Water Transport

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu so zameraním na vodnú prepravu je schopný uplatniť sa na nižšom stupni riadenia vo výkonných profesiách dopravných, logistických a zasielateľských firiem poskytujúcich alebo obstarávajúcich prepravné služby predovšetkým prostredníctvom vnútrozemskej a námornej plavby a služby vnútrozemského riečneho alebo námorného prístavu. Môže sa uplatniť i v oblasti cestovného ruchu pri organizovaní a zabezpečovaní osobnej lodnej prepravy na splavných vodných tokoch a uzatvorených vodných plochách, v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v organizáciách štátneho odborného dozoru v oblasti vnútrozemskej plavby, pri správe a údržbe vodných ciest v rámci vodného hospodárstva vo väzbe na protipovodňovú ochranu, ako i v oblasti zabezpečovania prevádzky multimodálnych logistických centier ap. Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia môže na lodi vnútrozemskej plavby vykonávať funkciu lodného kadeta. Neskoršie, po získaní požadovanej plavebnej praxe, bude môcť zastávať funkciu kapitána a veliteľa lode.Prospects of graduates

The applicants are able to find their application at the lower level of management in executive professions in transport and forwarding companies providing and procuring transport services in inland and sea navigation and services of inland river or sea harbour. They can also find their application in the field of tourism in organisation and provision of personal ship transport on floatable and closed water-ways, in state administration authorities and self-government, in organizations of state professional inspection in the field of inland navigation, in administration and maintenance of water-ways, also in the area of securing the operation of multimodal logistic centres, etc.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Successful passing of the entrance exams in the form of tests from mathematics, general knowledge and language knowledge.Conditions for international students

Foreign study applicants are admitted on the basis of relevant intergovernmental agreements, or study at their own expense.The applicants from EU countries are admitted and study under the same conditions as the students  from the Slovak Republic. The applicants from the Czech Republic may use for submitting the study application form valid in the Czech Republic. In case of applicants who do not actively speak Slovak or Czech, a successful completion of language training (with possibility of performance at the ZU in Zilina) is required.

Foreign study applicants that study at their own expenses shall submit the required materials (documents of previous study, etc.) and according to the individual assessment of the applicant the dean of the faculty shall decide on acceptance (non-acceptance) for the study without entrance exams. More detailed information and criteria for assessment of the applicants in the admission procedure for full-time and part-time Bachelor and engineer study are published on the website of the faculty (http://www.fpedas.uniza.sk).Conditions of admission without the entrance exam

Without entrance exams will be accepted only applicants from grammar schools with arithmetic average for the last but one year of the study (not the leaving exam year) up to 1.60 including.

Even these applicants must come on the day determined for the entrance interview where the mandatory enclosures of the application form are checked (school reports, CV, payment document). In case that the applicant meets the conditions of admission without entrance exams, only by interview, according to the achieved study result average, these results will be checked by the committee on the day of the entrance exam.Coordinator for students with specific needs

doc. PhDr. Viera Farkašová, CSc., tel.: 041/513 3219, 513 3201, e-mail: Viera.Farkasova@fpedas.uniza.skGeneral information on the admission exam

command of Slovak or Czech language, knowledge of at least one world language - English, German, Spanish, French

if the applicant would like to participate in the admission procedure in more study programmes, the applications must be filed and the respective fee must be paid separately for each study programme

the tuition is according to the act on universities

the document of fee payment for the admission procedure must be sent to the address of the faculty together with the application

Part-time study - the study shall be opened in case of a sufficient number of applicants

within the entrance exam knowledge from mathematics in the scope of grammar school curriculum is required

the tests are evaluated by an electronic evaluation equipment and the results will be published on the faculty website on the day of the entrance exam( http://www.fpedas.uniza.sk).Form of entrance exam

written testsTests

from mathematics, general knowledge and language knowledge • Apply the application for study

  31.03.2022

 • Performance of the entrance exam

  10.06.2022 - 15.06.2022

 • Submit additional application form

  12.08.2022

 • Performance of the additional entrance exam

  26.08.2022

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
25


Additions
 • CV (electronic form)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (electronic form)
 • sken podpísanej/potvrdenej prihlášky (electronic form)
 • vysvedčenie za predposledný rok štúdia (electronic form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 450 €

The fee for admission procedure
application form: 20 €
E-application form: 20 €

Billing information

Bank: State Treasury

Account number: 7000269888/8180

Variable symbol: 10131

Constant symbol: 0308

Always up-to-date news about university The University of Žilina on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. – milos.poliak@fpedas.uniza.sk
Last update: 08.10.2021 15:05

Draw attention to not topical data