Paneuropean University

Faculty of Media

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Fakulta masmédií je v poradí treťou fakultou našej školy, vznikla už v roku 2007. Zabezpečuje úplné vysokoškolské vzdelávanie cez akreditované tri stupne štúdia: bakalársky, magisterský, doktorandský a umožňuje tiež rigorózne konanie (PhDr.).

Na Fakulte masmédií PEVŠ sa zameriavame na výchovu profesionálov s teoretickými a praktickými poznatkami, ktoré dokážu kreatívne využiť v printovej, elektronickej, internetovej, multimediálnej, reklamnej a manažérskej praxi.

Vzdelávanie zahŕňa aktuálne trendy nových informačných technológií v mediálnom svete. Na fakulte sa výrazne orientujeme na prax. Študentov vzdelávajú pedagógovia aj významní odborníci z mediálnej, marketingovej a manažérskej praxe, pôsobiaci na Slovensku i v zahraničí. Praktickú prípravu zaručujú tiež partnerstvá so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú odborné prednášky, či možnosť stáží, ako napríklad TV MarkízaNews and Media Holding, TEDx, Art film fest, Education First, IBM a ďalšie.

Jednotlivé mediálne tvorby sa vyučujú v špičkovo zariadenom mediálnom centre, v ktorom študenti pracujú v profesionálnom televíznom štúdiu, rozhlasovom štúdiu, fotoateliéry a v multimediálnych učebniach na počítačoch iMac.

Študijné programy na Fakulte masmédií PEVŠ sú akreditované v študijnom odbore Masmediálne štúdiá. Bakalárske štúdium sa uskutočňuje v študijných programoch Mediálna komunikácia a Dizajn médií, magisterské štúdium v študijnom programe: Masmediálna a marketingová komunikácia, doktorandské štúdium v študijnom programe Masmediálne štúdiá.

S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe, fakulta umožňuje prepojenie štúdia masmédií so štúdiom práva, ekonómie a informatiky.

Admission procedure

Communication in mass media and marketing Mgr., external

Deadline for applications: 29.10.2021
Deadline of examination:

Communication in mass media and marketing Mgr., full-time

Deadline for applications: 29.10.2021
Deadline of examination:

Media Communication Bc., full-time

Deadline for applications: 29.10.2021
Deadline of examination:

Media design Bc., full-time

Deadline for applications: 29.10.2021
Deadline of examination:

Media Communication Bc., external

Deadline for applications: 29.10.2021
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Zabezpečené na internáte Uninova a v iných partnerských zariadeniach v okolí školy.

Boarding

Zabezpečená v budove školy.

Other services

Univerzitná knižnica, Mediálne centrum PEVŠ, Ateliér kresby

University detail

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

 

Responsibility for content: Mgr. Michaela Škorupová (michaela.skorupova@paneurouni.com)
Last update: 07.05.2019 13:31

Draw attention to not topical data