Matej Bel University in Banská Bystrica

Faculty of Natural Sciences

Logo univerzity

Study programmes

Applied Informatics (full-time)
Applied Informatics (external)
Ecology and Conservation of Ecosystems (full-time)
Environmental Safety (external)
Environmental Safety (full-time)
Forensic and Criminalistic Chemistry (full-time)
geografia (2014) (external)
Geopotencial of Regions (full-time)
Geopotencial of Regions (external)
Mathematics (full-time)
Teaching of Biology and Teaching of Chemistry (učiteľstvo chémie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Biology and Teaching of English Language and Literature (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Biology and Teaching of French Language (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Biology and Teaching of Geography (učiteľstvo geografie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Biology and Teaching of History (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Biology and Teaching of Mathematics (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), full-time)
Teaching of Biology and Teaching of Philosophy (učiteľstvo filozofie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Biology and Teaching of Physics (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), full-time)
Teaching of Biology and Teaching of Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Biology and Teaching of Technical Education (učiteľstvo techniky (v kombinácii), full-time)
Teaching of Chemistry and Teaching of English Language and Literature (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Chemistry and Teaching of French Language and Literature (učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Chemistry and Teaching of Geography (učiteľstvo geografie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Chemistry and Teaching of Mathematics (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), full-time)
Teaching of Chemistry and Teaching of Physic (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), full-time)
Teaching of Chemistry and Teaching of Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Chemistry and Teaching of Technical Education (učiteľstvo techniky (v kombinácii), full-time)
Teaching of Geography and Teaching of Deutch Language (učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Geography and Teaching of English Language (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Geography and Teaching of History (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Geography and Teaching of Mathematics (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), full-time)
Teaching of Geography and Teaching of Philosophy (učiteľstvo filozofie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Geography and Teaching of Slovak Language (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Geography and Teaching of Technical Education (učiteľstvo techniky (v kombinácii), full-time)
Teaching of Informatics and Teaching of Biology (učiteľstvo biológie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Informatics and Teaching of Chemistry (učiteľstvo chémie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Informatics and Teaching of English Language and Literature (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Informatics and Teaching of Geography (učiteľstvo geografie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Informatics and Teaching of History (učiteľstvo histórie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Informatics and Teaching of Mathematics (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), full-time)
Teaching of Informatics and Teaching of Philosophy (učiteľstvo filozofie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Informatics and Teaching of Physics (učiteľstvo fyziky (v kombinácii), full-time)
Teaching of Informatics and Teaching of Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Informatics and Teaching of Technical Education (učiteľstvo techniky (v kombinácii), full-time)
Teaching of Mathematics and Teaching of English Language and Literature (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Mathematics and Teaching of Ethical Education (učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), full-time)
Teaching of Mathematics and Teaching of Musical Art (učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii), full-time)
Teaching of Mathematics and Teaching of Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Mathematics and Teaching of Technical Education (učiteľstvo techniky (v kombinácii), full-time)
Teaching of Physics and Teaching of English Language and Literature (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Physics and Teaching of Geography (učiteľstvo geografie (v kombinácii), full-time)
Teaching of Physics and Teaching of Mathematics (učiteľstvo matematiky (v kombinácii), full-time)
Teaching of Physics and Teaching of Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Physics and Teaching of Technical Education (učiteľstvo techniky (v kombinácii), full-time)
Teaching of Practical Preparation (full-time)
Teaching of Practical Preparation (external)
Teaching of Technical Education and Teaching of English Language and Literature (učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
Teaching of Technical Education and Teaching of Slovak Language and Literature (učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii), full-time)
učiteľstvo techniky (v kombinácii) (full-time)

Foreign language study programs are not provided.

Faculty profile

http://www.fpv.umb.sk/studium/pre-uchadzacov-o-studium/studijne-programy-ponukane-v-akademickom-roku-2020-2021.html

FPV UMB sa profiluje ako vzdelávacia inštitúcia pripravujúca učiteľov akademických predmetov, profesijných predmetov a praktickej prípravy, ako i odborníkov pre nepedagogickú prax. Fakulta so svojím pestrým odborným prírodovedným a environmentálnym zameraním je jedinečnou v stredoslovenskom regióne. Pre vynikajúcich študentov sa uskutočňujú výmenné študijné pobyty v zahraničí, mobility v rámci programu Erasmus (napr. Universidad de Murcia v Španielsku, Oulu University of Applied Sciences vo Fínsku, Friedrich Schiller University of Jena v Nemecku a i.).

