Aplikovaná informatika a vývoj softvéru

Uplatnenie absolventov
Absolventi študijného programu 1. stupňa profesijne orientovaného vysokoškolského štúdia aplikovaná informatika a vývoj softvéru dokážu analyzovať, navrhovať, implementovať, udržiavať a testovať softvérové systémy informačných technológií tvorivo a samostatne. Dôraz je kladený na to, aby absolvent študijného programu získal vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti vývoja softvérových systémov, umožňujúce mu využiť ich v priemysle, ekonomike, vzdelávaní, zdravotníctve a ďalších odvetviach.
Špecializácia absolventa je na jednej strane determinovaná najnovšími svetovými trendmi v oblasti informatiky a informačných technológií a na druhej strane skúsenosťami, ktoré nadobudol v IT firmách počas praxe. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie a to nie len na regionálnej úrovni (napr. Globallogic Slovakia, s.r.o., IBM Slovakia, s.r.o., Softip, a.s., ŽP Informatika, s.r.o., WebCreators, s.r.o., BBxNet, s.r.o, Enprovia s.r.o., Microcomp, s.r.o., DATALAN, a.s., Webra, s.r.o., Nettech, s.r.o., HP Slovakia, s.r.o., atď.) Absolvent je schopný sa po ukončení štúdia uplatniť v praxi, ale aj úspešne pokračovať v 2. stupni štúdia v študijnom odbore informatika.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
Prijímacia skúška na prvý stupeň štúdia v dennej aj externej forme štúdia
v akademickom roku 2023/2024 sa uskutoční nasledovne:
1. na študijné programy FPV UMB môžu byť prihlásení uchádzači, na základe návrhu garanta študijného programu, prijatí bez prijímacích skúšok v prípade, ak počet prihlásených na študijný program nepresiahne plánovaný počet. Základnou podmienkou ich prijatia bude úspešné ukončenie strednej školy vykonaním maturitnej skúšky;
2. v prípade, ak počet prihlásených uchádzačov na daný študijný program výrazne presiahne plánované kapacitné možnosti fakulty, budú uchádzači prijatí na základe výsledkov prijímacej skúšky (písomných testov). Úspešný uchádzač musí riešením písomného testu dosiahnuť minimálnu úroveň úspešnosti 50 % (v prípade učiteľských ŠP v kombinácii predmetov je úspešnosť vzťahovaná na test za každý aprobačný predmet).

Písomné testy sa budú písať:
‒ z matematiky v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium matematiky, učiteľstva matematiky,
‒ z fyziky v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva fyziky,
‒ z prehľadu technickej aplikácie matematiky a fyziky na štúdium učiteľstva techniky,
‒ z biológie v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva biológie,
‒ z biológie a ekológie v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium environmentálnej biológie,
‒ z chémie v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva chémie, forenznej a kriminalistickej chémie,
‒ z geografie v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva geografie,
‒ zo základných prírodovedných predmetov: geografia, biológia, chémia, matematika a fyzika na štúdium geopotenciálu regiónov,
‒ z matematiky a informatiky v rozsahu gymnaziálneho učiva na štúdium učiteľstva informatiky, aplikovanej informatiky a vývoja softvéru,
‒ z pedagogiky na úrovni absolventa strednej pedagogickej školy a z prehľadu technickej aplikácie matematiky a fyziky na štúdium učiteľstva praktickej prípravy.

Písomné testy a podmienky na prijatie na učiteľské študijné programy v kombinácii, kde jedným z aprobačných predmetov je predmet realizovaný na PF UMB:
‒ učiteľstvo psychológie – základnou podmienkou ich prijatia je úspešné ukončenie strednej školy vykonaním maturitnej skúšky. Uchádzači o štúdium musia preukázať vedomosti z psychológie a biológie v rozsahu učiva strednej školy.

