British and American Studies

Prospects of graduates

Absolvent študijného odboru filológia (do 1. 9. 2019 neslovanské jazyky a literatúry) v programe Britské a americké štúdiá je spôsobilý vykonávať prácu v pracovnom zaradení, pre ktorý sa predpokladá najvyšší stupeň znalosti anglického jazyka, v oblasti spoločenských vied, v štátnej, či verejnej správe, súkromných firmách, v spoločenských organizáciách, v masmédiách a pod. Absolvent sa môže uplatnenie uplatniť na prekladateľskom trhu práce v rámci odborného prekladu a prekladu EU textov. Je tiež pripravený pokračovať v treťom stupni vysokoškolského vzdelania, na ďalšie lingvistické alebo literárnovedné pôsobenie v oblasti filologického výskumu. Po doplnení pedagogického minima môže získať spôsobilosť vyučovať anglický jazyk na prvom a druhom stupni stredných a základných škôl.Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

Podmienky prijímacieho konania sú zverejné na:
https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-zaujemcov-o-studium/pk/Conditions for international students

Zahraniční uchádzači sú povinní predložiť nostrifikovanú kópiu diplomu s dodatkom.
Conditions of admission without the entrance exam

Základnou podmienkou prijatia uchádzača na štúdium študijného programu druhého stupňa je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa.

Prijímacia skúška v príslušných študijných programoch sa bude konať iba v prípade, ak počet uchádzačov prekročí plánovanú kapacitu prijatia študentov alebo je to stanovené v podmienkach jednotlivých študijných programov. Informácia o konaní/nekonaní prijímacej skúšky bude zverejnená na webovej stránke FF UPJŠ.Coordinator for students with specific needs

https://www.upjs.sk/pracoviska/unipoc/specialne-edukacne-potreby/Sorry, university did not provide the necessary information to date.
 • Apply the application for study

  01.01.2023 - 31.05.2023

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
10


Additions
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)
 • (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

Billing information

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je potrebné uhradiť výlučne bankovým prevodom (nie šekom).
Za každý študijný program sa platí jeden poplatok.

Banka: Štátna pokladnica, (kód banky): 8180
IBAN: SK47 8180 0000 0070 0063 3280
Variabilný symbol: 5997
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky
Konštantný symbol: 0308
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko
Uchádzači bez rodného čísla (špecifický symbol) pred úhradou platby kontaktujte študijné oddelenie.

Always up-to-date news about university Pavol Jozef Šafárik University in Košice on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Jana Quitková – jana.quitkova@upjs.sk
Last update: 06.12.2022 08:53

Draw attention to not topical data