Logo univerzity

Študijné programy

Cudzojazyčné študijné programy nie sú poskytované.

Profil fakulty

http://www.fpv.umb.sk/studium/pre-uchadzacov-o-studium/studijne-programy-ponukane-v-akademickom-roku-2020-2021.html

FPV UMB sa profiluje ako vzdelávacia inštitúcia pripravujúca učiteľov akademických predmetov, profesijných predmetov a praktickej prípravy, ako i odborníkov pre nepedagogickú prax. Fakulta so svojím pestrým odborným prírodovedným a environmentálnym zameraním je jedinečnou v stredoslovenskom regióne. Pre vynikajúcich študentov sa uskutočňujú výmenné študijné pobyty v zahraničí, mobility v rámci programu Erasmus (napr. Universidad de Murcia v Španielsku, Oulu University of Applied Sciences vo Fínsku, Friedrich Schiller University of Jena v Nemecku a i.).

            Štúdium odborov učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy sa uskutočňuje spravidla vo dvoch aprobačných predmetoch alebo ako jednopredmetové učiteľstvo v druhom stupni vysokoškolského štúdia. Pre učiteľov, ktorí si chcú rozšíriť svoj odbor o ďalší aprobačný predmet, fakulta v rámci platnej legislatívy ďalšieho vzdelávania organizuje rozširujúce štúdium v externej forme.

            Učitelia sú pripravovaní pre druhý stupeň ZŠ, gymnáziá a ostatné stredné školy. Ich odbornú spôsobilosť garantuje odborná úroveň katedier. Pedagogickú spôsobilosť získavajú v rámci pedagogicko-psychologickej prípravy absolvovanej v rámci spoločného základu, na didaktických odborných predmetoch, náčuvovej, priebežnej a súvislej pedagogickej praxi.

            V neučiteľských študijných programoch: forenzná a kriminalistická chémia, environmentalistika, environmentálne manažérstvo, ekológia a ochrana ekosystémov, geografia, geografia a rozvoj regiónov, matematika, poistná, finančná a štatistická matematika, aplikovaná informatika a aplikovaná geológia pripravuje odborníkov pre prax.

            Doktorandské študijné programy: matematická analýza, teória vyučovania matematiky, teória vyučovania fyziky, didaktika geografie, geochémia, sanácia environmentálnych záťaží, evolúcia ekosystémov a ich ochrana sa zameriavajú na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v danom študijnom odbore.

            Štúdium všetkých študijných programov sa uskutočňuje v budovách FPV UMB v Banskej Bystrici. Materiálno-technické zabezpečenie vyučovania v plnej miere zodpovedá danému stupňu a zameraniu študijného programu, ktorý získal platnú akreditáciu. Na vyučovanie sa využívajú posluchárne na prednáškovú činnosť, špecializované učebne na experimentálnu výučbu v oblasti informatiky, techniky a  technológií, chémie, fyziky, biológie, počítačové učebne, učebňa geografických informačných systémov, zbierky a knižnice katedier. V budove sídli univerzitná knižnica, ktorej súčasťou sú študovne odborných časopisov a ostatných periodík s audiovizuálnym vybavením a prístupom k elektronickému knižničnému systému a internetu. Prístup k internetu je zabezpečený (okrem špecializovaných učební) aj vo voľných priestoroch fakulty.

Prijímacie konanie

Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 02.06.2021 – 04.06.2021

Aplikovaná informatika (2014) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 02.06.2021 – 04.06.2021

Aplikovaná informatika (2014) Bc., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 02.06.2021 – 04.06.2020

Bezpečnosť životného prostredia Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 02.06.2021 – 04.06.2021

Environmentálne manažérstvo Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 02.06.2021 – 04.06.2021

Učiteľstvo geografie (v kombinácii) Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 02.06.2021 – 04.06.2021

Geografia a rozvoj regiónov Mgr., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 02.06.2021 – 04.06.2021

Aplikovaná geológia Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 02.06.2021 – 04.06.2021

Environmentálne manažérstvo Mgr., externé

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 02.06.2021 – 04.06.2021

Učiteľstvo biológie (v kombinácii) Bc., denné

Uzávierka prihlášok: 31.03.2021
Termín skúšky: 02.06.2021 – 04.06.2021

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie v študentskom domove (ŠD 1):

‒        adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, vedúca ŠD: Ing. Orlíčková Katarína,

 048/4467619; e-mail: katarina.orlickova@umb.sk; vrátnica ŠD  048/446 7620;

‒        autobusové spojenie: autobus č. 34, 35, 36 smer Podlavice, Skubín trolejbus č.1 smer nemocnica (vystúpiť pri SOŠ Tajovského ul. + 5 min. pešo);

‒        typ ubytovania: bunkový systém izieb 3+2 alebo 3 +1 lôžkových, bunka má vlastné sociálne zariadenie (WC, umývadlá, sprchovací kút alebo vaňa), zariadenie štandardné (posteľ, nočný stolík, skriňa, polička, stolička, písací stôl, paplón, vankúš, deka, posteľná bielizeň) na každom poschodí spoločná kuchynka (linka, variče);

‒        spoločenské miestnosti:  študovne, V – klub, ktorý obhospodarujú študenti.

 

Stravovanie

Stravovanie: v priestoroch ŠD 1 je jedáleň pre študentov a zamestnancov UMB.  

Ostatné služby

Zdravotná starostlivosť: v priestoroch ŠD 1 je ambulancia praktického lekára a zubná ambulancia.

 

Detail univerzity

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: PaedDr. Beata Dobríková (beata.dobrikova@umb.sk)
Posledná aktualizácia: 27.09.2019 08:49

Upozorniť na neaktuálne údaje