Zubná technika

Študijný odbor ZUBNÁ TECHNIKA sa študuje v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky (6 semestrov) pre dennú formu a 4 roky (8 semestrov) pre externú formu za podmienky splnenia 3-ročnej odbornej praxe potrebnej pre získanie odbornej spôsobilosti alebo na základe predloženia potvrdenia o zamestnanosti v odbore zubná technika.

Absolvent odboru zubná technika (1. stupeň) ovláda odborné činnosti v oblasti zubnej techniky a manažmentu. Ide o odborne vysoko zodpovedné práce s potrebnou výhradnou samostatnosťou v rozhodovaní a adaptabilitou na meniace sa podmienky. Ovláda široký systém metód a techník zubnej protetiky s aplikáciou v procese liečebno-preventívnej starostlivosti v zubnom lekárstve a iných medicínskych odboroch. Okrem hlbokej teoretickej prípravy absolvent získava praktické zručnosti širokej škály metód, postupov a schopností komplexného profesionálneho myslenia a konania. Je spôsobilý pracovať v zdravotníckom tíme alebo samostatne na zhotovovaní zubných náhrad, mimo zásahov priamo v ústnej dutine a tvárovo - čeľustnej oblasti, ktoré ostávajú v kompetencii zubného lekára. Pracuje na moderných činnostiach porovnateľných s odporúčaním Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) a Európskej únie (EÚ).
Je schopný vykonávať odbornú prax tým, že:
- je všeobecne i špecificky vzdelaný a schopný pracovať, samostatne pracovať na báze najnovších vedeckých poznatkov, pracovných postupov a metód, techník pri zohľadňovaní efektívnosti riešení,
- svojimi aktivitami preberá v odbore zubná technika profesionálnu zodpovednosť a bezpečnosť o pacienta, zohľadňuje etiku odboru, získava informácie, dokáže ich triediť a využívať,
- uznáva potrebu sústavného odborného rastu a využívania najnovších vedecko-technických poznatkov, vie ich akceptovať a uplatniť,
- je schopný aktívne sa podieľať na multidisciplinárnej vedecko-technickej činnosti v oblasti zubnej techniky,
- využíva metódy výchovy so zameraním na prevenciu, udržiavanie a upevňovanie zdravia,
- podieľa sa na riešení výskumných problémov v zubnej protetike
- plánuje, realizuje a zabezpečuje komplexný proces zhotovovania zubných protéz.Prospects of graduates

Absolvent sa uplatňuje ako zubný technik v štátnych i neštátnych zubných technikách, vo výrobných podnikoch zaoberajúcich sa protetikou, vo výskume, ktorý sa zaoberá špeciálnymi technológiami pre zdravotnícku protetiku, v obchodných firmách predávajúcich zubno-technické materiály a prístroje, ako odborný poradca a inštruktor, vo výchove a vzdelávaní zubných technikov.
Profil absolventa bakalárskeho štúdia v odbore zubná technika (1. stupeň) spočíva v pripravenosti a v uplatnení sa v oblasti komplexného zhotovovania individuálnych zdravotníckych pomôcok a zubných protéz.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

1. Stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

2. Vyplnená prihláška na VŠ štúdium (tlačivo zakúpiť v ŠEVTe alebo stiahnuť http://www.minedu.sk/odporucane-formulare-a-prihlaska-na-vs/) obsahuje:

 • overenú kópiu maturitného vysvedčenia
  Uchádzači, ktorí maturujú v aktuálnom roku doložia overenú kópiu maturitného vysvedčenia a kópiu (neoverenú) koncoročného vysvedčenia zo 4. ročníka dodatočne (§ 58 ods. 1 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov) pred termínom zápisu, aby bolo včas zaslané rozhodnutie o prijatí na štúdium. Bez odovzdania overenej kópie maturitného vysvedčenia nebude uchádzač zapísaný na štúdium (§ 59 ods. 3 zák.455/2012 Z. z., kt. sa mení a dopĺňa zák. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov).
 • kópie (neoverené) koncoročných vysvedčení za celé štúdium na strednej škole + výpis známok s vyrátaným priemerom v prihláške
 • uchádzači o štúdium, ktorí študovali na zahraničnej strednej škole - Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladu o vzdelaní (fotokópia rozhodnutia musí byť úradne overená),
 • životopis (podpísaný)
 • doklad o zaplatení vkladom na účet

