Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

 • - učiteľstvo rusínskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo biológie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo ekológie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo fyziky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo geografie (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo matematiky (v kombinácii)
 • Fakulta humanitných a prírodných vied - učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)
 • Fakulta športu - učiteľstvo telesnej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo dejepisu (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo estetiky (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo hudobného umenia (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ruského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry (v kombinácii)
 • Filozofická fakulta - učiteľstvo výchovy k občianstvu (v kombinácii)

Dvojročné magisterské štúdium nadväzuje na prvý stupeň vysokoškolského štúdia študijného
programu Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry. Študijný odbor Učiteľstvo
akademických predmetov sa orientuje na hodnoty a osobitosti maďarskej kultúry, poskytuje
široký priestor pre výskum maďarskej etnicity, kultúry, jazyka, literatúry, histórie minulého
i súčasného spoločenského života maďarského národa v zákonitých kontextových väzbách na
stredoeurópske kultúrne vývinové procesy.
Študijný program Maďarský jazyk a literatúra je zameraný na získanie širokého záberu
teoretických a metodologických poznatkov z oblasti súčasného maďarského jazyka, dejín a
vývoja maďarského jazyka.
Absolventi získajú:
- v literárnej zložke: odborné vedomosti z teórie literatúry, oblastí maďarskej a svetovej
literatúry a interpretácie umeleckého textu,
- v zložke kultúrnej: nadobudnú vedomosti z dejín maďarskej kultúry a ďalších
menšinových kultúr i vizuálnej kultúry.
V priebehu štúdia sa absolvent oboznámi s najdôležitejšími poznatkami z oblasti metodológie,
ktoré sú potrebné pre výučbu akademických predmetov, výchovné vedenie žiakov, optimálne
plánovanie a racionálne organizovanie výučby, diagnostikovanie schopností a učebných
ťažkostí a objektívne posudzovanie kvality a efektívnosti práce žiakov. Získané poznatky sú
potrebné pre tvorivú činnosť a tímovú spoluprácu s ostatnými pedagógmi a inštitúciami
zainteresovanými vo výchovno-vzdelávacom procese.
V priebehu štúdia sa absolvent oboznámi s najdôležitejšími vedomosťami odborovej
didaktiky, ktoré nadväzujú na poznatky z pedagogiky a všeobecnej didaktiky. S týmito
vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať
odborné vedomosti a didaktické zručnosti v rámci svojej špecializácie. Študenti sa môžu
zúčastniť na semestrálnom študijnom pobyte na rôznych univerzitách v MR a EÚ.Uplatnenie absolventov

Absolvent štúdia je pripravený pokračovať na doktorandskom stupni štúdia na vysokej
škole príslušného zamerania,
- uplatňuje sa v oblastiach spoločenskej praxe, v ktorých je odborná znalosť
maďarského jazyka predpokladom kvalifikovanej pracovnej činnosti (druhý stupeň
základných škôl, stredné školy, gymnáziá vrátane osemročných, stredné odborné
školy, stredné odborné učilištia),
- absolvent je pripravený na povolania, ktoré vyžadujú profesionálne zaobchádzanie
s maďarským jazykom, znalosť maďarského literárno-kultúrneho kontextu,
- špecializovaný pracovník štátnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania pre všetky
stupne a typy škôl,
- školský administratívno-metodický pracovník,
- disponuje dobrými praktickými skúsenosťami z analýzy a výstavby rôznych druhov
textov, ktoré môže vhodne využiť vo vyučovacom procese.
- napokon môže byť užitočným pracovníkom pri spravovaní školských knižníc,
v redakčnej, editorskej a vydavateľskej práci i v širokej sfére masmediálnej
komunikácieInformácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Adresa na zaslanie prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove
                                          Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín
                                          Ústav maďarského jazyka a kultúry
                                          Ul. 17. novembra 15
                                          080 01 PrešovBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Podmienkou na prijatie na 2. stupeň je štátnou skúškou ukončené bakalárske štúdium v príslušnom študijnom programe. Uchádzači o Mgr. štúdium ŠP maďarský jazyk a literatúra a ŠP maďarský jazyk a kultúra by mali ovládať maďarský jazyk slovom a písmom v rozsahu vedomostí a zručností uvedených v profile absolventa bakalárskych ŠP: maďarský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a kultúra.

Poznámka: Pre študijné programy, ktoré je možné študovať v kombinácii so študijným programom maďarský jazyk a kultúra a maďarský jazyk a literatúra zároveň platia požiadavky a termíny konania prijímacích skúšok fakulty PU resp. celouniverzitných pracovísk PU, ktoré zabezpečujú príslušný akreditovaný program.

Ak počet uchádzačov prevýši predpokladaný počet prijatých uchádzačov, budú uprednostnení uchádzači s lepším študijným priemerom.

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

a) na jednu prihlášku je možné uviesť len jeden študijný program;
b) uchádzači o štúdium dôkladne vyplnia prvé 3 strany prihlášky (nie je potrebné vypĺňať
časť Výpis výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch a Potvrdenie
o správnosti údajov), prihlášku podpíšu a priložia životopis;
c) uchádzači so zmenenou pracovnou schopnosťou doložia k prihláške posudok vydaný
posudkovou komisiou;
d) poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom U, ústrižok o zaplatení je
potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky alebo bankovým prevodom. Pri bankovom
prevode je potrebné zaslať študentom podpísaný (s uvedeným mena, priezviska)
prevodný príkaz, príkaz na úhradu alebo vytlačený doklad o zaplatení prostredníctvom
internet bankingu;
e) uchádzači doložia k prihláške úradne overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia
(diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu);
f) uchádzači, ktorí v akutálnom roku končia bakalárske štúdium doložia k prihláške výpis
výsledkov bakalárskeho štúdia v jednotlivých semestroch, ktorý vydáva študijné
oddelenie vysokej školy (pečiatka a podpis študijného oddelenia školy/fakulty), po
ukončení štúdia dodatočne doložia doklady o absolvovaní štúdia;
g) uchádzači so získaným vzdelaním na zahraničnej vysokej škole zároveň doložia
rozhodnutie o uznaní rovnocennosti vzdelania. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
Variabilný symbol:    184201
Konštantný symbol:   0308

Cudzinci:                 
Platobná inštitúcia:  
Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava 

 

IBAN: SK15 8180 0000 00 70 0006 6503 
BIC (SWIFT CODE): SPSRSKBA

Adresa na zaslanie poplatku: Prešovská univerzita v Prešove
Ekonomický útvar
Ul. 17. novembra 15
080 01 Prešov

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Čulková – culkova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 19.03.2020 13:17

Upozorniť na neaktuálne údaje