University

Paneuropean University

University logo

University profile

Paneurópska vysoká (ďalej len “PEVŠ”) je súkromnou vysokou školou, so sídlom v Bratislave, v hlavnom meste Slovenskej republiky. Od svojho založenia v roku 2004 pôsobí PEVŠ ako vysoká škola s reputáciou najdynamickejšie sa rozvíjajúcich inštitúcií vysokoškolského vzdelávania v regióne strednej Európy, s ambíciou stať sa výnimočným centrom moderného vzdelávania a výskumu. Od svojho vzniku v roku 2004 naše štúdium absolvovalo vyše 17 000 študentov. V súčasnosti PEVŠ ponúka vysokoškolské vzdelávanie na 5 fakultách – Fakulte práva, Fakulte ekonómie a podnikania, Fakulte masmédií, Fakulte informatiky a Fakulte psychológie. Na každej z piatich fakúlt praktizujeme moderný spôsob výučby, ktorý zahŕňa individuálny prístup aj atraktívne špecializácie, či profesionálne stáže. Ako vôbec jediná súkromná VŠ na Slovensku má PEVŠ priznané práva doktorandského stupňa štúdia (PhD.), je oprávnená uskutočňovať rigorózne konanie, ako aj habilitačné konanie a vymenúvacie konanie profesorov.

Sme členom koncernu Prosperita holding a.s., vplyvnej českej investičnej skupiny s viac než dvadsaťročnou tradíciou. Vďaka členstvu sme na PEVŠ prepojení s aktivitami dvoch významných českých vysokých škôl – Vysokej školy obchodní v Prahe a Vysokej škole podnikání a práva v Ostrave a Prahe. Toto prepojenie vytvára potenciál pre spoločnú organizáciu štúdia či podujatí.

Škola disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením. Na Tomášikovej ulici v Bratislave má sídlo rektorát, Fakulta práva a Fakulta psychológie. Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií a Fakulta informatiky sídlia na Tematínskej ulici a na Nevädzovej ulici sa nachádza Mediálne centrum.

Vďaka širokej ponuke predmetov, špičkovému vybaveniu a výberu tých najkvalitnejších pedagógov a odborníkov z praxe sa PEVŠ darí vychovávať absolventov, ktorí́ sú pripravení pre profesionálnu prax. Praktizuje moderný spôsob výučby s individuálnym prístupom, atraktívnymi špecializáciami, profesionálnymi stážami, či štúdiom v zahraničí cez program Erasmus+. Prednášky a cvičenia prebiehajú v učebniach prispôsobených na prax. Fakulta informatiky využíva Laboratórium virtuálnej a rozšírenej reality, LEGO Lab na programovanie robotov, Laboratórium sieťových technológií a Laboratórium testovania použiteľnosti. Fakulta masmédií disponuje Ateliérom kresby a Mediálnym centrom. Fakulta práva vyučuje v pojednávacej miestnosti. Fakulta psychológie disponuje psychodiagnostickou knižnicou s viac ako 100 metódami na klinickú diagnostiku. 

Paneurópska vysoká škola presadzuje rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami. Podporuje stálu výmenu vedomostí, myšlienok, informácií, vedeckých pracovníkov, pedagógov a študentov so svetom. Škola je členom štyroch svetových zoskupení univerzít a má partnerstvá s ďalšími dvadsiatimi univerzitami.

Paneurópska vysoká škola venuje pozornosť aj mimoškolským aktivitám študentov, vydáva viacnásobne ocenený študentský časopis Like, realizuje odborné podujatia, do ktorých aktíve zapája študentov.

Study places

Seat of the university

Tomášikova 20, 82102, Bratislava

+421 904 459 000

+421 2 4820 8829

 

Faculty of Economy and Business

Tematínska 10, 851 05, Bratislava

+421 911 478 998

 

Faculty of Media

Tematínska 10, Petržalka, 851 05, Bratislava

+421 911 478 998

 

Faculty of Psychology

Tomášikova 20, 851 02, Bratislava

+421 904 459 000

 

Faculty of Law

Tomášikova 20, 821 02, Bratislava

+421 904 459 000

 

Faculty of Informatics

Tematínska 10, 851 05, Bratislava

+421 911 478 998

Calendar of Terms

Sorry, university did not provide the necessary information to date.
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Newsletter