Všeobecné údaje o prijímacom konaní:

 • Uchádzač si môže podať prihlášky na viac študijných programov (za každú prihlášku platí poplatok za prijímacie konanie), pričom na jednej prihláške možno uviesť len jeden študijný program.
 • Vysoká škola si vyhradzuje právo neotvoriť prvý ročník štúdia študijného programu, na ktorý sa neprihlásil dostatočný počet uchádzačov.
 • Uchádzačovi, ktorý uhradil poplatok za prijímacie konanie a rozhodnutím nebol prijatý na štúdium nebude poplatok vrátený.
 • Uchádzačovi, ktorý na základe nekompletnej prihlášky nebol prijatý taktiež nebude poplatok vrátený.
 • Zaregistrovaná prihláška s dokladmi ostáva v evidencii a archíve VŠ – nevracia sa späť.


Additional information

Prihlášky na vysokoškolské štúdium zasielajte na adresu:

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Študijné oddelenie

Palackého č. 1, P. O. BOX 104

810 00  Bratislava

Osobné odovzdanie prihlášky:

Podateľňa VŠZaSP sv. Alžbety, Nám. 1. mája č. 1, Bratislava

 

Kontakt na študijné oddelenie:

PhDr. Eva Vršková

poverená vedením študijného oddelenia

tel.: 0911 565 137

e-mail: vrskova@vssvalzbety.skConditions of admission without the entrance exam

Všetky odbory štúdia sú bez prijímacích pohovorov a skúšok okrem:
ZUBNÁ TECHNIKA denná forma
V prípade, že bude prihlásený podstatne vyšší počet uchádzačov ako môže vysoká škola prijať, rektor VŠZaSP sv. Alžbety môže rozhodnúť o vypísaní prijímacej skúšky, o čom bude uchádzač vopred informovaný.General information on the admission exam

Prie bližšie informácie o PS pozri "Podmienky prijatia".Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Additions
 • CV


Annual tuition fees
Standard length of study: 1780 €
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1780 €

The fee for admission procedure
application form: 50 €
E-application form: 50 €

Billing information

VŠZaSP sv. Alžbety ZNIŽUJE školné v zimnom semestri 1. roku štúdia v ak. roku 2020/2021

 • o pre záujemcov o štúdium 1. (Bc.) stupňa štúdia, ktorí zašlú prihláškový spis do 29.2.2020
   -  o 20 % - v dennej forme štúdia
   - 
  o 10 % - v externej forme štúdia
 • o pre záujemcov o štúdium 2. (Mgr.) stupňa štúdia v ak. roku 2020/2021, ktorí zašlú prihláškový spis do 30.6.2020 o 20 %

ČÍSLO ÚČTU, BANKA, VS:

 1. Číslo účtu:
  IBAN:               SK02 1100 0000 0026 2674 8634
  BIC (SWIFT):  TATRSKBX
  Adresa banky: Tatra banka, a.s.
  , Hodžovo nám. 3, 811 06 Bratislava

 2. Variabilý symbol:
  - dátum narodenia (v tvare DDMMRRRR), prípadne rodné číslo
  - absolventi VŠZ a SP sv. Alžbety uvedú ako variabilný symbol svoje identifikačné číslo študenta
 3. Do poznámky uviesť meno uchádzača

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Dagmar Mylbachrová – dmylbachrova@ipex.sk
Last update: 20.02.2020 19:23

Draw attention to not topical data