University

Matej Bel University in Banská Bystrica

University logo

University profile

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici je verejnou vysokou školou a v roku 2010 obhájila status univerzity. Je členom Európskej asociácie univerzít. Poskytuje kvalitné vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie podľa rozvoja vedy a potrieb praxe a rozvíja nové poznanie tvorivým vedeckým a umeleckým bádaním.

Ponúka klasické univerzitné spektrum možností vzdelávania vo všetkých troch stupňoch a formách štúdia v oblasti pedagogických, sociálnych, ekonomických, právnych, politických, humanitných a prírodných vied, v odboroch medzinárodné vzťahy, v ekonomických odboroch a v matematike realizuje aj anglofónne a čiastočne frankofónne štúdium. UMB rozvíja spoločné študijné programy a kontakty s významnými zahraničnými univerzitami, kde študenti majú možnosť absolvovať časť svojho štúdia. Aj preto absolventi UMB nachádzajú dobré uplatnenie nielen doma, ale i v zahraničí.

Okrem pedagogickej, vedeckej a umeleckej činnosti predstavuje významnú časť tvorivej činnosti UMB základný a aplikovaný výskum v kooperácii s domácimi a zahraničnými inštitúciami. Univerzita má centrá excelentného výskumu, rieši vedecké i rozvojové projekty z európskych štrukturálnych fondov. Realizuje celoživotné vzdelávanie v rôznych kurzoch a formách od Detskej univerzity UMB až po Univerzitu tretieho veku UMB. Vo voľnom čase vytvára študentom priestor na rôzne spoločenské aktivity, ktoré im umožňujú športové kluby, umelecké súbory a študentské organizácie pôsobiace na UMB.

Study places

Seat of the university

Národná 12, 974 01, Banská Bystrica

048/446 1111, 446 1152, 446 1121

048/415 31 80

 

Faculty of Economics

Tajovského 10, 975 90, Banská Bystrica

+421 48 446 2111

 

Faculty of Political Sciences and International Relations

Kuzmányho 1, 974 01, Banská Bystrica

048/446 1222

048/446 1200

 

Faculty of Natural Sciences

Tajovského 40, 974 01, Banská Bystrica

048/446 7406

048/446 7000

 

Faculty of Arts

Tajovského 40, 974 01, Banská Bystrica

048/446 7426, 7475

 

Faculty of Education

Ružová ul. č. 13, 974 11, Banská Bystrica

048/4464251, -248,-263, -267

 

Faculty of Law

Komenského 20, 974 01, Banská Bystrica

048/4463 106

048/4463 000

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Newsletter