Paneuropean University

Faculty of Media

Logo univerzity

Study programmes

Faculty profile

Fakulta masmédií je v poradí treťou fakultou našej školy, vznikla už v roku 2007. Zabezpečuje úplné vysokoškolské vzdelávanie cez akreditované tri stupne štúdia: bakalársky, magisterský, doktorandský a umožňuje tiež rigorózne konanie (PhDr.).

Na Fakulte masmédií PEVŠ sa zameriavame na výchovu profesionálov s teoretickými a praktickými poznatkami, ktoré dokážu kreatívne využiť v printovej, elektronickej, internetovej, multimediálnej, reklamnej a manažérskej praxi.

Vzdelávanie zahŕňa aktuálne trendy nových informačných technológií v mediálnom svete. Na fakulte sa výrazne orientujeme na prax. Študentov vzdelávajú pedagógovia aj významní odborníci z mediálnej, marketingovej a manažérskej praxe, pôsobiaci na Slovensku i v zahraničí. Praktickú prípravu zaručujú tiež partnerstvá so spoločnosťami, ktoré zabezpečujú odborné prednášky, či možnosť stáží, ako napríklad TV MarkízaNews and Media Holding, TEDx, Art film fest, Education First, IBM a ďalšie.

Jednotlivé mediálne tvorby sa vyučujú v špičkovo zariadenom mediálnom centre, v ktorom študenti pracujú v profesionálnom televíznom štúdiu, rozhlasovom štúdiu, fotoateliéry a v multimediálnych učebniach na počítačoch iMac.

Študijné programy na Fakulte masmédií PEVŠ sú akreditované v študijnom odbore Masmediálne štúdiá. Bakalárske štúdium sa uskutočňuje v študijných programoch Mediálna komunikácia a Dizajn médií, magisterské štúdium v študijnom programe: Masmediálna a marketingová komunikácia, doktorandské štúdium v študijnom programe Masmediálne štúdiá.

S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe, fakulta umožňuje prepojenie štúdia masmédií so štúdiom práva, ekonómie a informatiky.

Admission procedure

Studies in mass media PhD., full-time

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Studies in mass media PhD., external

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Communication in mass media and marketing Mgr., full-time

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Media Communication Bc., full-time

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Media design Bc., full-time

Deadline for applications: 31.08.2024
Deadline of examination:

Accommodation and boarding

Accomodation

Fakulta sprostredkováva ubytovanie študentom v iných partnerských ubytovacích zariadeniach v okolí školy.

Boarding

Zabezpečená v budove školy.

Other services

Univerzitná knižnica, Mediálne centrum PEVŠ, Ateliér kresby

The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

University detail

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Responsibility for content: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. (zuzana.vincurova@paneurouni.com)
Last update: 08.11.2021 10:21

Draw attention to not topical data