Šport a zdravie

Prospects of graduates

Absolvent bakalárskeho stupňa štúdia študijného programu šport a zdravie má uplatnenie v športe pre všetkých a je spôsobilý:

 1. organizovať, riadiť a realizovať telovýchovné a športové aktivity pre širokú verejnosť,
 2. pôsobiť ako:
 • tréner vo fitnescentrách,
 • odborník na kondičný a kompenzačný tréning,
 • animátor voľnočasových pohybových aktivít v zariadeniach cestovného ruchu,   detských táboroch, centrách voľného času a pod.

 Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • úspešné absolvovanie stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou,
 • lekárske potvrdenie vydané telovýchovným lekárom o zdravotnej spôsobilosti uchádzača študovať študijný program telovýchovného zamerania (nie staršie ako 3 mesiace),
 • úspešné absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov.


Additional information

Konzultácie k prijímacím skúškam: 14. marec 2020

Podrobnejšie informácie o prijímacom konaní sú dostupné na webovom sídle fakulty:

http://www.unipo.sk/fakulta-sportu/macie/uchadzaci/bc/

 

 Conditions of admission without the entrance exam

Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí účastníci Olympijských hier, Majstrovstiev sveta alebo Majstrovstiev Európy za posledné dva roky pred prijímacími skúškami po predložení dokladu potvrdeného príslušným športovým zväzom.

 

 Coordinator for students with specific needs

doc. PaedDr. Erika Chovanová, PhD.

erika.chovanova@unipo.skGeneral information on the admission exam

Prijímacia skúška z pohybových predpokladov.

Uchádzač absolvuje tieto disciplíny:

 • vytrvalostný člnkový beh,
 • skok do diaľky z miesta,
 • plávanie na 100 m voľným spôsobom alebo plaveckým spôsobom prsia,
 • gymnastika – povinná zostava
 • výber jednej zo štyroch športových hier (basketbal, futbal, hádzaná, volejbal).

Popis a kritériá hodnotenia disciplín prijímacej skúšky z pohybových predpokladov sú dostupné na:

https://www.unipo.sk/public/media/26819/Bc.%20%C5%A0P%20%C5%A1port%20a%20zdravie_1.pdfForm of entrance exam

Absolvovanie prijímacej skúšky z pohybových predpokladov. • Open day

  20.12.2016

 • Apply the application for study

  29.02.2020

 • Performance of the entrance exam

  30.03.2020 - 03.04.2020

 • Submit additional application form

  31.07.2020

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
40


Additions
 • medical certificate (paper form)
 • overená kópia vysvedčenia o maturitnej skúške (paper form)


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 700 €

The fee for admission procedure
application form: 30 €
E-application form: 20 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK 43 8180 0000 0070 0019 9568
Variabilný symbol: 1070
Konštantný symbol: 0308          SWIFT: SPSRSKBA


Kontaktná osoba: Zuzana Remeteiová - študijná referentka +421 51 75 63 180

Always up-to-date news about university on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 • Submission of the later application remains 20 days.
 • Add to Favorites
 • Academic year: 2020/2021
 • University University of Presov in Presov Faculty of Sports
 • Form of study: full-time
 • Anticipated number to be accepted: 40
 • Program code: 101905
 • Field of study: Sport Sciences
 • Level of study: 1.
 • Length of study: 3
 • Method of Study: attendance
 • Graduate Degree: Bc.
 • Information about teaching languages: Slovak, Czech

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: MUDr. Bibiána Vadašová, PhD. – bibiana.vadasova@unipo.sk
Last update: 03.06.2020 21:16

Draw attention to not topical data