Aplikovaná informatika a vývoj softvéru

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu 1. stupňa profesijne orientovaného vysokoškolského štúdia aplikovaná informatika a vývoj softvéru dokážu analyzovať, navrhovať, implementovať, udržiavať a testovať softvérové systémy informačných technológií tvorivo a samostatne. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti vývoja softvérových systémov, umožňujúce mu využiť ich v priemysle, ekonomike, vzdelávaní, zdravotníctve a ďalších odvetviach.
Špecializácia absolventa je na jednej strane determinovaná najnovšími svetovými trendmi v oblasti informatiky a informačných technológií a na druhej strane skúsenosťami, ktoré nadobudol v IT firmách počas praxe. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie a to nie len na regionálnej úrovni (napr. Globallogic Slovakia, s.r.o., IBM Slovakia, s.r.o., Softip, a.s., ŽP Informatika, s.r.o., WebCreators, s.r.o., BBxNet, s.r.o, Enprovia s.r.o., Microcomp, s.r.o., DATALAN, a.s., Webra, s.r.o., Nettech, s.r.o., HP Slovakia, s.r.o., atď.) Absolvent je schopný sa po ukončení štúdia uplatniť v praxi, ale aj úspešne pokračovať v 2. stupni štúdia v študijnom odbore informatika.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacia skúška na prvý stupeň štúdia v dennej aj externej forme štúdia
v akademickom roku 2024/2025 sa uskutoční nasledovne:
1. na študijné programy FPV UMB môžu byť prihlásení uchádzači, na základe návrhu osoby zodpovednej za študijný program, prijatí bez prijímacích skúšok v prípade, ak počet prihlásených na študijný program nepresiahne plánovaný počet. Základnou podmienkou ich prijatia bude úspešné ukončenie strednej školy vykonaním maturitnej skúšky;
2. v prípade, ak počet prihlásených uchádzačov na daný študijný program výrazne presiahne plánované kapacitné možnosti fakulty, budú uchádzači prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky (písomných testov). Prijímacia skúška sa môže uskutočniť aj online formou. Rozhodnutie o forme prijímacej skúšky je v kompetencii osoby zodpovednej za študijný program. Úspešný uchádzač musí riešením písomného testu dosiahnuť minimálnu úroveň úspešnosti 50 % (v prípade učiteľských ŠP v kombinácii predmetov je úspešnosť vzťahovaná na test za každý aprobačný predmet).

Písomné testy sa budú písať:
‒ z matematiky v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium matematiky, učiteľstva matematiky,
‒ z fyziky v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva fyziky,
‒ z prehľadu technickej aplikácie matematiky a fyziky na štúdium učiteľstva techniky,
‒ z biológie v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva biológie,
‒ z biológie a ekológie v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium environmentálnej biológie,
‒ z chémie v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva chémie, forenznej a kriminalistickej chémie,
‒ z geografie v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva geografie,
‒ zo základných prírodovedných predmetov: geografia, biológia, chémia, matematika a fyzika na štúdium geopotenciálu regiónov,
‒ z matematiky a informatiky v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva informatiky, aplikovanej informatiky a vývoja softvéru,
‒ z pedagogiky na úrovni absolventa strednej pedagogickej školy a z prehľadu technickej aplikácie matematiky a fyziky na štúdium učiteľstva praktickej prípravy.

Podmienky prijatia na učiteľské študijné programy, kde jedným z aprobačných predmetov je predmet realizovaný na PF UMB nájdete na stránke fakulty (www.pdf.umb.sk).

Podmienky prijatia na učiteľské študijné programy, kde jedným z aprobačných predmetov je predmet realizovaný na FF UMB nájdete na stránke fakulty (www.ff.umb.sk).

Podmienky prijatia na učiteľské študijné programy, kde jedným z aprobačných predmetov je telesná výchova realizovaná na FTVŠaZ UMB nájdete na stránke univerzity (www.ftvsz.umb.sk).Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium. Uznanie dokladu o vzdelaní absolventa strednej školy v zahraničí je v kompetencii Krajského školského úradu, ktorý vydáva rozhodnutie po splnení všetkých podmienok. Uznanie dokladu o vzdelaní absolventa vysokej školy (1. stupeň a 2. stupeň v prípade pokračovania na vyššom stupni štúdia) v zahraničí je v kompetencii vysokej školy, ktorá vydá rozhodnutie po splnení všetkých podmienok. Výnimku tvoria doklady získané na území Českej republiky, pri ktorých uznanie nie je potrebné.
Uchádzačom, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko (ďalej aj ako „osoba s osobitným právnym statusom“) v súlade s § 56 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) môžu podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách preukázať čestným vyhlásením v súlade s Metodickým pokynom č. 4/2022 Osobitné podmienky a postupy UMB a jej fakúlt vo vzťahu k osobám, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko a testom všeobecných študijných predpokladov.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na študijné programy FPV UMB môžu byť prihlásení uchádzači, na základe návrhu osoby zodpovednej za študijný program, prijatí bez prijímacích skúšok v prípade, ak počet prihlásených na študijný program nepresiahne plánovaný počet. Základnou podmienkou ich prijatia bude úspešné ukončenie strednej školy vykonaním maturitnej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

KOORDINÁTOR PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI
doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD. (č. dv. F 131); 048/ 446 7131;
e-mail: ludovit.trajtel@umb.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Termín podania prihlášky na bakalársky a magisterský stupeň štúdia dennej aj externej formy je do 31. marca 2024. V prípade bakalárskych študijných programov s telesnou výchovou je termín na podanie prihlášky v 1. kole do 28. februára 2024 a v druhom kole od 1. mája do 31. mája 2024. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky.
Uchádzač si môže podať prihlášku na viac študijných programov, na každý z nich treba podať a zdokladovať novú prihlášku. Kópiu dokladu o uhradení poplatku je potrebné priložiť ku každej prihláške. Bez potvrdenia o úhrade poplatku nebude prihláška uchádzača akceptovaná a bude vrátená.
Výška poplatku za prijímacie konanie na jeden študijný program vysokoškolského štúdia dennej aj externej formy je 35,- € (v prípade zaslania aj elektronickej prihlášky 32,- €). V prípade podania viacerých prihlášok je suma rovnaká.
Uchádzačom, ktorí neuspeli na prijímacích skúškach alebo sa ich nezúčastnili, sa poplatok nevracia. V prípade, že sa uchádzač nedostaví na prijímaciu skúšku zo závažných dôvodov, vráti sa mu časť poplatku na základe žiadosti, ktorá musí byť doručená na Oddelenie pre pedagogickú činnosť FPV UMB do termínu konania prijímacích skúšok (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).
Tézy na prijímacie skúšky, v ktorých sa uvádza obsah požadovaného učiva, zašle uchádzačom oddelenie pre pedagogickú činnosť fakulty spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky.Testy

písomná forma • Podanie prihlášky na štúdium

  01.11.2023 - 31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  12.06.2024 - 14.06.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  21.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
65


Prílohy
 • Životopis (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • vysvedčenie z posledného roku SŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):
1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol): 5031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR) dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača
2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol): 5031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR) dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.
Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PaedDr. Beata Dobríková – beata.dobrikova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 24.10.2023 11:36

Upozorniť na neaktuálne údaje