Športová edukológia

Prospects of graduates

Absolvent doktorandského stupňa štúdia v športovej edukológii:

 • je spôsobilý samostatne vedecky pracovať, identifikovať problémy procesuálnej podstaty športu na všetkých úrovniach, ako aj problémy interdisciplinárneho charakteru,
 • má poznatky z metodológie študijného odboru športová edukológia a na ich základe dokáže samostatne projektovať nové výske odborníkov zo zahraničia,
 • je pripravený na pedagogické pôsobenie na vysokej škole.


Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • úspešné absolvovanie magisterského stupňa štúdia v učiteľských študijných programoch zameraných na telesnú výchovu alebo v študijnom odbore vedy o športe,

 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.


Additional information

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní sú dostupné na webovom sídle fakulty:

http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/vzdelavanie/drstudium/Coordinator for students with specific needs

doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.

erika.chovanova@unipo.skGeneral information on the admission exam

Prijímacia skúška má ústny charakter a pozostáva z týchto častí:

 • prezentácia projektu dizertačnej práce (úvodný vstup uchádzača – max. 7 minút),
 • rozprava k projektu dizeratčnej práce,
 • skúška z Metodológie vied o športe - rozprava o výskumnej problematike viažucej sa na tému dizertačnej práce,
 • skúška zo Športovej edukológie v nadväznosti na tému dizertačnej práce,
 • skúška z anglického  jazyka (možnosť uznania pri predložení dokladov o jazykových skúškach).Form of entrance exam

Prijímacia skúška má ústny charakter. • Open day

  20.12.2016

 • Apply the application for study

  10.07.2020

 • Performance of the entrance exam

  20.08.2020 - 28.08.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
2


Additions
 •  úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní druhého stupňa (paper form)
 •  podpísaný životopis (Europass) (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free

The fee for admission procedure
application form: 50 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: SK43 8180 0000 0070 0019 9568

Variabilný symbol: 1070           SWIFT: SPSRSKBA

Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Balunová     e- mail: ludmila.balunova@unipo.sk  

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: MUDr. Bibiána Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Last update: 03.06.2020 21:09

Draw attention to not topical data