Teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Študijná časť študijného programu TKIS je zameraná na osvojenie si vedeckých metód a získanie vedomostí v predmetoch špecializácií študijného odboru IKDS na vedeckej úrovni. Študijný program obsahuje aj štúdium svetových jazykov, zahraničnej literatúry, tvorba softvérových produktov a pedagogická činnosť. Vedecká časť študijného programu TKIS pozostáva z riešenia aktuálneho vedeckého problému, publikovania čiastkových a sumárnych výsledkov v domácich a zahraničných časopisoch a zborníkoch vedeckých podujatí, spolupráci na riešení vedeckých úloh grantových projektov a v závislosti na možnostiach pozostáva tiež zo zahraničných študijných pobytov a overovania teoretických výsledkov v laboratóriách domácich alebo zahraničných.

Prospects of graduates
Absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením v meniacich sa klimatických podmienkach a schopnosťou prezentovať výsledky výskumu a vývoja pred odbornou resp. vedeckou národnou a medzinárodnou komunitou. Vie iniciovať riešenie komplexných problémov, vrátane formulovania cieľov, prostriedkov a metód v oblasti vývoja a inovácií v odbore stavebníctva. Je schopný vedecky pracovať v medzinárodnom tíme. Absolvent študijného programu TKIS sa môže vzhľadom na univerzálnosť tohto študijného programu zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie v stavebníctve, všade tam, kde sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa. Výhodou absolventa tohto študijného programu sú širokospektrálne vedomosti začínajúce prieskumom horninového a životného prostredia, navrhovaním inžinierskych konštrukcií a dopravných komunikácií a končiace realizáciou a riadením komplexných inžinierskych a dopravných stavieb. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie na trhu pracovných síl vo všetkých relevantných odvetviach hospodárstva – v súkromnom, verejnom a v štátnom sektore. Je schopný tvorivo využívať svoje znalosti anglického jazyka pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti stavebníctva, najmä v pozíciách špecialistu pri riešení rôznych problémov súvisiacich s navrhovaním náročných stavebných a geotechnických konštrukcií spojených s vysokým rizikom, pri riešení požiadaviek na zvýšenie bezpečnosti, konštrukčnej odolnosti a predĺženie životnosti stavebných, dopravných a geotechnických konštrukcií. Absolvent nájde uplatnenie doma i v zahraničí a to vedeckých a vzdelávacích inštitúciách ako aj v stavebnom sektore s medzinárodnou pôsobnosťou.

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

General information on the admission exam

Important Dates  • Apply the application for study

    01.04.2024 - 31.05.2024

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
1


Current number of filed applications:
1


Additions
  • CV (paper form)
  • verified copy of the degree for applicant of other universities (paper form)
  • certified copy of certificate to candidates from other universities (paper form)
  • (paper form)
  • (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: 1200 €
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

The fee for admission procedure
application form: 40 €
E-application form: 40 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol,

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Always up-to-date news about university Slovak University of Technology in Bratislava on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Last update: 20.06.2024 02:51

Draw attention to not topical data