Učiteľstvo telesnej výchovy

Prospects of graduates

Absolvent magisterského stupňa štúdia študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy získava odbornú a pedagogickú spôsobilosť plánovať, organizovať a viesť edukačný proces v telesnej výchove a športe vo všetkých jeho formách a má uplatnenie ako: 

 • učiteľ telesnej a športovej výchovy na druhom stupni základných škôl a v stredných školách,
 • tréner príslušnej športovej špecializácie zodpovedajúceho kvalifikačného stupňa v súlade       so zákonom o športe,
 • vychovávateľ,
 • animátor voľnočasových pohybových aktivít,
 • pracovník štátnej a verejnej správy v oblasti telesnej výchovy a športu.


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • úspešné absolvovanie bakalárskeho stupňa štúdia toho istého alebo príbuzného študijného programu,
 • lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program telovýchovného zamerania (nie staršie ako 3 mesiace)


Without entrance examinations
yes

Conditions of admission without the entrance exam

Bez prijímacej skúšky.Coordinator for students with specific needs

doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.

erika.chovanova@unipo.skGeneral information on the admission exam

Uchádzači sú prijatí bez prijímacej skúšky po splnení podmienok prijatia.

V prípade, že počet uchádzačov prevýši kapacitné možnosti fakulty, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom počas bakalárskeho stupňa štúdia a štátnej skúšky.

Bližšie informácie sú dostupné na: https://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/mgr/Form of entrance exam

Bez prijímacej skúšky. • Open day

  20.12.2016

 • Apply the application for study

  30.06.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
40


Additions
 • medical certificate (paper form)
 • overená kópia bakalárskeho diplomu (paper form)
 • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške (paper form)
 • overená kópia dodatku k diplomu o absolvovaní bakalárskeho študijného programu (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 1000 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information
 • Banka: Štátna pokladnica
 • Číslo účtu v tvare IBAN: SK 43818 0000 0007 0001 99568
 • Variabilný symbol: 1070        Špecifický symbol: 0308              SWIFT: SPSRSKBA

Školné v dennej forme štúdia za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia v 2. stupni štúdia a súbežné štúdium určuje Cenník školného a poplatkov spojených so štúdiom na Prešovskej univerzite na príslušný akademický rok.

Kontaktná osoba: PhDr. Marcela Brindzková, študijná referentka +421 51 756 3181

 

 

                          

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: MUDr. Bibiána Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Last update: 03.06.2020 21:11

Draw attention to not topical data