Healthcare Sciences

Name: Healthcare Sciences
English Name of the field of study: Healthcare Sciences
Code: 5618
Group: Healthcare
Connection of stages: nie je možné spájať študijné programy prvého stupňa a študijné programy druhého stupňa do jedného celku
Interdisciplinary studies: yes
Possibility to carry out a rigorous exam and to defend a rigorous thesis: PhDr.
An opinion is required on the assumption of the application of graduates of SP in practice: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (IČO: )
Replaces study fields: dentálna hygiena
fyziologická a klinická výživa
fyzioterapia
laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
rádiologická technika
urgentná zdravotná starostlivosť
zdravotnícke a diagnostické pomôcky
zubná technika

Core topics of the study branch knowledge

Študijný odbor zdravotnícke vedy zahŕňa znalosti týkajúce sa rôznych oblastí zdravotníctva, poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

K nosným témam jadra znalostí študijného odboru patria znalosti potrebné na výkon konkrétnych zdravotníckych   povolaní,   okrem   iných   aj   tieto   znalosti:   laboratórne   vyšetrovacie   metódy v zdravotníctve, zdravotnícke a diagnostické pomôcky, urgentná zdravotná starostlivosť, fyzioterapia, rádiologická technika, dentálna hygiena, fyziologická a klinická výživa a zubná technika. K témam jadra znalostí študijného odboru radíme aj poznatky z interdisciplinárnych disciplín: psychológie, fyziky, chémie, biochémie, biotechnológie, biológie, bioinformatiky a štatistiky, etiky a komunikácie.


Platnosť opisu: od 01.09.2019

Description of the first degree (professionally oriented)

Absolvent má praktické zručnosti a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum. Je schopný a oprávnený vykonávať samostatne rozsah činností v povolaní, ktoré sú dané zvoleným absolvovaným študijným programom. Disponuje vedomosťami  o právnych  predpisoch,  používa  odbornú  terminológiu.  Je  schopný  spracúvať a vyhodnocovať údaje, ktoré získa pri výkone zdravotníckeho povolania. Disponuje komunikačnými zručnosťami a vedomosťami z oblasti psychológie a etiky. Samostatne navrhuje a realizuje riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov v konkrétnom povolaní.

 

Absolvent disponuje schopnosťou prezentovať rôznym druhom poslucháčstva problémy a ich riešenia. Efektívne pracuje ako člen tímu a riadi kolektív na primeranom stupni riadenia. Identifikuje a uplatňuje morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.

 

Absolvent má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania, na prípravu ktorého je zameraný študijný program, ktorý absolvoval. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

Description of the first degree

Absolvent má praktické zručnosti a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru na úrovni syntézy, ktoré slúžia ako základ pre prax a výskum. Je schopný a oprávnený vykonávať samostatne rozsah činností v povolaní, ktoré sú dané zvoleným absolvovaným študijným programom. Disponuje vedomosťami  o právnych  predpisoch,  používa  odbornú  terminológiu.  Je  schopný  spracúvať a vyhodnocovať údaje, ktoré získa pri výkone zdravotníckeho povolania. Disponuje komunikačnými zručnosťami a vedomosťami z oblasti psychológie a etiky. Samostatne navrhuje a realizuje riešenia metodických, odborných alebo praktických problémov v konkrétnom povolaní.

 

Absolvent disponuje schopnosťou prezentovať rôznym druhom poslucháčstva problémy a ich riešenia. Efektívne pracuje ako člen tímu a riadi kolektív na primeranom stupni riadenia. Identifikuje a uplatňuje morálne, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru.

 

Absolvent má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania, na prípravu ktorého je zameraný študijný program, ktorý absolvoval. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

Description of combined first and second degree

Description of the second degree

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z viacerých oblastí študijného odboru na úrovni hodnotenia. Vymedzuje podstatné súvislosti, princípy a teórie odboru zdravotnícke vedy, s aplikáciou v procese zdravotnej starostlivosti a manažmentu, sociálno- zdravotnej politiky štátu. Absolvent disponuje a primerane využíva poznatky z interdisciplinárnych disciplín psychológie, fyziky, chémie, biochémie, biotechnológie, biológie, etiky a komunikácie. Má základné vedomosti z bioinformatiky a štatistiky, ktorú využíva v rozhodovacích procesoch a pri vedení zdravotníckej dokumentácie.

 

Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri práci a komunikácii v meniacom sa prostredí. Má schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu. Dodržiava etické princípy svojej profesie. Disponuje inovatívnym myslením a je pripravený odborne prezentovať výsledky svojej tvorby pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku.

 

Absolvent má vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré ho oprávňujú na výkon zdravotníckeho povolania, na prípravu ktorého je zameraný študijný program, ktorý absolvoval. Príprava na výkon povolania sa realizuje podľa príslušných európskych a národných právnych noriem.

Description of the third degree

Absolvent využíva konkrétne vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu konkrétnej oblasti zdravotníckych vied. Má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja a vytváranie nových poznatkov v oblasti zdravotníckych odborov.

 

Absolvent formuluje nové hypotézy a stratégie pre ďalší výskum a rozvoj zdravotníckych odborov. Absolvent aplikuje vlastné zistenia svojej teoretickej analýzy a svojho komplexného vedeckého výskumu pri riešení problémov v oblasti zdravotníckych odborov. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.

 

Disponuje komunikačnými zručnosťami a má základy zo psychológie zdravia. Reaguje na potreby pacienta a komunity, identifikuje psychosociálne potreby jednotlivcov, pracuje efektívne v tímoch a celkovo zlepšuje efektívnosť poskytovanej zdravotníckej starostlivosti.

 

Absolvent sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením, ktoré aplikuje v meniacich sa podmienkach. Prezentuje samostatne výsledky výskumu a vývoja pred odbornou komunitou v Slovenskej republike a v zahraničí. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Prezentuje bioinformatické procesy a stanovuje zameranie výskumu a koordinuje tím v príslušnom vednom odbore.

Back