov a študentov s medzinárodnými organizáciami. Fakulta spolupracuje s mnohými európskymi vzdelávacími a výskumnými inštitúciami v rámci programov Erasmus+, CEEPUS, Medzinárodný vyšehradský fond a iných európskych grantových schém, vďaka ktorým máme možnosť participovať na mobilitách študentov, doktorandov, učiteľov a výskumných pracovníkov, projektovej a výskumnej spolupráci, diseminácii poznatkov a skúseností. Okrem týchto programov fakulta rozvíja spoluprácu aj s nečlenskými alebo mimoeurópskymi krajinami na základe bilaterálnych dohôd o spolupráci zo Severnej a Južnej Ameriky a Strednej Ázie.

Prijímacie konanie

Anglistika PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 24.06.2024 – 04.07.2024

Slavistika - slovanské jazyky PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 24.06.2024 – 04.07.2024

Teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 24.06.2024 – 04.07.2024

Estetika PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 24.06.2024 – 04.07.2024

Estetika PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 24.06.2024 – 04.07.2024

Slavistika - slovanské jazyky PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 24.06.2024 – 04.07.2024

Archeológia PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 24.06.2024 – 04.07.2024

Translatológia PhD., denné

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 24.06.2024 – 04.07.2024

Marketingová komunikácia a reklama PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 24.06.2024 – 04.07.2024

Archeológia PhD., externé

Uzávierka prihlášok: 31.05.2024
Termín skúšky: 24.06.2024 – 04.07.2024

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Študenti s trvalým bydliskom mimo Nitry majú možnosť uchádzať sa o ubytovanie v študentských domovoch (ŠD) UKF s celkovou kapacitou cca 1600 miest a v ŠD stredných škôl v Nitre, ktoré zabezpečujú pre UKF zmluvné ubytovanie (400 miest). O pridelení ubytovania rozhoduje komisia na základe interných kritérií (vzdialenosť trvalého bydliska, sociálne pomery študenta, študijné výsledky, aktivity, reprezentácia školy a i.). Je aj možnosť si vopred rezervovať nocľah v Študentskom domove Zobor (tel.číslo: 037 651 25 61).

Stravovanie

Na rôznych miestach UKF je možnosť stravovania, ktoré poskytuje študentská jedáleň UKF ako aj ďalšie stravovacie zariadenia poskytujúce rýchle občerstvenie.

Ostatné služby

Zároveň UKF ponúka vo svojich priestoroch možnosť štúdia v študovniach, počítačových učebniach, v internetovej kaviarni v ŠD Nitra, využívanie služieb knižnice a pod. V športovom klube UKF je možnosť športového vyžitia (extraliga basketbal ženy, 1. liga volejbal ženy) a ďalšie možnosti využitia voľného času sú vo folklórnom súbore PONITRAN, v divadielku VYDI, v speváckych zboroch a ďalších súboroch a kluboch.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: Ing. Monika Václavová (mvaclavova@ukf.sk)
Posledná aktualizácia: 14.10.2022 12:29

Upozorniť na neaktuálne údaje