            Štúdium odborov učiteľstvo akademických predmetov a učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy sa uskutočňuje spravidla vo dvoch aprobačných predmetoch alebo ako jednopredmetové učiteľstvo v druhom stupni vysokoškolského štúdia. Pre učiteľov, ktorí si chcú rozšíriť svoj odbor o ďalší aprobačný predmet, fakulta v rámci platnej legislatívy ďalšieho vzdelávania organizuje rozširujúce štúdium v externej forme.

            Učitelia sú pripravovaní pre druhý stupeň ZŠ, gymnáziá a ostatné stredné školy. Ich odbornú spôsobilosť garantuje odborná úroveň katedier. Pedagogickú spôsobilosť získavajú v rámci pedagogicko-psychologickej prípravy absolvovanej v rámci spoločného základu, na didaktických odborných predmetoch, náčuvovej, priebežnej a súvislej pedagogickej praxi.

            V neučiteľských študijných programoch: forenzná a kriminalistická chémia, environmentalistika, environmentálne manažérstvo, ekológia a ochrana ekosystémov, geografia, geografia a rozvoj regiónov, matematika, poistná, finančná a štatistická matematika, aplikovaná informatika a aplikovaná geológia pripravuje odborníkov pre prax.

            Doktorandské študijné programy: matematická analýza, teória vyučovania matematiky, teória vyučovania fyziky, didaktika geografie, geochémia, sanácia environmentálnych záťaží, evolúcia ekosystémov a ich ochrana sa zameriavajú na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v danom študijnom odbore.

            Štúdium všetkých študijných programov sa uskutočňuje v budovách FPV UMB v Banskej Bystrici. Materiálno-technické zabezpečenie vyučovania v plnej miere zodpovedá danému stupňu a zameraniu študijného programu, ktorý získal platnú akreditáciu. Na vyučovanie sa využívajú posluchárne na prednáškovú činnosť, špecializované učebne na experimentálnu výučbu v oblasti informatiky, techniky a  technológií, chémie, fyziky, biológie, počítačové učebne, učebňa geografických informačných systémov, zbierky a knižnice katedier. V budove sídli univerzitná knižnica, ktorej súčasťou sú študovne odborných časopisov a ostatných periodík s audiovizuálnym vybavením a prístupom k elektronickému knižničnému systému a internetu. Prístup k internetu je zabezpečený (okrem špecializovaných učební) aj vo voľných priestoroch fakulty.

Admission procedure

Accommodation and boarding

Accomodation

Ubytovanie v študentskom domove (ŠD 1):

‒        adresa: Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica, vedúca ŠD: Ing. Orlíčková Katarína,

 048/4467619; e-mail: katarina.orlickova@umb.sk; vrátnica ŠD  048/446 7620;

‒        autobusové spojenie: autobus č. 34, 35, 36 smer Podlavice, Skubín trolejbus č.1 smer nemocnica (vystúpiť pri SOŠ Tajovského ul. + 5 min. pešo);

‒        typ ubytovania: bunkový systém izieb 3+2 alebo 3 +1 lôžkových, bunka má vlastné sociálne zariadenie (WC, umývadlá, sprchovací kút alebo vaňa), zariadenie štandardné (posteľ, nočný stolík, skriňa, polička, stolička, písací stôl, paplón, vankúš, deka, posteľná bielizeň) na každom poschodí spoločná kuchynka (linka, variče);

‒        spoločenské miestnosti:  študovne, V – klub, ktorý obhospodarujú študenti.

 

Boarding

Stravovanie: v priestoroch ŠD 1 je jedáleň pre študentov a zamestnancov UMB.  

Other services

Zdravotná starostlivosť: v priestoroch ŠD 1 je ambulancia praktického lekára a zubná ambulancia.

 

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: PaedDr. Beata Dobríková (beata.dobrikova@umb.sk)
Last update: 27.09.2019 08:49

Draw attention to not topical data