Písomné testy a podmienky na prijatie na učiteľské študijné programy v kombinácii, kde jedným z aprobačných predmetov je predmet realizovaný na FF UMB:
‒ učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii) – písomná forma – znalosti z gramatiky, slovnej zásoby a praktických komunikatívnych zručností (časť bude vyhodnotená klasickou formou). Do prijímacieho konania s maximálnym počtom bodov z anglického jazyka (bez vykonania prijímacej skúšky) budú zaradení uchádzači na základe predloženia dokladu o absolvovaní minimálne jednej z týchto skúšok: IELTS – International English Language Testing System – minimálne úroveň 6,5; University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate in Advanced English, University of Cambridge ESOL Examinations, Certificate of Proficiency in English, University of Cambridge ESOL Examinations, First Certificate in English – hodnotenie A. Maturitná skúška z anglického jazyka – úroveň B2, externá časť min. 85 % + ústna časť hodnotenie "výborný", Uchádzači, ktorí v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS) úspešne absolvujú skúšku z anglického jazyka. Za úspešné absolvovanie NPS sa považuje dosiahnutie minimálneho percentilu 85. Výsledok NPS nemusí uchádzač dokladať, je však nutné, aby v rámci prihlášky na NPS na adrese www.scio.cz/nsz dal súhlas s poskytnutím výsledkov skúšky fakulte;
‒ učiteľstvo histórie (v kombinácii) – bez prijímacej skúšky. V prípade väčšieho počtu uchádzačov ako je predpokladaný počet na prijatie na študijný program, si fakulta vyhradzuje právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.
‒ učiteľstvo filozofie (v kombinácii) – bez prijímacej skúšky. Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške;
‒ učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry (v kombinácii) – bez prijímacej skúšky. Predpokladom štúdia francúzskeho jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách študijného odboru učiteľstva a pedagogických vied je ovládanie cudzieho jazyka minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške. Maximálny počet bodov získavajú uchádzači, ktorí predložia doklad (overenú kópiu) o absolvovaní minimálne jednej z nasledovných skúšok: maturitná skúška z francúzskeho jazyka – úroveň B2 s výsledkom výborný, v prípade absolventov z bilingválnych sekcií (francúzsky jazyk) – výsledok ústnej a písomnej časti maturitnej skúšky s hodnotením „výborný“, francúzsky jazykový diplom DELF (úroveň B2), francúzsky jazykový diplom DALF (úroveň C1 alebo vyššie), 1. – 3. miesto na Olympiáde vo francúzskom jazyku (v krajskom alebo celoštátnom kole), štátna skúška z francúzskeho jazyka na Štátnej jazykovej škole;
‒ učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii) – bez prijímacej skúšky predpokladom štúdia nemeckého jazyka a literatúry vo všetkých kombináciách študijného odboru učiteľstva a pedagogických vied je ovládanie cudzieho jazyka minimálne na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške;
‒ Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii) – bez prijímacej skúšky. Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých na študijný program, vyhradzuje si fakulta právo vybrať uchádzačov podľa priemeru známok na maturitnej skúške.


Podmienky pre zahraničných študentov
Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium. Uznanie dokladu o vzdelaní absolventa strednej školy v zahraničí je v kompetencii Krajského školského úradu, ktorý vydáva rozhodnutie po splnení všetkých podmienok. Uznanie dokladu o vzdelaní absolventa vysokej školy (1. stupeň a 2. stupeň v prípade pokračovania na vyššom stupni štúdia) v zahraničí je v kompetencii vysokej školy, ktorá vydá rozhodnutie po splnení všetkých podmienok. Výnimku tvoria doklady získané na území Českej republiky, pri ktorých uznanie nie je potrebné.
Uchádzačom, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko (ďalej aj ako „osoba s osobitným právnym statusom“) v súlade s § 56 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“) môžu podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách preukázať čestným vyhlásením v súlade s Metodickým pokynom č. 4/2022 Osobitné podmienky a postupy UMB a jej fakúlt vo vzťahu k osobám, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko a testom všeobecných študijných predpokladov.


Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
Na študijné programy FPV UMB môžu byť prihlásení uchádzači na základe návrhu garanta študijného programu prijatí bez prijímacích skúšok v prípade, ak počet prihlásených na študijný program nepresiahne plánovaný počet. Základnou podmienkou ich prijatia bude úspešné ukončenie strednej školy vykonaním maturitnej skúšky.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
KOORDINÁTOR PRE ŠTUDENTOV SO ŠPECIFICKÝMI POTREBAMI

doc. Ing. Ľudovít Trajteľ, PhD. (č. dv. F 131); 048/ 446 7131;
e-mail: ludovit.trajtel@umb.sk


Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Termín podania prihlášky na bakalársky a magisterský stupeň štúdia dennej aj externej formy je do 31. marca 2023. Rozhoduje dátum poštovej pečiatky. Uchádzač si môže podať prihlášku na viac študijných programov, na každý z nich treba podať a zdokladovať novú prihlášku. Kópiu dokladu o uhradení poplatku je potrebné priložiť ku každej prihláške. Bez potvrdenia o úhrade poplatku nebude prihláška uchádzača akceptovaná a bude vrátená.
Výška poplatku za prijímacie konanie na jeden študijný program vysokoškolského štúdia dennej aj externej formy je 35,- € (v prípade zaslania aj elektronickej prihlášky 32,- €). V prípade podania viacerých prihlášok je suma rovnaká.
Uchádzačom, ktorí neuspeli na prijímacích skúškach alebo sa ich nezúčastnili, sa poplatok nevracia. V prípade, že sa uchádzač nedostaví na prijímaciu skúšku zo závažných dôvodov, vráti sa mu časť poplatku na základe žiadosti, ktorá musí byť doručená na Oddelenie pre pedagogickú činnosť FPV UMB do termínu konania prijímacích skúšok (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).
Tézy na prijímacie skúšky, v ktorých sa uvádza obsah požadovaného učiva, zašle uchádzačom oddelenie pre pedagogickú činnosť fakulty spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky.


Testy
písomná forma

  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2022 - 30.04.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    14.06.2023 - 15.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
65


Prílohy
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje
Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):
1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol): 5031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR) dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača
2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol): 5031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR) dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity.
Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Ján Chmelík – jan.chmelik@umb.sk
Posledná aktualizácia: 27.03.2023 11:23

Upozorniť na neaktuálne údaje